Sermons

Summary: Nagsisisi tayo at ipinakita sa aming pagkatao at pag-uugali na inaanyayahan kaming mga panauhin na tangkilikin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos.

Ang Napakahusay na Piyesta ng Kasal

Mateo 22: 1-14,

Isaias 25: 6-9,

Filipos 4: 12-14,

Filipos 4: 19-20.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Ngayon, mayroon tayong teksto mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 22: 1-14) para sa aming pagmuni-muni:

"Si Jesus bilang tugon ay muling nagsalita sa mga punong saserdote

at mga matanda ng bayan sa mga talinghaga, na sinasabi,

"Ang kaharian ng langit ay maihahalintulad sa isang hari

na nagbigay ng isang handaan sa kasal para sa kanyang anak.

Pinadala niya ang kanyang mga lingkod

upang ipatawag ang mga inimbitahang bisita sa pista,

ngunit tumanggi silang pumunta.

Sa pangalawang pagkakataon ay nagsugo siya ng ibang mga alipin, na sinasabi,

'Sabihin sa mga inanyayahan: "Narito, aking inihanda ang aking piging,

pinatay ang aking mga guya at pinatabang baka,

at handa na ang lahat; punta ka sa kapistahan. ”'

Ang ilan ay hindi pinansin ang paanyaya at umalis,

isa sa kanyang sakahan, isa pa sa kanyang negosyo.

Ang natitira ay nahawak ng kanyang mga lingkod,

pinahirapan sila, at pinatay.

Ang hari ay nagalit at nagpadala ng kanyang mga tropa,

nawasak ang mga mamamatay-tao na iyon, at sinunog ang kanilang lungsod.

Nang magkagayo'y sinabi niya sa kaniyang mga lingkod, 'Ang kapistahan ay handa na,

ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat na puntahan.

Lumabas, samakatuwid, sa pangunahing mga kalsada

at anyayahan sa kapistahan kanino man nahanap mo. '

Ang mga tagapaglingkod ay lumabas sa mga lansangan

at tinipon ang lahat na kanilang natagpuan, masama at mabuti,

at ang bulwagan ay napuno ng mga panauhin.

Ngunit nang pumasok ang hari upang salubungin ang mga panauhin,

niya nakita ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit-kasalan.

Sinabi sa kanya ng hari, 'Kaibigan ko, paano ito

na pumasok ka dito nang walang kasuotan sa kasal? '

Ngunit napatahimik siya.

Nang magkagayo'y sinabi ng hari sa kaniyang mga tagapaglingkod, Bind mo ang kanyang mga kamay at paa,

at itinapon siya sa kadiliman sa labas,

kung saan magkakaroon ng panaghoy at paggiling ng ngipin. '

Maraming inanyayahan, ngunit iilan ang napili. ””

Ang talinghagang ito ay binigyan ng maraming katangiang pantulad ng manunulat ng Ebanghelyo, si Mateo.

Mga halimbawa:

1. Ang pagkasunog ng lungsod ng mga panauhing tumanggi sa paanyaya (Mateo 22: 7), na tumutugma sa pagkawasak ng Jerusalem ng mga Romano noong AD 70.

2. Mayroon itong pagkakatulad sa naunang talinghaga ng mga nangungupahan:

a. Ang pagpapadala ng dalawang pangkat ng mga tagapaglingkod (Mateo 22: 3, 4 ),

b. Ang pagpatay sa mga alipin (Mateo 22: 6),

c. Ang parusa ng mga mamamatay-tao (Mateo 22: 7), at

d. Ang pagpasok ng isang bagong pangkat sa isang may pribilehiyong sitwasyon kung saan pinatunayan ng iba na hindi karapat-dapat (Mateo 22: 8-10).

Ang talinghaga ay nagtapos sa isang seksyon na kakaiba kay Mateo (Mateo 22: 11–14), na kinikilala ng ilan bilang isang natatanging talinghaga.

Inilalahad ni Mateo ang kaharian sa dobleng aspeto nito, mayroon na at isang bagay na maaaring ipasok dito at ngayon (Mateo 22: 1-10), at isang bagay na pagmamay-ari lamang ng mga kasalukuyang kasapi, na makatiis ng masusing pagsusuri (Mateo 22: 11–14).

Ang parabula ay hindi lamang isang pahayag ng Diyos 'paghatol sa Israel ngunit isang babala kay Mateo's simbahan.

Feast ng Kasal:

T Lumang Tipan 's paglalarawan ng pangwakas na kaligtasan sa ilalim ng imahe ng isang piging (Isaias 25: 6-8):

Sa bundok na ito ang PANGINOON ng mga hukbo

ay magkakaloob para sa lahat ng mga tao

isang kapistahan ng mayamang pagkain at piniling alak,

makatas , mayamang pagkain at dalisay, mga piling alak.

Sa bundok na ito ay sisirain niya

ang belo na nagtatakip sa lahat ng mga tao,

ang web na hinabi sa lahat ng mga bansa;

siya ay sirain ang kamatayan magpakailanman. "

Dinala rin ito sa (Mateo 8:11):

“Sinasabi ko sa iyo, maraming darating

mula sa silangan at kanluran,

at makikipagsabayan kasama ni Abraham, Isaac,

at si Jacob sa piging

sa kaharian ng langit. "

Mga Lingkod … Iba pang mga S ervants:

Marahil, sa parehong mga pagkakataong iyon , si Matthew 'Ang mga propeta at pantas na tao at eskriba ay marahil mga Kristiyanong disipulo o mga Kristiyanong misyonero.

"Samakatuwid, narito,

Nagpadala ako sa iyo ng mga propeta

at mga pantas na tao at eskriba;

ang ilan sa kanila papatayin at ipako sa krus,

ang ilan sa kanila ay iyong hahampasin sa iyong mga sinagoga

at ituloy mula sa isang bayan patungo sa bayan ”(Mateo 23:34).

Hindi maganda at Maganda :

"Ang kaharian ng langit ay

tulad ng isang lambat na itinapon sa dagat,

na nangongolekta ng mga isda ng bawat uri ”

(Mateo 13:47).

Isang kasuotan sa kasal:

Ang pagsisisi, pagbabago ng puso at isip, ay ang kondisyon para sa pagpasok sa kaharian.

Nangaral si Juan Bautista na nagsasabi, "Magsisi ka, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit! " (Mateo 3: 2).

Mula noon, nagsimulang mangaral at sabihin ni Hesus, "Magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na ”(Mateo 4:17).

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;