Sermon Illustrations

Huwag hadlangan ang panalangin. Ang mga nabubuhay nang walang pagdarasal sa mundo, nabubuhay nang walang Diyos sa kanilang buhay. "Ibuhos mo ang iyong galit sa mga bansa na hindi ka nakikilala, sa mga bayan na hindi tumatawag sa iyong pangalan." (Jeremias 10:25). Ang paghihigpit ng pagdarasal ay mas masahol kaysa sa hindi pagdarasal. Ang huli ay nagpapahiwatig lamang ng isang pagpapabaya sa tungkulin habang ang dating ay nagpapahiwatig ng paglayo mula sa tungkulin. Ang pagtigil sa isang sagradong ehersisyo (tulad ng panalangin) ay mas mapanganib kaysa sa hindi simula o ipagpatuloy ito. Ang isa ay ang kasalanan ng taong bastos, ang iba pa ay sa mga mapagkunwari. Ang mga humahadlang sa debosyon sa Makapangyarihang Diyos at hindi nagsasalita ng dalangin gamit ang kanilang bibig ay malapit nang magsalita ng masama sa kanilang bibig. (Job 15: 4-5).

Ang isang taimtim na puso ay laging nananalangin, habang ang isang mapagkunwari ay hindi nagnanais manalangin. Ang isang napaka-maunlad na mapagkunwari ay iniisip na hindi niya kailangang manalangin at walang sasabihin sa Diyos sapagkat marami siyang natanggap mula sa kanyang tagalikha. Sa kabilang dako, gayunpaman, ang isang mapagkunwari sa matinding pagkabalisa ay naniniwala na hindi siya makakakuha ng tulong o makawala sa kanyang problema, titigil siya sa pagdarasal, hanapin ang solusyon ng kanyang mga kapantay na walang lakas na tumulong, "Bigyan kami ng tulong mula sa pagdalamhati, sapagkat ang tulong ng tao ay walang silbi ”(Awit 60:11). Ang kanyang espiritu ay nabigo dahil ang kanyang mga pagdurusa ay nagtitiis. Wala kang isang tunay na pananalig sa Diyos.

Ang kasamaan sa puso ay sasalitain ng bibig maliban kung ang paghihikayat at takot sa Diyos ay pipigilan ito. Gayundin, ang kabutihan na nasa puso ay lalabas sa bibig, lalo na kung ang panalangin ay magbubukas nito. Nanalangin si David: "O Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay magpapakita ng iyong papuri (Awit 51:15)." Ang mga saloobin sa langit sa puso ay gumagawa ng mga salitang makalangit sa pamamagitan ng dila. Kapag ang puso ay naglilikha ng isang magandang paksa, ang dila ay nagmadali upang magsalita, at inilalagay ang lahat sa mabuting pagkakaisa; sa parehong paraan na inaalis ng dila ang masamang bagay sa puso.

"Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay bibigyan ka ng katwiran, at sa pamamagitan ng iyong mga salita ay hahatulan ka." (Mateo 12:37). Ang aming mga salita ay nagpapakita kung sino tayo, ipahayag ang aming mga puso. Ang isang tao ay madaling makilala sa pamamagitan ng wikang kanyang sinasalita. Mayroong isang espiritwal na koneksyon sa pagitan ng puso at dila. Ang puso ay ang database nito, ang bibig nito ay ang outlet nito; Kapag ang presyon ay darating, kung ano ang nasa puso ay lalabas. Hindi ito tungkol sa pagsasanay sa iyong bibig na sabihin, ngunit tungkol sa pagbuo ng iyong puso ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ito ang ating kapangyarihan kundi ang kapangyarihan ng Salita. Ang pananampalataya ay paniniwala, ang paniniwala ay nagmumula sa pakikinig sa Salita ng Diyos. Ang paniniwala ay magbabago sa iyong puso, pang-unawa, pangangatuwiran, at pagkilos. Kaya't ang Diyos ay dapat nating paniwalaan at aminin muna, at pagkatapos ay inilalagay niya tayo sa kaharian ng katarungan. Sapagkat sa puso ang isang tao ay naniniwala para sa katarungan, at sa bibig ay magkakumpisal ang isang tao para sa kaligtasan. (Roma 10:10)

Kapag ang pananampalataya at bibig ay konektado, naghahayag ang kapangyarihan. Si Paul, isang taong may pananampalataya at kapangyarihan, ay nagsabi: "Naniniwala ako at samakatuwid ay nagsasalita ako." Hindi tayo makagawa ng pananampalataya, ang Diyos lamang ang mapagkukunan ng pananampalataya, ang Bibliya lamang ang kayamanan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay darating kapag naririnig natin o natatanggap ang Salita ng Diyos, "Kaya ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig, at pakikinig sa pamamagitan ng salita ng Diyos." (Roma 10:17)

Habang ang aming mga puso ay nakikipag-usap sa Diyos, maghintay at makinig sa taos-puso at pagpapakumbaba, ang supernatural na lakas ng pananampalataya ay dumating, sapagkat hinawakan nila ang puso ng Diyos! Pagkatapos ng kasaganaan ng iyong puso, napuno ng presensya ng Diyos, nagsasalita ang iyong bibig. (Lucas 6:45) Ang dila ay hindi na nagsasalita o nagrereklamo ng negatibo, ngunit idineklara, mga utos, mga utos na may matibay na paniniwala at panghihikayat na tinatawag na pananampalataya.

At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila: Manalig kayo sa Diyos. Sapagkat tunay na sinasabi ko sa iyo na ang sinumang magsabi sa bundok na ito: Alisin mo at itapon ang iyong sarili sa dagat; at hindi siya aalinlangan sa kanyang puso, ngunit maniniwala na ang mga bagay na sinasabi niya ay mangyayari; magkakaroon ng sinasabi nito. Marcos 11: 22-23

Mahal na Diyos na Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng wika ng matalino upang makapagsalita kami ng isang salita sa isang napapagod na tao sa oras (Isaias 50: 4), at manalangin ng mabuti para sa mga pusong nasisiyahan. Bigyan kami ng isang taimtim na puso upang manalangin nang regular. Tulungan mo kami, Lord, na pahirapan ang aming dila, sapagkat ito ay lampas sa aming kapangyarihan (Santiago 3: 8). Luwalhatiin ang iyong sarili sa aming mga salita araw-araw, sa pangalan ni Jesus ay nanalangin kami, Amen.

Related Sermon Illustrations

Related Sermons

Browse All Media

Related Media


Angels Among Us
SermonCentral
PowerPoint Template
Seeds Of Faith
SermonCentral
PowerPoint Template
Journey Of Faith
SermonCentral
PowerPoint Template