Sermons

Summary: Ang mga troll ay maaaring hilahin tayo sa kanilang mga salita, ngunit kailangan nating umasa sa kanyang Espiritu upang manalo sa kanila.

Ang mga Troll At Jesus

Mateo 22: 15-21,

Isaias 45: 1,

Isaias 45: 4-6,

1 T mga Taga-Tesalonica 1: 1-5 .

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Ngayon, mayroon kaming isang napaka-kagiliw-giliw na teksto mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 22: 15-21).

Ngayon, pakinggan natin ang teksto.

"Ang mga Pariseo ay umalis

at nagplano kung paano nila mapapasok si Jesus sa pagsasalita.

Sinugo nila ang kanilang mga alagad sa kaniya, kasama ang mga Herodes , na sinasabing ,

"Guro, alam namin na ikaw ay isang taong totoo

at nagtuturo ka ng daan ng Diyos alinsunod sa katotohanan.

At hindi ka nag-aalala sa opinyon ng sinuman ,

sapagkat hindi mo pinahahalagahan ang katayuan ng isang tao.

Sabihin sa amin, kung gayon, kung ano ang iyong palagay :

Nararapat bang bayaran ang buwis sa sensus kay Cesar o hindi? "

Alam ang kanilang masamang hangarin, sinabi ni Jesus ,

“Bakit ninyo ako sinusubukan, mga mapagpaimbabaw?

Ipakita sa akin ang barya na nagbabayad ng buwis sa sensus. "

Pagkatapos ay inabot nila sa kanya ang Roman coin.

Sinabi niya sa kanila, "Kaninong larawan ito at kaninong tatak?"

Sila ay tumugon, " Caesar ' s. "

At sinabi niya sa kanila ,

" Kung gayon ibayad kay Cesar kung ano ang kay Cesar,

at sa Diyos kung ano ang sa Diyos. "

Ang teksto ay isang pagpapatuloy ng isa sa mga serye ng mga kontrobersiya sa pagitan ni Jesus at ang mga kinatawan ng Hudaismo (Mateo 21: 23-27).

Dito, nabasa namin ang isang napaka pinakintab na wika ngunit may balak at masamang balak na litihin si Hesus.

Ang mga Pariseo:

Habang Mateo napapanatili ang Marcan unyon ng mga Pariseo at mga Herodian sa tekstong ito, siya malinaw na binibigyang-diin ang mga Pariseo 'partikular na bahagi.

Ang mga Pariseo lamang ang nabanggit dito, at ang mga Herodian ay sumama lamang sa kanila sa isang paunang parirala ng Mateo 22:16.

Kinukuha lamang ng mga Pariseo si Herodes na ians para sa kanilang sariling makasariling mga motibo .

Kahit na, nahahati sila sa kanilang ideolohiya ng pagbabayad ng buwis.

Tuso na binalak ng mga Fariseo kung paano siya makulong kay Hesus.

Sino ang ginamit nila para sa kanilang bitag?

Ginamit ng mga Pariseo ang kanilang sariling mga alagad.

Ang mundo ay nahahati sa kanan at kaliwang mga ideolohiya.

Ito ay naiiba sa bawat bansa at lugar at lugar.

Kung kanan o kaliwa ito, palaging may mga tagasunod.

Ang mga tagasunod na ito ay bulag na naniniwala sa kung ano ang sinabi sa kanila ng kanilang mga pinuno nang hindi ginagamit ang kanilang sariling Diyos na binigyan ng katuruang pangangatwiran para sa kanilang ikabubuti at sa ikabubuti ng iba.

Ang mga pinuno ay hindi lamang gumagamit ng mga tagasunod na ito upang makamit ang kanilang sariling mga kadahilanan ngunit pinapakain din sila ng mas maraming negatibo kaysa sa positibong opinyon.

Ang mga ganitong uri ng tagasunod ay lubhang mapanganib sa lipunan at sa parehong oras ang y ay hindi maaaring maging isang channel ng pag- unlad at paglago ng tao .

Sa pagbanggit sa mga tagasunod ng mga Pariseo, binigyang diin ni Mateo na ang mga tagasunod ni Cristo Jesus ay hindi mga tagasunod na bulag.

Ang mga tagasunod ni Kristo Hesus ay katulad ni Ciro (Isaias 45: 1 ) (Isaias 45: 4-6):

Ganito ang sabi ng PANGINOON sa kanyang pinahiran, si Ciro,

kaninong kanang kamay ang nahahawakan ko,

pinapailalim ang mga bansa sa harap niya,

at pinapatakbo ang mga hari sa kanyang paglilingkod,

pagbubukas ng mga pintuan sa harapan niya

at iniiwan ang mga pintuang walang had:

Alang-alang kay Jacob na aking lingkod,

ng Israel, aking pinili,

Tinawag kita sa iyong pangalan,

pagbibigay sa iyo ng isang pamagat, kahit na hindi mo ako kilala.

Ako ang PANGINOON at wala nang iba,

Mayroon bang walang Diyos liban sa akin.

Ako ang armado sa iyo, kahit na hindi mo ako kilala,

kaya't patungo sa pagsikat at paglubog ng araw

mga tao ay maaaring malaman na walang iba liban sa akin.

Ako ang PANGINOON, wala nang iba . "

Ang mga tagasunod ni Cristo Jesus ay tinawag ng Diyos at personal na naranasan si Hesus sa kanilang pang- araw - araw na buhay sa pamamagitan ng pagiging kasama niya sa pagdarasal at pinadalhan kasama ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng paggaya kay Hesus sa kanilang buhay.

I-entra siya sa pagsasalita:

Ang katanungang ilalagay nila ay inilaan upang pilitin si Jesus na kumuha ng alinmang posisyon na taliwas sa hinawakan ng karamihan ng mga tao o isa na magdadala sa kanya sa pagkakasalungatan sa mga awtoridad ng Roma.

Ang mga Pariseo ay nakipaglaban kay Jesus sa pagsasalita (tuso na paraan o masamang paraan) hindi ng katotohanan.

Ang mga alagad ng mga Pariseo ay gumagamit ng mga salitang may asukal tulad ng:

“Guro, alam namin na ikaw ay isang taong totoo

at nagtuturo ka ng paraan ng Diyos alinsunod sa katotohanan.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion