Sermons

Summary: Ito ay isang mensahe ng Adbiyento sa Ikalawang Pagparito ni Kristo at ang ating pangangailangan na maging handa sa darating. Sa pamamagitan ng pagtingin sa talinghaga ng maghahasik, natutuklasan namin ang 4 na uri ng lupa na namamahala upang mabuhay sa bawat isa sa aming mga puso.

Ang Apat na Sulok Ng Aking Puso

11/29/2020 Mateo 24: 36-51 at 2 Timoteo 3: 1-5

Ngayon ang unang Linggo ng Adbiyento. Ang ibig sabihin ng Advent ay ang "darating." Ang Bibliya ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan. Ang mga libro ng Lumang Tipan ay tumuturo sa Isa na darating upang mailagay ang tama sa mundo patungkol sa ating ugnayan sa Diyos. Ang advent na kanilang inaabangan ay ang kapanganakan ni Hesukristo na magliligtas sa kanila mula sa kanilang kasalanan. Ipinagdiriwang namin ang unang Advent tuwing ipinagdiriwang natin ang Pasko.

Inaasahan ng Bagong Tipan ang pangalawang Adbiyento. Ang pangalawang Adbiyento ay nagsasangkot ng isang darating na darating na parehong aangkin sa Kaniyang bayan bilang Kanya, at hahatulan ang mga bansa. Hahatulan din niya ang mga tumanggi na ibigay ang kanilang buhay kay Hesus. Ito ay karaniwang tinatawag na pangalawang pagparito ni Cristo. Ang ilan ay maaaring sumangguni dito bilang ang rapture.

Kung sasabihin ko sa iyo, na narinig ko mula sa isang tao, na bukas makakatanggap ka ng isang milyong dolyar, ano ang isa sa mga bagay na nais mong malaman? Karamihan sa atin ay nais na malaman kung sino ito na nagsabi sa akin, na makakakuha ka ng isang milyong dolyar.

Alam natin na kung ang tao ay hindi maaasahan, o sinungaling, o baliw, maaari nating panatilihin ang anumang ginagawa natin bago natin makuha ang balita. Gaano man kahusay ang hitsura ng balita, kung ang mapagkukunan ay hindi maaasahan, kung gayon ang balita ay maaaring isang bagay na binubuo nila sa kanilang sariling ulo.

Kapag narinig mong babalik si Jesus, ano ang nasa isip mo? Hindi makapaniwala- "Sa palagay ko iyan ay isang bagay lamang na binubuo ng simbahan." Pagdududa- "Kung darating siya, tiyak na darating siya ngayon." Sana— "Kung gaano kasama ang mga bagay ngayon, sana ay dumating Siya sa lalong madaling panahon". Joy- "Ginagawa ko ang lahat para masabi ko siyang mabuti."

Kung maniwala man tayo o hindi na "babalik si Jesus" ay dapat na nakasalalay sa nagsabing mangyari ito. Ang tao ba ay maaasahan na nagsabi sa amin na asahan na mangyayari ito? Ang taong nagpakilala ng doktrina ng Ikalawang Pagparito ni Jesus, ay walang iba kundi si Jesus Mismo.

Bago pa siya napako sa krus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga kaaway at kanyang mga tagasunod na siya ay mamamatay at muling mabubuhay makalipas ang tatlong araw. Tiyak na, pinatay si Jesus at pagkaraan ng tatlong araw kapwa kinilala ng kanyang mga kaaway at ng kanyang mga tagasunod na siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay.

Kung wala man, pinatunayan ni Jesus na ang Kanyang mga salita ay maaasahan. Kung sinabi niya sa iyo na may mangyayari, makakasiguro ka na mangyayari ito. Sa ating pagbasa ng Bagong Tipan, malinaw na sinabi ni Jesus na siya ay babalik. Sinabi pa Niya sa atin kung anong mga palatandaan ang dapat hanapin at kung ano ang magiging mundo bago ang Kanyang pagbabalik.

Ang tanging bagay na hindi niya sinabi sa amin, ay ang sandali na mangyayari ito. Ipinaalam niya sa amin na ang mga pang-araw-araw na tao ay pupunta sa kanilang negosyo tulad ng dati. Binibigyan niya tayo ng tumpak na paglalarawan kung ano ang magaganap sa ating lipunan.

2 Timoteo 3: 1-5 (NIV2011) 1 Ngunit markahan ito: Magkakaroon ng mga kakila-kilabot na oras sa mga huling araw. 2 Ang mga tao ay magiging mapagmahal sa kanilang sarili, mahilig sa pera, mayabang, mayabang, mapang-abuso, masuwayin sa kanilang mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal, walang pagmamahal, hindi mapagpatawad, mapanirang-puri, walang pagpipigil sa sarili, brutal, hindi mahilig sa mabuti, 4 taksil , pantal, mapagmataas, mahilig sa kasiyahan kaysa sa mga nagmamahal sa Diyos - 5 na mayroong isang uri ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Walang kinalaman sa mga ganitong tao.

Bakit natapos si Hesus sa pagsasabi sa atin na Siya ay babalik? Bakit hindi nalang gawin ito, sa lihim at makatapos ito?

Naaalala mo ba noong ikaw ay bata pa at ang iyong ina o tatay ay kailangang pumunta sa trabaho o pag-shopping sa grocery o kung saan. Sinabi nila sa iyo, siguraduhing malinis ang bahay, o pinutol ang damuhan, o hugasan ang mga pinggan bago ako umuwi. Sinabi nila sa iyo iyon dahil nais nila ang muling pagsasama na babalik upang maging isang masayang masaya.

Ang iyong mga magulang ay hindi iniisip, "Sigurado akong hindi nila gagawin ang sinabi ko sa kanila, dahil hindi ako makapaghintay na makakuha ako ng isang switch." Hindi mo iniisip, "hindi mahalaga kung gawin ko ang mga gawain sa bahay o hindi, mahal ako ng aking mga magulang at ang lahat ay cool kung makinig ako o hindi." Talagang pinahahalagahan mo silang sinabi sa iyo kung ano ang inaasahan sa kanilang pagdating sa bahay. Alam mo kung ano ang naging magandang kalagayan sa kanilang pagdating.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;