Sermons

Summary: kanya ang bahagi 4 ng aming Simbahang Layunin sa Simbahan. Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa lahat ng mga pumapasok sa ating mga pintuan at tanggapin ang mga ito sa ating isipan.

Ang aming Pakay: Gustung-gusto ang Lahat ng mga Pumasok sa aming Mga Pintuan

Lucas 10; 25-37 Juan 13: 1-20

Nais kong hawakan mo ang mga sumusunod na tao sa loob ng iyong ulo habang inilalarawan ko sila.

Nalaman niya na ang cancer na akala niya ay nawala ay bumalik at hindi alam ng mga doktor kung ano ang dapat na susunod na hakbang. Sa pagkakataong ito ay mas seryoso ito.

Ang mag-asawang ito ay nagkakaroon ng isang kakila-kilabot na oras sa kanilang pagsasama, halos hindi sila makapag-usap sa isa't isa, at kung nakinig kayo sa kanilang huling laban, malalaman ninyo na mayroong maliit na pag-asa para sa kanilang kasal na mabuhay.

Siya ay naaresto nang maraming beses para sa prostitusyon at ngayon sa kanyang ugali ng cocaine, halos hindi niya mapigil ang kontrol sa kanyang isipan. Maaari niyang palitan ang mga personalidad sa drop ng isang sumbrero.

Natutulog siya sa isang bakanteng gusali sa kalye, at nagugutom siya. Masasabi mo sa bango ng amoy na naglalakbay sa likuran niya, na matagal na siyang hindi naligo. Nalaman niyang buntis na naman siya, kahit na nanumpa siyang hindi na ito mangyayari sa kanya. Naguguluhan siya at hindi alam ang gagawin.

Ang huling bagay na inaasahan niyang nangyari sa linggong iyon ay ang kanyang asawa ay mamamatay nang hindi inaasahan, at ang lahat ng mga plano na ginagawa nila ay matatapos bigla. Nagtataka siya kung ano ang susunod kong gagawin.

Nalaman niya mula sa kanyang abugado na dapat niyang asahan na magtagal ng ilang oras sa bilangguan sa hatol na darating sa Martes. Lumabas na siya sa probation sa maraming iba pang mga seryosong kaso.

Ayaw niyang naroon, at ipinaalam niya ito. Ang kanyang wika ay manok, at ang kasuotan na mayroon siya ay hindi angkop. Daring lang siya sa iyo na sabihin ang tungkol dito.

Nasa huling mensahe kami sa aming serye sa aming pahayag na layunin. Ano ang pagkakatulad ng lahat ng mga taong ito? Bagong Buhay Sa Kalbaryo. Ito ang mga tao na inaangkin nating bahagi ng aming hangarin.

Sa tuwing sasabihin ko, "Mahal ko ang lahat ng pumapasok sa ating mga pintuan, at tatanggapin ko sila sa gitna natin dapat nating suriin ang ating mga puso." Nais ba talaga nating tanggapin sa lahat ng mga taong ito at mahalin ang lahat sa kanila o ilan lamang sa kanila? Ang lahat ng mga taong ito na pumapasok sa aming mga pintuan ay hindi magiging madaling mahalin at tanggapin.

Kung natitiyak mo na ang lahat ng nagmamahal sa iyo, ang isa sa mga pinaka mapagpakumbabang bagay na maaari mong gawin ay ang kumuha ng isang klase sa Life Connect sa kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig sa isa't isa, o kumuha ng isang klase tulad ng pagmamahal tulad ni Jesus. Napakabilis mong matuklasan kung gaano mo nawawala ang marka.

Mayroon bang isang tao dito na tulad ko na mayroong isa sa mga haka-haka na nerbiyos. Ganito ang nangyayari, "Malapit ka nang makarating sa aking huling kaba."

Karaniwan kapag sinabi natin iyan, ang susunod na pagdarasal na kailangan nating ihain ay hindi para sa ibang tao kahit na sa palagay natin ay tiyak na kailangan nila ito, ngunit dapat nating ipanalangin para sa ating sarili, sapagkat naghahanda kaming lumakad sa labas ng kalooban ng Diyos para sa ating buhay.

Nais mo bang makarating dito ng talagang masamang balita. Sinabi sa atin ni Hesus na mahalin ang bawat isa tulad ng pagmamahal niya sa atin. Hindi ito nangangahulugan na simpleng gusto natin ang mga tao at maging mabuti sa kanila.

Ang ilang mga tao ay nasa ilalim ng maling palagay, na kung iwan kita mag-isa at hindi nagawa ang anumang bagay upang saktan ka, nagawa ko na ang kailangan kong gawin, upang ipakita sa iyo na mahal kita at tanggapin kita.

Upang tayo ay lumago sa pag-ibig, sinasadya ni Jesus na magpadala ng mga tao na papasok sa ating huling ugat. Ang aming huling lakas ng loob ay ang lugar na alinman sa ating paglaki kay Kristo o pagkabigo kay Cristo.

Nang ang isang kagalang-galang na guro ay lumapit kay Jesus upang malaman kung sino siya na obligadong mahalin, nagpunta si Jesus sa lugar ng huling ugat ng lalaki. Alam niyang ang taong ito ay may problema sa pag-aakalang siya ay mas mahusay kaysa sa iba at mayroon siyang problema sa rasismo.

Pinili ni Jesus na sabihin sa lalaki ang isang kuwento upang hayaan siyang sagutin ang kanyang sariling katanungan. Sinabi niya na ang isang lalaking Judio ay patungo sa isang lugar, nang bugbugin siya ng isang pangkat ng mga tulisan, ninakawan, hubarin sa kanya ang karamihan sa kanyang mga damit at iniwan siyang halos patay na. Maya-maya pa ay may dumating na isang paring Hudyo at nang makita niya ang lalaki, tumawid siya sa kabilang kalsada at nagpatuloy sa pagtuloy.

Sumunod ay isang Levita, isang Judiong manggagawa sa templo, ay dumaan at tumawid sa kabilang panig.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;