Sermons

Summary: We reap what we sow (Galatians 6:7)

  Study Tools
  Study Tools

Panimula:

Kaawaan at kapayapaan at pagibig ang sa inyo nawa'y paramihin mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon!

Sa isang mainit na palayan, sa gitna ng bukid. Habang hawak niya ang binili niyang binhi at nakatayo ang magsasaka, at kaniyang pinag aaralan ang mga lupa at patubigan na kung ang panahon ay tama at kung ito ay nararapat nang tamnan ng palay, kung tutubo ng malusog ang mga palay sa kaniyang bukirin.

Nag araro siya at binungkal niya ang lupa sa kaniyang bukirin. Sinigurado ng mangsasaka na maganda ang lupa na kaniyang pagtatamnan. Tama ang panahon, tamang init at tamang taba ng lupa, tamang tubig.

Pagrakaan ng mahabang preparasyon ay araw na ng patatanim. Sa kainitan ng araw nagpawis, nag sumikap siya at kasama ng pagod ang pag-asa na lalago ang kaniyang pananim. Nagsumikap siya na magtanim sa init ng araw, sa ulan, sa maghapong naka yuko at hindi naman nakatayo, sabi nga sa ating folk song.

Ngunit paano mga kapatid kung ang gawin ng magsasaka ay kainin nya yung binhi? Ano po sa tingin ninyo ang mangyayari? Mag eLBM ba sya? Kasi palay di pa pwedeng kainin. Ang mangyayari po mga kapatid ay wala po siyang itatanim. At pag wala po siyang itinanim? Ano po mangyayari? Wala po siyang aanihin.

Balik po tayo sa pagtatanim ang magsasaka sa kaniyang bukirin:

Matiyaga na inalagaan ng magsasaka ang kaniyang pananim sa pagasa na siya ay aani pag dating ng panahon. Aabot ng mga tatlo (3) hanggang hanggang apat (4) na buwan bago maani ang palay at pagkatapos ay mahaba muling proseso upang maging bigas na kinakain natin sa ating mga hapag kainan. Mahirap po magtanim hano mga kapatid? Mahirap maging magsasaka. Tapos minsan masasayang lang dahil natatapon at nasisira ang kanin? Sayang ano po. Isipin nyo po ang hirap at pagod ng ating mga kababayang magsasaka upang maging bigas ang palay na kanilang itinanim.

Ngunit paano po kung hindi umabot ang tatlong buwan o di pa oras na anihan ay biglang bumagyo, bumaha ng husto, nangayupaypay ang mga uhay o tungkos ng palay. Nalubog sa tubig, nababad, mapapakinabangan pa kaya iyon? Malamang hindi na po mga kapatid? Kaya sobrang panghihinayang ng magsasaka, sa lahat ng kaniyang pagod at pawis bukod pa sa pera na ginamit sa mga binhi ay masasayang lamang? Ang gagawin po ng magsasaka mga kapatid sa ganung pagkakataon ay susubukan niyang anihin yung mga maari pang anihin. Pero sayang talaga ang mga nasira at hindi naani.

Ang tanong natin sa umagang ito ay: Ano ang ating aanihin ngayon na tayo ay nagtatanim?

Excerpt:

Si sir Robert Watson-Watt was born April 13, 1892 ay nakilala sa pag imbento ng radar. Yung mga nag de-detect po mga kapatid ng mga eroplano, submarine at kung ano ano pa. He was also awarded as a knight sa United Kingdom dahil sa kaniyang mga contributions sa pag develop ng radar.

Isang araw habang siya ay bumabagtas sa pag mamaneho niya sa isang lugar sa Canada ay nahuli po siya dahil sa overspeeding. At ang ginamit ng pulis kung bakit nalaman na siya ay overspeeding ay dahil po sa "radar gun" isang development na batay sa kaniyang imbensyon radar. Eto po yung mga radar sa NLEX, SLEX na sinasabing babarilin kayo ng radar pag overpseeding.

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Community Service
Soul Refinery
Video Illustration
Lukewarm
Soul Refinery
Video Illustration
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion