Sermons

Summary: Ang mga Santo ay hindi ipinanganak dahil sa buhay ng pagdarasal, pag-aayuno, pagsunod sa panuntunan at regulasyon ng Simbahan at ng lipunan kung saan siya nakatira.

Ang pag-ibig ay Banal

Mateo 5: 1-12,

1 Juan 3: 1-3,

Apocalipsis 7: 2-4,

Apocalipsis 7: 9-14.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Ang mga Santo ay hindi ipinanganak dahil sa buhay ng pagdarasal, pag-aayuno, pagsunod sa panuntunan at regulasyon ng Simbahan at ng lipunan kung saan siya nakatira.

Hindi sila ganoong yaman o banal kaysa sa iba sa mundo.

Ngunit ang banal ay hindi ang iniisip natin .

Hindi ito lalayo sa lipunan at mabuhay ng masikip na buhay para sa ito o tumatakbo mula sa realidad ng buhay.

Para sa akin, ang Banal ay nangangahulugang ang isang normal na tao na ginagawa ang kanyang tungkulin na may pagmamahal at pamumuhay na may katotohanan ng pagdurusa at kagalakan ng lipunan at ng mundo.

Kontento na sila sa kung anong mayroon sila at kung paano sila nabubuhay sa lahat ng uri ng mga tagumpay at kabiguan.

Para sa buhay na ito ng pamumuhay, mayroong isang perpektong halimbawa sa banal na bibliya.

Oo, nakikita ko ang huwarang buhay nina Jose at Maria sa mga Ebanghelyo .

Mahusay silang mga banal na nabuhay sa mundong ito na may tagumpay at kabiguan.

Iniwan ni Jose ang kanyang trabaho sa Jerusalem, kung saan makakakuha siya ng kanyang kabuhayan at nagtungo sa Bethlehem na may sakit na panganganak ng kanyang asawang si Maria at walang lugar sa lungsod na mauupuan.

Kasama ang batang si Hesus, tumakas sila mula sa Bethlehem patungong Egypt upang mailigtas ang Bata mula sa malupit na hari habang ginabayan sila ng Anghel.

Kailangang iwan ni Joseph ang kanyang matatag na tindahan ng karpintero .

W hen ibabalik sila mula sa Ehipto , h e nagtrabaho upang magbigay Si Jesus at si Maria na may masayang tahanan.

Pinrotektahan niya sila laban sa maiiwasang pagdurusa at panganib.

Ang kanilang kaligayahan at kaligtasan ay palaging nauuna at walang paghihirap na kailanman grudged upang bigyan sila ng pinakamahusay na maibigay ng kanyang puso at isip at mga kamay.

Ginawa ni Jose ang lahat dahil sa pag-ibig sa Diyos.

Wala ni isang salita na sinalita niya ang naitala sa mga Ebanghelyo.

Gayunpaman, ang kanyang katahimikan init, pag-unawa, sangkatauhan at ang kanyang buhay ay nagsasalita para sa kanilang sarili.

Narinig ni Maria ang propesiya tungkol kay Simeon at pinag-isipan niya ang kanyang puso.

Nagdala siya ng masasamang tsismis at kasabihan ng mga tao sa paligid niya.

Tinawag na baliw si Jesus, ngunit si Maria ay maaaring mabuhay ng may kapayapaan na naririnig ang lahat ng mga bagay na ito.

Sa wakas, pinagmasdan niyang mabuti kung paano si Jesus ang kanyang nag-iisang Anak na ipinako sa Krus.

Nabuhay siya sa isang kalungkutan at namuhay nang may pananampalataya at tiwala sa Diyos.

Ginawa ni Maria ang lahat dahil sa pag-ibig sa Diyos.

Ang bawat isa ay nilikha na may maraming mga regalo ngunit walang pag-ibig ang lahat ay magiging walang kabuluhan.

Maaari tayong maging isang mahusay na manunulat, isang mahusay na mangangaral, isang mahusay na mang-aawit ngunit walang pag-ibig ang aming buhay ay magiging wala at malungkot.

Ang pag-ibig na ginagawang makatao ng tao.

Si Brother Giles, isa sa mga unang kasama ni S aint Francis ng Assisi ay nakipag-usap isang araw kay S aint Bonaventure sa pag-ibig ng Diyos.

Sinabi ni Bonaventure, "Kung ang Diyos ay dapat na magbigay ng kahit sino sa ibang talento bukod sa biyaya ng pagmamahal sa Kanya, sapat na ito lamang."

Tinanong ni Giles, "Maaari ba, pagkatapos, ng isang idiot na mahalin ang Diyos nang perpekto bilang isang mahusay na iskolar?"

Sumagot si Bonaventure, "Ang isang mahirap na hindi marunong bumasa at sumulat sa aklat ay maaaring mahalin Siya nang higit pa sa pinaka-may-kaalam na panginoon at doktor sa teolohiya."

Hindi ba kahanga-hanga na ang ating pag-ibig sa Diyos, ang isang bagay na mahalaga, ay hindi kinakailangang nakasalalay sa pag-aaral o kayamanan o ranggo sa lipunan?

Sa praktikal na lahat ng iba pa sa buhay ay nakasalalay sa isa o higit pa sa mga ito, ngunit hindi ang mahahalagang bagay sa buhay, na kung saan ay ang pag-ibig ng Diyos.

Nilikha tayo ng Diyos tulad ng 'Kanyang Imahe at Likas.'

Ang simbolo ng imahe ay ang mga panlabas na katangian ng tao.

Ang pagkakatulad ay kumakatawan sa mga panloob na katangian ng Diyos.

Sa lahat ng mga panlabas at panloob na katangian, isang kalidad ng Diyos ang nakatayo na ang pag-ibig.

Ang kalidad ng pag-ibig na ito ay ibinuhos sa mga tao upang maranasan at ipahayag sa lahat ng oras.

Ang pag-uugali at pag-uugali ng pag-ibig na ito ay mahalaga at hinahangad natin.

Pumili tayo ng isang buhay at mamuhay nang buo na mahalaga sa buhay.

Ang buhay ni Inang Teresa ay dapat magturo sa amin ng isang mahusay na aralin na ang paraan ng kapayapaan ay ang paraan ng pag-ibig.

Ang pag-ibig ang pinakadakilang sandata sa mundo.

Sinasakop nito ang lahat ng mga bagay.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion