Sermon Illustrations

REPROVE AN ERRING BROTHER, DO NOT REPROACH HIM

Huwag mong pagsabihan ang isang scoffer, o kapopootan niya kayo, pagsabihan ang isang matalinong tao at mahal niya kayo. Magbigay ng tagubilin sa isang matalinong tao at magiging mas matalino pa rin siya, turuan ang isang mabuting tao at pag-iibayuhin niya ang kanyang pagkatuto." (Mga Kawikaan 9:8-9)

Dapat ay iginagalang natin ang ating kapatid, samantalang iwinasto natin ang kanyang budhi o pakikipag-usap; at habang inaalagaan natin ang kanyang kaluluwa, kailangan nating maging maingat sa kanyang pangalan, o wasakin ang kanyang reputasyon. Reprehension ay hindi dapat sa pabor ng reproach. Ang ating pagsusumigasig sa Diyos ay kailangang haluan ng awa sa tao." Mga kapatid, kung ang isang tao ay nadaig sa isang pagkakamali, kayong espirituwal, ipanumbalik ang taong iyon sa diwa ng kaamuan"; (Mga Taga Galacia 6:1), huwag magsumamo sa kaniyang kapintasan laban sa kaniya. Huwag siyang pamahalaan ang kanyang kasalanan, na parabang ang kanyang kasalanan ay hindi pangkaraniwan sa tao; gawin ito kung isasaalang-alang ang iyong sarili at baka matukso ka rin.

Malinaw na harapin, at tapat, ngunit huwag sang-ayon sa kanya: Ipanumbalik mo siya nang may diwa ng kaamuan. Ayaw ni Apostol Pablo na harapin nang malubha ang mga kamalian ni Corinto; at kaya nga, siya, tulad ng dati, ay inilagay ito sa kanilang pagpili, at maging sa nagmakaawa sa kanila upang hindi siya makarating sa isang pamalo sa kanyang kamay, "Ano ang gusto mo? Paparito ba ako sa inyo na may pamalo, o sa pagmamahal at diwa ng kaamuan?" (I Mga Taga Corinto 4:21). Tiyak na ang taong ayaw parusahin sila ng gabay o pagsabihan, ay hindi na sila kakantahin ng alakdan ng kapintasan.

Ang mga paghihirap ay kadalasang tinatawag na mga kapighatian sa banal na kasulatan dahil sinisingil sila sa nagdurusa bilang kapinsalaan. Sinabi ni Rachael "Inalis ng Dios ang aking kakutyaan"(Genesis 30:23); ibig sabihin, ang paghihirap ko sa kawalang-katarungan, na tumutol laban sa akin bilang kapighatian.

Kaya nga, nangako ang Panginoon sa Kanyang mga tao, na pararamihin Niya ang bunga ng punungkahoy, at ang pagtaas ng bukid at hindi na nila matatanggap ang kapighatian ng mga bansa ( Ezekiel 36:30); nang makita ng mga pagano ang mga tao ng Diyos sa panlabas na mga naisin, at kumain ng taggutom, sila ay minsang nilalapastangan ang banal na pangalan ng Diyos at pinagsabihan sila; "tingnan mo ang iyong kalagayan, ang iyong Diyos ay nagdurusa sa iyo upang magutom, upang maging gutom" . Kaya nga, sila ay inaaliw sa salitang ito; "Hindi mo pahihintulutan ang kapintasan ng taggutom sa mga pagano" na nagpapahiwatig na karaniwang pinagsabihan sila ng mga init sa panahon ng taggutom at paghihirap.

"Sapagka't kayo'y kung minsan ay kadiliman, nguni't ngayon kayo'y magaan sa Panginoon: lumakad na gaya ng mga anak ng liwanag. . At walang pakikipagkapatiran sa mga di-angkop na gawa ng kadiliman, kundi pagsabihan sila." (Mga Taga Efeso 5:8, 11)

James Dina

jodina5@gmail.com

Ika-7 ng Oktubre 2020

Related Sermon Illustrations

 • Rocky Balboa: A Big Shadow

  Contributed by Dan Cormie on Jan 8, 2007
  based on 1 rating
   | 2,581 views

  From the movie Rocky Balboa: Rocky’s son is frustrated from living his life in his dad’s big shadow after a heated rebuke from his son Rocky gives this little speech. "You ain’t gonna believe this, but you used to fit right here. I’d hold you up, to say to your mother, this kid is gonna be the ...read more

 • Rocky Balboa: A Big Shadow

  Contributed by Dan Cormie on Jan 8, 2007
  based on 1 rating
   | 2,581 views

  From the movie Rocky Balboa: Rocky’s son is frustrated from living his life in his dad’s big shadow after a heated rebuke from his son Rocky gives this little speech. "You ain’t gonna believe this, but you used to fit right here. I’d hold you up, to say to your mother, this kid is gonna be the ...read more

Related Sermons