Sermons

Summary: Ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila (Matthew 7:12 – The Golden Rule)

  Study Tools
  Study Tools

Intro:

"Pay It Forward" a movie released around the year 2000. Sino po ang nakapanuod na nito? Staring Kevin Spacey (Mr. Simonet), Helen Hunt (Arlene McKinney) and Haley Joel Osment as the young boy Trevor McKinney. Sino sa inyo ang nakapanuod na? Taas ang kamay!

(wait for the brethren to raise hands)

It was a nice movie mga kapatid. Ang istorya nya ay tungkol sa isang bata na may social study project na humanap sya ng paraan kung paano nya mababago ang mundo or literally to change the world. Ang idea po niya ay gumawa ng mabuti sa kapuwa na hindi nila kayang gawin sa sarili nila, tapos yung tao na tinulungan niya instead of him paying him back. He pays it forward.

So habang lumaon yung movie we can see people engaging in the acts of kindless to others only to say, "Dont pay me back, I am not looking for anything in return, but what I wanted is for you to PAY IT FORWARD! Ang goal po mga kapatid ay humanap ng tatlong tao at gawan sila ng mabuti na hindi nila basta magagawa sa kanilang sarili.

Ang summary o buod po ng rule ng Pay It Forward ay:

1. It has to be something that really helps people.

2. Something they can't do by themselves.

3. I do it for them, they do it for three other people.

So mga kapatid, essentially ang puso ng "Pay it forward" ay ang Golden Rule ng Panginoong Jesus. Itinuro na ito ng ating Panginoong Jesus make or break mga 2000 years ago. At kung ating susundin, it can still change the world today as we know it.

Bago po ako magpatuloy ay nais ko pong ihayag ang greek word for the week natin sa umagang ito: Isang magandang Greek word. Isang greek word na often translated as "unconditional love" or simply "love" ang greek word po natin sa umangang ito mga kapatid ay AGAPE ang ibig sabihin ay unconditional love or simply love.

Ang pakikisalamuha po ba natin at pakikibagay sa sanlibutan ay para din po bang pinakita ng bata sa pelikula? Tumutulong po ba tayo sa mga taong kakilala natin? Sa mga kaibigan natin? Sa mga kaaway natin? Normal po ba sa atin ang tumulong sa kapuwa? Sa mga hindi natin kakilala? Kasabihan natin sa panahon natin ngayon ay "treat people with the same respect that they treated you" in essence po nun mga kapatid ay, kung nirerespeto mo ako, ay irerespeto din kita. Kaso mga kapatid, that is the problem: eto po ang problema sa kasabihan na iyon. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus na inilahad sa atin sa sulat ni Apostol Mateo:

Matthew 7:12

So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.

Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagka't ito ang sa kautusan at ang mga propeta.

Sundan nyo po ako mga kapatid, hay... huh... halos malapit na po sa imposible yung turo ng ating Panginoon na iyon mga kapatid ano po? Kung mahal mo ang iyong sarili at ang utos ay: ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila. Si aleng Epang na tsismosa at ang pamilya nyo lagi ang nakasarapang itsismis, mamahalin mo ba? Patatawarin mo ba sa kaniyang mga kasalanan sa yo? Yung kapitbahay mo na nakasagutan mo sa baranggay kasi nagkainitan kayo dahil hindi marunong makunawa kung siya ay nakaka istorbo o hindi? Ngingitian mo pa ba? Kakusapin mo pa ba? Patatawarin mo pa ba sa mga kasalanan nya sayo? Hindi po ba mahirap? Hindi po ba halos imposible na mapatawad natin ang ganung mga klase ng tao? Makita ninyo yung kapitbahay na ginawan kayo ng masama o siniraan kayo sa mga tao. O di kaya yung isang tao na tinulungan nyo tapos siya pa ang naging dahilan para magdusa ka? O di naman kaya with all your intention na gumawa ng mabuti eh ikaw pa nalagay sa masama dahil sa taong yun? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid halos imposible.

Ngunit alam nyo po ba ang sikreto para magawa natin iyon? Sino po ang nakakaalam? Ang sikreto po ay? Si Cristo! Upang masunod natin ang utos ng ating Panginoon, ano po ang nararapat nating gawin? Ilagay po natin sa sentro ng ating mga puso ang Cristo. Sapagkat sa Kaniya lamang natin makakakuha ng lakas upang mahalin natin ang ibang tao at lalong lalo na ang mga kaaway natin.

Turo nga ng ating Panginoon na inihayag ni apostol Mateo:

Matthew 5:43-44

You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy. 'But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you,

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Community Service
Soul Refinery
Video Illustration
Lukewarm
Soul Refinery
Video Illustration
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion