Sermons

Summary: OBEY- God has provided every element required for Obeying Him in The Scripture. From Scripture we learn Who God Is, Who we become without Him. From Scripture we learn there is a disciplined process of study one must use to gain Godliness. God identifies

  Study Tools
  Study Tools

Cebu School of Theology-

FIRST YEAR

Basic Doctrine 101

Class 2

Last: TRUST

God is the only source of Wisdom, Knowledge, Truth, and Love…

Therefore we must turn first to God as our source of Wisdom, Knowledge,

Truth, and Love

The Christian Life is one of seeking, gaining and keeping God’s Wisdom

Christian Leaders must encourage others to seek, gain and keep

God’s Wisdom through a relationship with J.C…nothing more, nothing less.

Exploring: OBEY- God has provided every element required for Obeying Him in The Scripture.

From Scripture we learn Who God Is, Who we become without Him. From Scripture we learn there is a disciplined process of study one must use to gain Godliness. God identifies the process as one seeing it’s evidence in the believer’s life.

TEXTs: Jeremiah 6:16 John 3:16-18

Romans 12:1,2 Romans 8:28-29

2 Peter 1: 3 – 11 Genesis 1-5

Romans 1: 18 - 32 Proverbs 1, 2 and 3

Proverbs 3:5-18 Psalm 42

Joshua 1:8-9 1 John 4

Command “Do” Command “Do not” Command “You Should Do”

Jeremiah 6(NIV) Jeremiah 6 (KJV-Cebuano)

16 “This is what the Lord says: 16 Mao kini ang giingon ni Jehova:

“STAND at the crossroads and LOOK Tumindog kamo sa mga dalan, ug tan-awa, ug

ASK for the ancient paths, pangutana mahitungod sa karaang mga

ASK where the good way is, and WALK in it, alagianan, kong hain ang maayong dalan;

and you will FIND rest for your souls…” ug lumakaw kamo niana, ug makakaplag

kamo sa kapahulayan alang sa inyong mga

kalag: apan sila ming-ingon: kami dili moagi

Proverbs 3 (NIV) Proverbio 3 (KJV-Cebuano)

5 Trust in The Lord with all your heart 5 Sumalig ka kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing,

and lean not on your own understanding; Ug: ayaw pagsalig sa imong kaugagalingong salabutan

6 in all your ways submit to Him, 6 Sa tanan nimong mga dalan ilha siya,

and He will make your paths straight. Ug siya magamando sa imong mga alagianan.

7 Do not be wise in your own eyes; 7 Ayaw pagpakamaalamon sa imong kaugalingong mga mata;

fear The Lord and shun evil. Kahadlokan mo si Jehova, ug pahalayo gikan sa dautan:

8 This will bring health to your body 8 Kana mahimong kaayohan sa imong pusod, Ug utok sa imong

and nourishment to your bones. mga bukog.

9 Honor The Lord with your wealth, 9 Pasidunggi si Jehova pinaagi sa imong manggad, Ug sa mga

with the firstfruits of all your crops; inunahang bunga sa tanan mong abut:

10 then your barns will be filled to overflowing, 10 Aron ang imong mga kamalig mapuno sa kadaghan, Ug ang

and your vats will brim over with new wine. imong pug-anan magaawas sa bag-ong vino.

11 My son, do not despise The Lord’s discipline, 11 Anak ko, ayaw pagtamaya ang pagcastigo ni Jehova; Ni

and do not resent His rebuke, magsubo ka sa iyang pagbadlong:

12 because The Lord disciplines those He loves, 12 Kay kinsa kadto nga gihigugma ni Jehova iyang ginabadlong,

as a father the son he delights in. Maingon sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimut-an.

13 Blessed are those who find wisdom, 13 Malipayon ang tawo nga makakaplag sa kaalam, Ug ang tawo

those who gain understanding, nga makakab-ut sa pagsabut.

14 for she is more profitable than silver 14 Kay ang pagpakabaton niini labi pang maayo kay sa

and yields better returns than gold. pagmanggad sa salapi, Ug ang kaayohan niini labaw pa kay

sa fino nga bulawan.

15 She is more precious than rubies; 15 Siya labi pang bililhon kay sa mga rubi: Ug walay mausa sa

nothing you desire can compare with her. mga butang nga imong ginatinguha nga ikatanding niana.

16 Long life is in her right hand; 16 Ang hataas nga mga adlaw anaa sa iyang kamot nga too; Diha

in her left hand are riches and honor. sa iyang kamot nga wala anaa ang bahandi ug kadungganan.

17 Her ways are pleasant ways, 17 Ang iyang mga dalan maoy mga dalan sa kahimut-anan, Ug

and all her paths are peace. ang tanan niyang mga alagianan mga pakigdait.

18 She is a tree of life to those who take hold of her; 18 Siya maoy usa ka kahoy sa kinabuhi kanila nga

those who hold her fast will be blessed. mokupot kaniya: Ug malipayon ang tagsatagsa nga

magahawid kaniya.

Romans 12 (NIV) Romans 1 (htmlbible Cebuano)

1 Therefore, I urge you, brothers, in view of God’s mercy, 1 Busa hangyoon ko kamo, mga igsoon, tungod sa mga

to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing kalooy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon

to God—this is your spiritual act of worship. nga halad nga buhi, balaan ug hinangponon sa Dios, ang

halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba.

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion