Sermons

Summary: The new normal due to Covid-19

FACTUAL DATA:

ANG PANGALANG “JAMES” AY ISANG COMMON NA PANGALAN. MAYROON 4 NA JAMES NA NAKASULAT SA NEW TESTAMENT.

1. James, the son of Zebedee the brother of John: (Cf. Matt. 4:16—2; Mark 3:17, Luke 9:51—56) First disciple of the Lord. killed in A.D. 44 by Herod.

2. James son of Alphaeus: Another disciple of the Lord

3. James, father of Judas the disciple: (Cf. Luke 6:16)

4. James, the brother of the Lord: One of the pillars in Jerusalem Church. (Cf. Gal. 2:9, Acts 15)

SINULAT ITONG JAMES PARA SA MGA JEWISH CHRISTIANS BY BIRTH

1.) 1:1 “To the twelve tribes in the Dispersion”

2.) 2:8 “…Love the royal law found in Scripture”. “Love your neighbour as yourself.”

3.) 2:11”You shall not commit adultery”… “not commit murder”

4.) 2:19”Their Theology about God as One (Deut. 6:4)

5.) 2:21”James mentioned about Abraham; their father”

6.) 4:2”…so you kill”, “you covet…”, “you quarrel and fight”

SOBRA ANG PAGMAMAHAL NI JAMES SA MGA JEWISH CHRISTIANS LALO NA SA MGA MAHIHIRAP. ANG MGA JEWISH CHRISTIANS AY HINAGAAN ANG PAGIGING RELIGIOUS NI JAMES NA ICONDEMN ANG PANGAABUSO NG MGA MAYAYAMAN NA MAKIKITA NATIN SA CH.5:1 – 6. DAHIL SA KANYANG DEVOTION SA MAHIHIRAP NIYANG KAPATID, SIYA AY PINAPATAY NG ISANG HIGH PRIEST NA ANG PANGALAN AY ANNANUS II NA ISANG MAYAMAN. ANG EPISTLE OF JAMES AY HINDI ISINULAT NA PARANG ISANG THEOLOGICAL TREATISE (ROMANS/GALATIANS ETC). ITO AY NAISULAT NA ISANG SIMPLE PRESENTATION NG CHRISTIAN PRINCIPLES. SINASABI NA ANG EPISTLE OF JAMES AY ISANG “THE GOSPEL OF COMMON SENSE”.

FACTUAL DATA 2:

HIMAY-HIMAYIN NATIN ANG BUONG CHAPTER 1.

VV. 1 – 8: JAMES TALKS ABOUT THE ESSENCE OF FAITH IN OUR CHRISTIAN LIFE

VV. 9 – 18: JAMES TALKS ABOUT EQUALITY, PERSEVERANCE UNDER TRIALS AND GOD AS THE GENEROUS

VV.19 – 27 JAMES TALKS ABOUT ACTION IS IMPORTANT TO OUR CHRISTIAN FAITH

NOTE: NANINIWALA AKO NA ANG CHAPTER 1 AY CONTINUATION SA CHAPTER 2.

IMMEDIATE CONTEXT: (VV. 1 – 8)

1. TRIALS OF BEING A CHRISTIAN

2. FAITH OF A CHRISTIAN THAT BEARS UNDER TRIALS

TRANSITION:

PAANO NATIN HAHARAPIN ANG LAHAT NG PAGSUBOK?

I. HARAPIN ANG PAGSUBOK NG MAY PANANAMPALATAYA SA DIYOS (VV.1 – 8)

MAYROONG AKONG TATLONG SUB-POINTS NA, A.B.C. NA SINABI DITO SI JAMES,

A – ASK (V.5)

B – BELIEVE (V.6 – 8)

C – COUNT (VV.1 – 4)

PAGUSAPAN MUNA NATIN ANG C. CONSIDER (VV.1 – 4)

ANG SALITANG COUNT OR “???e´?µa? (EGEOMAI)” MEANS TO THINK. ANG GUSTONG SABIHIN NI JAMES DITO AY GAMITIN DAPAT NILA ANG MAHIRAP NA SITUATION PARA SILA AY MAGALAK DAHIL ANG PAGSUBOK NA ITO AY MAGBIBIGAY NG BUNGA SA KANILANG PANANAMPALATAYA SA DIYOS. ANG KAGALAKAN NG ISANG TAO AY HINDI NAKADEPENDE SA SITWASYON, NAKADEPENDE ITO SA TAMANG PAGIISIP. ANG SALITANG COUNT AY GINAMIT SA NEW TESTAMENT EITHER SA MABUTI O MASAMA. ANG MALING PANGGAMIT NG COUNT AY MAKIKITA NATIN SA 2 PETER 2:13. “Suffering wrong as the wage for their wrongdoing. They count it pleasure to revel in the daytime. ANG SINASABI DITO NI PETER NA ANG MGA FALSE TEACHERS, SINCE MALI ANG KANILANG FAITH, UNREASONABLE ANG KANILANG MGA ACTIONS; WALA SA TAMA. ANG KANILANG MORAL VALUES AY WALA, AND AT THE SAME TIME, HINDI NILA TINATANGGAP ANG PAGKA-DIYOS NI KRISTO. ANG SALITANG TRIALS SA GREEK AY pe??asµ?´? (PEIRASMOS). ANG SALITANG ITO AY TRICKY DAHIL ANG PWEDENG MAGING DEFINITION NG PEIRASMOS AY TRIALS OR TEMPTATION. BY ITS CONTEXT, TAMA LANG GAMITIN ANG TERM NA TRIALS. ANG SALITANG PEIRASMOS AY MAGKAPAREHO NG GREEK ROOT WORD NA MAKIKITA NATIN SA VV.13 – 14 WHICH IS PEIRAZO (TEMPTED). ITO ANG GUSTONG SABIHIN NI JAMES. ANG TRIALS(PEIRASMOS), AY NANGAGALING SA CURRENT SITUATION (OUTWARD). IBIG SABIHIN, WALA KANG CONTROL O HINDI MO PINLANO NA MANGYARI ANG ISANG PAGSUBOK. HALIMBAWA: ANG EXAMINATION. HINDI MO NAMAN GUSTO NA MAGEXAM, AT HINDI MO MAPIPIGILAN ANG TEACHER NA HINDI MAGPA-EXAM. ANG TANGING GAGAWIN MO LANG AY HARAPIN MO ANG EXAM. GINAGAMIT NG DIYOS ANG MGA PAGSUBOK, PARA ANG KANILANG PANANAMPALATAYA AY MAGBUNGA NG STEADFASTNESS. ANO ITONG FAITH NA SINASABI NI JAMES DITO? ITO YUNG KAALAMAN NG PATUNGKOL SA DIYOS AT ANG PAGBIBIGAY NG TIWALA SAKANYA DAHIL NALAMAN NATIN KUNG SINO ANG DIYOS, NA MAGRERESULTA NG PAGSUNOD SA KANYANG KALOOBAN. DAHIL ALAM NILA ANG KATANGIAN NG DIYOS, AT ANG KAPANGYARIHAN NG DIYOS, HINDI ITO KAYANG PAUGAIN NG KAHIT ANONG PAGSUBOK. ANG FAITH AY GINAGAMITAN NG HEAD KNOWLEDGE.

TRANSITION: “KUNG ANG UNANG GAGAWIN NATIN KAPAG TAYO AY NAHARAP SA PAGSUBOK AY TO “COUNT.”

ANG SUSUNOD NAMAN NA DAPAT NATING GAWIN KAPAG TAYO AY NAHARAP SA PAGSUBOK AY TO II.“ASK” (V.5)

ANG RESULTA NG FAITH, STEADFASTNESS, MATURITY, AT COMPLETENESS AY KNOWLEDGE, EXPERIENCE, AND DISCERNMENT IN SHORT, WISDOM. ISANG MAGANDANG HALIMBAWA ANG STORYA NI SOLOMON. SI SOLOMON AY NAGING HARI NG ISRAEL NOONG SIYA AY BINATA PA. NAGPAKITA ANG DIYOS SA KANYA AT SINABI SA 1 KINGS 3:4 “Ask for whatever you want me to give you.” NAKITA NI SOLOMON ANG KANYANG PANGANGAILANGAN SA PAMUMUNO SA ISANG NATION. SIYA AY BATA AT KAILANGAN NIYA NG WISDOM PARA SIYA AY MAKAPAG DECIDE NG TAMA PARA SA ISRAEL. SINAGOT ITO NG DIYOS DAHIL TAMA ANG KANYANG PUSO, AT ANG KANYANG PAGIISIP. ANG PHRASE NA “let him ask God” SA GREEK LITERALLY AY “THE GIVING GOD”. ITO AY ISANG KATANGIAN NG DIYOS! ANG GUSTONG SABIHIN NI JAMES AY KUNG MANANALANGIN TAYO SA DIYOS, MAYROON URGENCY. MAYROONG DEEP DESIRE TO ASK FOR DISCERNMENT. ANG MANALANGIN SA GIVING GOD AY ISANG NECESSISTY. ITO YUNG PANALANGIN NA HINDI KA TATANGIHAN NG DIYOS. ANG PAGHINGI NG WISDOM AY MAGPAPALAGO NG KAALAMAN NATIN SA DIYOS AT SA MORAL EXCELLENCE. PAGKUMPARAHIN NATIN ANG CHAPTER 4 NG JAMES. ITO YUNG PANALANGIN NA HINDI SINASAGOT NG DIYOS. HUMINGI SILA NG MAYROONG MALING MOTIBO. HINDI SILA NAKAKATANGGAP GALING SA DIYOS DAHIL TALIWAS ITO SA KAUTUSAN NG DIYOS. MAYROON SILANG WRONG DESIRES (V.1: PASSIONS), HATRED, ANGER, CONFLICTS (V.1:QUARRELS), FIST-FIGHTS(V1: FIGHTS) KAYA HINDI SUMASAGOT ANG DIYOS SA PANALANGIN DAHIL SILA AY KAIBIGAN NG MUNDO (V.4) ANG IBIG SABIHIN NG FRIENDSHIP WITH THE WORLD IS “having affection to the affairs of this world, pleasures, riches that causes obstacle to Christ.”

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion