Sermons

Summary: A sermon that teaches why grace changes everything.

  Study Tools
  Study Tools

Amazing Grace

Why Grace Changes Everything

Luke 15:11-24

SCRIPTURE READING

Ang ating teksto sa umagang ito ay Lukas 15:11-24 at ito ang ating Scripture Reading kanina. Ito ay isang parable na sinabi ng ating Panginoong Hesu-Cristo tungkol sa isang anak na lalaki na hindi satisfied o hindi masaya sa kanyang buhay. Kaya naman lumapit siya sa kanyang ama upang kunin ang kanyang ari-arian o ang kanyang mana.

Alam ninyo, culturally speaking sa panahon na iyun, ang paghingi ng mana ng isang anak sa kanyang magulang ay isang napakalaking insulto. Ipinapahayag ng anak na ito na hindi ko na kayo kailangan at wala akong panahon na hintayin pa ang inyong kamatayan.

Kaya’t sa paghingi ng anak sa kanyang mana ay isang malaking insulto na isinampal nito sa kanyang ama.

Ngunit ipinagkaloob pa rin ng ama sa kanyang anak ang kanyang ari-arian. At kung susundan natin ang kwento, nakagawa ang taong ito ng mga unwise and immature decisions. In short, naghirap siya.

At sa bandang huli, napagisip-isip niya na muling bumalik sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran. Narealize niya na ang pagbabago na kanyang hinahanap ay hindi pala sa pagbabago ng pagkakataon kundi sa pagbabago mismo sa kanyang sarili.

Sa kanyang pag-uwi, agad siyang sinalubong at tinanggap ng kanyang ama at ang sabi sa Lukas 15:24, “Sapagka’t patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay; siya’y nawala, at nasumpungan. At sila’y nangagpasimulang mangagkatuwa.”

Ngayong umaga ay pag-usapan natin ang grace ng Panginoon. Ang biyaya, ang kanyang kagandahang loob. Madalas ay ating naririnig ang grace, subalit lubos kaya natin itong naunawaan?

Kaya sa umagang ito, ang aking paksa ay Amazing Grace, Why Grace Changes Everything!

Ano ba ang grace??? Sinasabing kapag ang isang tao ay nagtrabaho ng walong oras kada araw at siya ay nakatanggap ng kaukulang bayad dahil sa trabaho na kanyang ginawa, ito ay tinatawag na salary o sweldo.

Kapag naman ang isang tao ay nakipagcompete sa kanyang katunggali at nakatanggap ng trophy dahil sa kanyang performance ito ay tinatawag na prize o premyo.

Kapag ang isang tao ay nakatanggap ng kaukulang recognition dahil sa kanyang mahabang serbisyo o sa kanyang mataas na achievement ito ay tinatawag na awards o gantimpala.

Ngunit kung ang isang tao ay walang kakayanan na kitainang kanyang sweldo, walang matanggap na anumang premyo at hindi karapat-dapat sa anumang gantimpala, datapuwat sa kabilang banda ay nakatanggap pa rin ng ganitong mga regalo, ito ay ang larawan ng kagandahang loob ng Panginoon. It’s an amazing grace. You don’t deserve it, but still you have it. Yan ang amazing grace.

Sa talatang ating nabasa, natagpuan ng anak sa kanyang muling pagbabalik ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang ama—ang kagandahang loob o ang grace.

Ang anak na ito ay hindi deserving sa anumang bagay sa kanyang pagbabalik. At kahit na napakalaking insulto ang ibinigay nito sa kanyang ama, tinanggap pa rin siya na muling makabalik at magkaroon pa ng mga bagay na mas higit pa. This boy received an amazing grace—unconditional, undeserved favor, love at its highest level.

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Agape
SermonCentral
PowerPoint Template
Banner Over Me
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion