Sermon Illustrations

ANG BIYAYA NG DIYOS

"Datapuwa't sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ako ang aking pagkatao: at ang kaniyang biyaya na [ipinagkaloob] sa akin ay walang kabuluhan; subalit mas masagana akong gumawa kaysa sa kanilang lahat: gayon ma'y hindi ako, kundi ang biyaya ng Dios na kasama ko." (I Mga Taga Corinto 15:10)

Ang biyaya ay mailalaraw bilang pagmamahal at awa na ibinigay sa atin ng Diyos dahil nais ng Diyos na mapasaatin ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin para makamit ito. "Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito ang inyong sariling paggawa; ito ang kaloob ng Diyos — hindi bunga ng mga gawa, upang walang sinuman ang magmalaki" (Mga Taga Efeso 2:8-9).

Ang ibig sabihin ng biyaya ay nagpakita ang Diyos ng pabor at pagpapala sa mga taong hindi karapat-dapat o kumita nito. Karapat-dapat sila sa Kanyang paghatol at poot ngunit ipinakita Niya sa kanila ang pagsang-ayuno.

Pangangalagaan ng biyaya ang sarili sa gitna ng pinakamalaking oposisyon. Walang tubig na maaaring magpapahina sa apoy nito. Ang Diyos ay naglagay ng malakas na kapangyarihan sa biyaya na kapag taglay nito ang puso sa katotohanan (bagama't kasingliit ng butil ng binhi ng mostasa), hindi lahat ng kasamaan sa mundo ay maaaring itapon ito. Tulad ng lahat ng tubig sa dagat na asin ay hindi makagagawa ng maalat na isda, ngunit pinanatili pa rin ng isda ang kasariwaan nito, kaya lahat ng kasamaan at karumihan sa mundo ay hindi makasisira, hindi madudungisan, tunay na biyaya.

Ang tunay na biyaya ay dadalhin ang kanyang ulo at itataas ang sarili magpakailanman.

Ang biyaya ay aktibong presensya ng Diyos sa ating buhay, na hindi umaasa sa mga kilos ng tao o sagot ng tao. Ito ay isang kaloob — isang kaloob na laging makukuha, ngunit maaaring tumanggi.

Ang biyaya ng Diyos ay pumapasok sa hangarin nating makilala ang Diyos at bigyan tayo ng kapangyarihang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makaugnay sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay-kakayahan sa atin na mahiwatigan ang mga pagkakaiba ng mabuti at masama; at ginagawang posible na piliin natin ang mabuti. Hindi natin kailangang magpakaawa at magsumamo sa pagmamahal at biyaya ng Diyos. Aktibo tayong hinahanap ng Diyos!

Lahat ng ating awa ay dumadaloy mula sa biyaya ng Diyos. Iyan ang bukal, oo, iyan ang karagatan na nagpapakain at pumupuno sa lahat ng daluyan ng awa, na dumadaloy sa atin bilang ating kaligayahan sa mundong ito, at para sa ating walang hanggang kaligayahan sa daigdig na darating.

"Tayo nga'y magsilapit nang buong tapang sa luklukan ng biyaya, upang tayo ay makamtan ang awa, at makatagpo ng biyaya upang tumulong sa oras ng pangangailangan" (Sa Mga Hebreo 4:16 ).

Related Sermon Illustrations

Related Sermons