Sermons

Summary: Ang Pang-apat na Linggo ng Adbiyento.

Ang Hindi Makita na Anghel

Banal na kasulatan:

Lucas 1:26-38,

2 Samuel 7:1-5,

2 Samuel 7:8-12,

2 Samuel 7:14,

2 Samuel 7:16,

Rom an 16:25-27.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Ngayon, mayroon tayong teksto mula sa Ebanghelyo ayon kay Luke (Lukas 1:26-38 ) para sa aming pagmuni-muni sa ika-apat na Linggo ng Adbiyento:

“ Ang anghel na si Gabriel ay sinugo mula sa Diyos

sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth,

sa isang birhen na napapangasawa sa isang lalaking nagngangalang Jose,

ng sambahayan ni David,

at ang birhen 'ang pangalan ay Mary.

At lumapit sa kaniya, sinabi niya,

“ Mabuhay, puno ng biyaya! Ang Panginoon ay sumasa iyo. "

Ngunit labis siyang naguluhan sa sinabi

at pinag-isipan kung anong uri ng pagbati ito.

Pagkatapos sinabi ng anghel sa kanya,

" Huwag kang matakot, Maria,

sapagka't ikaw ay nakasumpong ng biyaya ng Diyos.

"Narito, ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan at manganganak ng isang lalake.

at tatawagin mo siyang Jesus.

Siya ay magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasan,

at bibigyan siya ng Panginoong Dios ng trono ni David na kanyang ama,

at siya'y maghahari sa sangbahayan ni Jacob magpakailan man.

at ng kanyang kaharian ay walang katapusan. "

Ngunit sinabi ni Maria sa anghel,

" Paano ito magiging,

dahil wala akong relasyon sa isang lalaki? "

At sinabi sa kaniya ng anghel,

" Ang Banal na Espiritu ay darating sa iyo,

at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay tatakpan ka.

Samakatuwid ang bata ay ipanganak

tatawaging banal, ang Anak ng Diyos.

At narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak,

ay naglihi rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan,

at ito ang ikaanim na buwan para sa kaniya na tinawag na baog;

sapagkat walang imposible para sa Diyos. "

Sinabi ni Maria, "Narito, ako ay alipin ng Panginoon.

Mangyari ito sa akin ayon sa iyong salita. "

Pagkatapos ang anghel ay umalis sa kanya. "

Susuriin namin ang ilang mga puntos na nakuha mula sa teksto ng ebanghelio sa itaas.

Ngayon, isa-isa nating bulayin ang mga ito.

1. Ang Anghel:

Personal na naranasan ni Maria ang isang ganap na kakaibang anghel bilang isang messenger mula sa Diyos.

Ipinadala ng Diyos ang anghel na si “ Gabriel ” .

Sa Bibliya, ang arkanghel na ' Gabriel ' na naghula ng kapanganakan ni Jesus kay Birheng Maria (Lukas 1:26-38), at nagpakita rin kay Zacharias, ama ni Juan Bautista, at kay Daniel.

Tinanong namin ang ating sarili at ang iba pa: Bakit hindi lumapit sa atin ang anghel ngayon kapag nakikipagpunyagi tayo, kapag dumaranas tayo ng sakit at pagdurusa, kapag naranasan natin ang sakit ng COVID-19, ang pandemya at iba pa?

Naniniwala kami sa mga anghel ...

Ngunit ...

Tiyak, binubuhay nito ang iba pang tanong: Sino ang Anghel?

Upang maunawaan kung sino ang anghel, kailangan nating malaman ang kahulugan ng ' anghel ' .

Kaya …

Ano ang kahulugan ng ' anghel ' ?

Binibigyan kami ng diksyonaryo ng maraming iba't ibang mga kahulugan para sa ' anghel ' .

Maaaring mangahulugan ito:

a. Ang isang espiritwal na nilalang ay pinaniniwalaang kumilos bilang isang dumadalo, bilang isang ahente, o bilang isang messenger ng Diyos, na kinatawan ng kombensyonal sa anyong tao na may mga pakpak at isang mahabang balabal.

b. Isang taong may huwarang paggawi o kabutihan.

c. Ang isang tao ' s natitirang kagandahan, katangian, o kakayahan.

d. Isang salita o parirala na nagpapahayag ng pagmamahal o pagmamahal.

e. Isang tao , na mabait o matulungin.

f. Ang isang tao , na sumusuporta sa isang negosyo sa pananalapi.

g. Sa mga parirala:

ako Ang anghel sa bahay: isang perpektong babae / lalaki na ganap na nakatuon sa kanyang asawa / asawa at pamilya.

ii. Sa panig ng mga anghel: sa gilid ng kung ano ang tama.

Sa teksto, mayroon tayong anghel, na nagdadala ng mabuting balita kay Maria.

Ipinapakita ng karanasan sa aming buhay na sa lahat ng oras sa aming buhay, nakakaranas kami ng isang anghel ng dumadalo, isang anghel ng ahente, isang anghel ng messenger, isang anghel ng mabuting pag-uugali na tao at mabubuting tao, isang anghel ng kagandahan, isang anghel na may kalidad ng relasyon , isang anghel ng kakayahang maabot ang marami sa oras ng pangangailangan, isang anghel ng pag-ibig, isang anghel ng pagmamahal, isang anghel ng mabait na tao, isang anghel ng matulunging tao, isang anghel na may isang mapagbigay na puso, isang anghel na isang mabuting kasapi ng pamilya at isang anghel na nasa panig ng kung ano ang tama sa mundo pagkatapos ng katotohanan: sa indibidwal na walang pag-asa, sa mga taong walang pag-asa, sa pamilya na walang pag-asa, sa lipunan na walang pag-asa, sa walang pag-asa na mundo upang magbigay ng magandang halimbawa , upang mabuhay ng isang buo ang buhay sa presensya ng Diyos tulad ng naranasan ni Maria sa kanyang buhay.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion