Sermons

Summary: Isang Pagninilay ng Pasko.

Ang Pandemikong Pasko at Mga Bagong Posibilidad

Banal na kasulatan:

Juan 1:1-14,

Lucas 2:15-20,

Lucas 1:1-14.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Sa Araw ng Pasko na ito, mayroon kaming teksto mula sa Ebanghelyo ayon kay Saint John (Juan 1: 1-14) para sa aming pagmuni-muni:

"Sa pasimula ay ang Salita,

at ang Salita ay sumasa Diyos.

at ang Salita ay Diyos.

Siya ay nasa simula na kasama ng Diyos.

Ang lahat ng mga bagay ay nangyari sa pamamagitan niya,

at nang wala siya wala ring nangyari.

Ang nangyari sa pamamagitan niya ay buhay,

at ang buhay na ito ang ilaw ng sangkatauhan;

ang ilaw ay nagniningning sa kadiliman,

at hindi ito nadaig ng kadiliman.

Isang lalake na nagngangalang Juan ay sinugo ng Diyos.

Siya ay dumating para sa patotoo, upang magpatotoo sa ilaw,

upang ang lahat ay maniwala sa pamamagitan niya.

Hindi siya ang ilaw,

ngunit dumating upang magpatotoo sa ilaw.

Ang totoong ilaw, na nagpapaliwanag sa lahat, ay darating sa mundo.

Siya ay nasa mundo,

at ang mundo ay sa pamamagitan niya,

ngunit hindi siya nakilala ng mundo.

Siya ay dumating sa kung ano ang kanyang sarili,

ngunit ang kanyang sariling bayan ay hindi siya tinanggap.

Ngunit sa mga tumanggap sa kanya

binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos,

sa mga naniniwala sa kanyang pangalan,

na ipinanganak hindi ng likas na salinlahi

ni sa pamamagitan ng pagpili ng tao o ng desisyon ng isang tao

ngunit ng Diyos.

At ang Salita ay naging laman

at tumahan sa gitna namin,

at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian,

ang kaluwalhatian bilang nag-iisang Anak ng Ama,

puno ng biyaya at katotohanan.

Si Juan ay nagpatotoo sa kanya at sumigaw, na sinasabi,

"Ito ang sinabi ko sa kanya,

'Ang susunod sa akin ay nauna sa akin

sapagkat siya ay mayroon nang nauna sa akin. '”

Mula sa kanyang kapunuan natanggap nating lahat,

biyaya kapalit ng biyaya,

sapagkat habang ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises,

ang biyaya at katotohanan ay nagmula sa pamamagitan ni Jesucristo.

Wala pang nakakita sa Diyos.

Ang nag-iisang Anak, Diyos, na nasa panig ng Ama,

ay nagsiwalat sa kanya. "

"Merlin, kumuha ka ng tsaa."

Iyon ang asawa ni Merlin na si Kevin, na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 lockdown.

Sumuko siya sa kanyang sarili sa COVID-19 kaagad matapos na mawala siya sa trabaho.

Ito ay isang dobleng pambobomba sa isang pamilya na nahihirapan sa kahirapan .

Naghihirap siya ngayon sa paggamot pagkatapos ng COVID.

Si Merlin ay natatakot.

Maraming mga katanungan sa kanyang isip: ano ang mangyayari kay Kevin?

Ano ang mangyayari sa kanyang pamilya sa hinaharap?

Ano ang kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak?

Sa lahat ng mga katanungang ito at nang walang anumang malinaw na sagot, tumatrabaho siya bilang isang katulong upang suportahan ang kanyang maliit na pamilya mula nang mawalan ng trabaho si Kevin at siya ay nasa ilalim ng paggaling pagkatapos ng COVID-19.

Tumingin siya sa paligid.

Ang kanyang mga kapitbahay ay abala sa paghahanda para sa Pasko, tulad ng mga kamangha-manghang dekorasyon, na may tulad expens ive damit na materyales, ngiti sa kanilang mga mukha.

Sa parehong oras, naaalala niya ang kanyang sariling pamilya na may minimum, nagpupumilit na mabuhay na may dalawang beses na pagkain sa isang araw.

Alam niya na hindi niya dapat ihambing ang mga kapit - bahay sa kanyang pamilya.

Ang sanggol na si Hesus ay darating para sa lahat.

Gayunpaman hindi niya maiwasang magtaka kung ang lahat ng gastos na iyon ay talagang kinakailangan upang malugod siyang tanggapin sa ating mga puso at sa aming mga bahay.

Alam niya na Siya ay pumupunta para sa banal at magkakasama, para sa mayaman pati na rin sa mahirap sa kanyang mga sandali ng kawalan ng pag-asa na idinagdag sa pandemya at pagkawala ng trabaho, kung minsan ay nagsisimula siyang dudain ang pagkakaroon Niya.

Ang Pasko ay palaging pinaka masayang okasyon sa kanyang kahirapan sa buhay - bago ang kanyang kasal at kahit na pagkatapos ng kanyang kasal.

Ang paglilinis at puting-paghuhugas ng bahay, ang paggawa ng kaunting matamis at ang mga bisitang kanilang natatanggap ay mga okasyon upang ipahayag ang pagmamahal at pagbabahagi.

Napakasarap na magkaroon ng isang tao, pinasasaya din nito ang buong pamilya na makipag-usap sa ibang tao para sa isang pagbabago at hindi lamang lumubog sa kanilang kawalan ng pag-asa.

Ito ang panahon kung kailan sinasadya niyang subukan na maging labis na mapagpasensya kay Kevin at higit na mapagpatawad.

Ang Salitang Katawang-tao, binago ni Jesucristo ang mundo.

Tuwang tuwa siya sa pagtingin sa Kanyang matahimik na mukha sa Krus at sa sabsaban.

Ang hitsura o n ang mga mukha ng kanyang mga magulang ay mapagmahal at matahimik kahit pagkatapos ng kanilang pakikibaka para sa isang lugar at panganganak sa dirtiest lugar sa bahay, ang Manger.

Ang kanyang pagsilang ay naglalabas ng espesyal na mensahe para sa kanya at para sa kanyang mahirap na pamilya sa panahon ng pandemya.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion