Sermons

Summary: God is the ONLY source for Wisdom, Knowledge, Truth, Love… Therefore we MUST turn FIRST to God as our source of Wisdom, Knowledge, Truth … and Love

Cebu School of Theology-

FIRST YEAR

Basic Doctrine 101

Class 1

Exploring: The GENSIS

Who is God

Who is Man

God is the ONLY source for Wisdom, Knowledge, Truth, Love…

Therefore we MUST turn FIRST to God as our source of Wisdom,

Knowledge, Truth … and Love

TEXTs: Genesis 1-5 John 3:16-18

Jeremiah 6:16 Romans 8:28-29

Ephesians 5 Proverbs 1, 2 and 3

Psalm 42

1 John 4

Jeremiah 6(NIV) Jeremiah 6 (KJV-Cebuano)

16 “This is what the Lord says: 16 Mao kini ang giingon ni Jehova:

“STAND at the crossroads and LOOK Tumindog kamo sa mga dalan, ug tan-awa, ug

ASK for the ancient paths, pangutana mahitungod sa karaang mga

ASK where the good way is, and WALK in it, alagianan, kong hain ang maayong dalan;

and you will FIND rest for your souls…” ug lumakaw kamo niana, ug makakaplag

kamo sa kapahulayan alang sa inyong mga

kalag: apan sila ming-ingon: kami dili moagi

didto.

Genesis 1 (KJV) Genesis 1 (KJV-Cebuano)

1 In the beginning God created the heavens 1 Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug

and the earth. ang yuta.

26 Then God said, “Let us make mankind in our image, 26 Ug miingon ang Dios: Buhaton nato ang tawo

in our likeness, so that they may rule over the fish in the sumala sa atong dagway, ingon sa kasama

sea and the birds in the sky, over the livestock and all the nato; ug magabuot sila sa mga isda sa dagat, ug

wild animals, and over all the creatures that move along sa mga langgam sa kalangitan, ug sa mga

the ground.” kahayopan, ug sa tibook nga yuta, ug sa tanan

nga nagakamang sa ibabaw sa yuta.

27 So God created mankind in his own image, 27 Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang

in the image of God he created them; kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios

male and female he created them. gibuhat niya sila, lalake ug babaye iyang gibuhat

sila.

28 God blessed them and said to them, “Be fruitful 28 Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon

and increase in number; fill the earth and subdue it. ang Dios kanila: Sumanay ug dumaghan kamo,

Rule over the fish in the sea and the birds in the sky ug pun-on ninyo ang yuta, ug magagahum kamo

and over every living creature that moves on the niini, ug magbaton kamo sa pagbulot-an sa

ground. ” ibabaw sa mga isda sa dagat, ug sa mga

langgam sa kalangitan, ug ibabaw sa tanan nga

binuhat nga buhi nga nagalihok sa ibabaw sa

yuta.

29 Then God said, “I give you every seed-bearing 29 Ug miingon ang Dios: Tan-awa, gihatagan ko kamo sa

plant on the face of the whole earth and every tree tanan nga balili nga nagahatag ug binhi, nga anaa sa

that has fruit with seed in it. They will be yours ibabaw sa nawong sa tibook nga yuta, ug sa tanan nga

for food. kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag ug binhi,

aron alang kaninyo kini mahimong kalan-on;

30 And to all the beasts of the earth and all the birds 30 Ug sa tanan nga mananap sa yuta, ug sa tanang

in the sky and all the creatures that move along the langgam sa kalangitan, ug sa tanang butang nga

ground—everything that has the breath of life in it— nagakamang sa ibabaw sa yuta, nga adunay kinabuhi,

I give every green plant for food. ” gihatag ko ang tanan nga balili nga lunhaw, aron ilang

And it was so. kan-on: ug nahimo kini.

31 God saw all that he had made, and it was very good... 31 Ug nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang

gibuhat, ug tan-awa, kini maayo kaayo…

Proverbs 1 (NIV) Proverbio 1 (KJV-Cebuano)

7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge, 7 Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa

but fools despise wisdom and instruction. kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa

kaalam ug pahamangno.

Proverbs 2 (NIV) Proverbio 2 (KJV-Cebuano)

1 My son, if you accept my words 1 Anak ko, kong dawaton mo ang akong mga pulong, Ug tigumon

and store up my commands within you, mo ang akong mga sugo diha kanimo;

2 turning your ear to wisdom 2 Aron nga ikiling mo ang imong igdulungog ngadto sa kaalam,

and applying your heart to understanding — Ug bansayon mo ang imong kasingkasing sa pagsabut;

3 indeed, if you call out for insight 3 Oo, kong ikaw magasangpit sa salabutan, Ug magapatugbaw

and cry aloud for understanding, sa imong tingog alang sa pagpakasabut;

4 and if you look for it as for silver 4 Kong ikaw mangita kaniya ingon nga salapi, Ug magapangita

and search for it as for hidden treasure, kaniya ingon sa tinipigan nga mga bahandi:

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;