Sermons

Summary: Maihahayag ng Diyos ang lahat sa kadiliman, maging ang malalim na mga bagay na nasa kadiliman; sapagka't ang kadiliman ay hindi madilim sa Kanya, at ang gabi ay maliwanag tulad ng araw, ang kadiliman at ilaw ay magkatulad sa Makapangyarihang Diyos (Awit 139: 12).

Diyos'y naglilitaw ng mga malalim na bagay mula sa kadiliman

JOB 12:22 Siya'y naglilitaw ng mga malalim na bagay mula sa kadiliman, at inilalabas sa liwanag ang lihim ng kamatayan.

Ang mga katangian ng Diyos, tulad ng ipinahayag sa Bibliya, ay mahalaga upang maunawaan ang katotohanan tungkol sa Diyos, kung sino Siya at kung ano ang ginagawa niya. Nilikha niya ang lahat alinsunod sa Kanyang perpektong plano upang maipakita at maipakita ang Kanyang sarili sa paglikha. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sapagkat nilikha niya ang mundo, ang ilaw at kadiliman at lahat ng naroroon. Ang Diyos mismo ay nagsabi: 'Ako ang bumubuo ng ilaw, at lumilikha ng kadiliman ...' (Isaias 45: 7). Samakatuwid, ang Diyos ang lumikha ng parehong ilaw at kadiliman.

Inihayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa, na nagpapakita ng Kanyang walang hanggan na kapangyarihan upang ibunyag / alisan ng mga misteryo ang tungkol sa Kanyang mga gawa na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Pinatunayan ito ni Haring Nabucodonosor nang ibigay sa kanya ng Panginoon ang kahulugan ng kanyang panaginip sa pamamagitan ni Daniel, tinukoy niya ang Diyos bilang tagapaghayag ng mga hiwaga. "Sumagot ang hari kay Daniel at sinabi, Tiyak, ang iyong Diyos ay isang Diyos ng mga diyos at isang Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga hiwaga, dahil nagawa mong ihayag ang misteryong ito." (Daniel 2:47)

Ang misteryo ng kadiliman

Ang kadiliman ay isang kumpletong kawalan ng ilaw.Ito ay isang estado na nasa paghihirap (Awit 107: 10); Ito rin ay simbolo ng kamangmangan (Efeso 4: 18). Ang mga lumalakad sa kadiliman ay hindi alam kung saan sila pupunta; isang lito at magulong sitwasyon. Maihahayag ng Diyos ang lahat sa kadiliman, maging ang malalim na mga bagay na nasa kadiliman; sapagka't ang kadiliman ay hindi madilim sa Kanya, at ang gabi ay maliwanag tulad ng araw, ang kadiliman at ilaw ay magkatulad sa Makapangyarihang Diyos (Awit 139: 12).

Maaari niyang ibukad kung ano ang nakabalot at maipakita ang nakatago. Ang mga malalim na lugar ay mga nakatagong lugar; Natuklasan ng Diyos ang mga bagay na pinaka-nakatago, kahit na malalim na mga bagay sa kadiliman. Ang lalim ay karaniwang madilim. Sa karagdagang paglayo namin mula sa bukal ng ilaw, ang kadiliman ay nangingibabaw sa amin; at samakatuwid, ang bawat antas ng kalaliman ay nagdaragdag ng isang antas ng kadiliman, lahat ng kalaliman ay pababa. Sa simula, ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman (Genesis 1: 1) ngunit (pagkatapos ng paglikha) kadiliman ay laging nasa ilalim ng kalaliman. Natuklasan niya ang mga malalim na bagay sa kadiliman, iyon ay, ang pinakamalayo, pinakamababa at pinaka retiradong kalaliman

Ang anino ng kamatayan

Ang anino ng kamatayan ay maaaring inilarawan bilang matinding kadiliman, makapal na kadiliman. Ipinapahiwatig nito ang lakas at katotohanan ng kadiliman. Ito ang pinakamataas, ang napakataas na antas ng makapal na kadiliman.

Ang libingan ay isang lugar ng kadiliman, at ang mga bagay na inilibing ay namamalagi sa dilim. (Job 34:22) - walang kadiliman, walang anino ng kamatayan, kung saan ang mga manggagawa ng kasamaan ay maaaring magtago sa kanilang sarili. Ayon sa talatang ito, ang mga manggagawa ng kasamaan ay hindi maitatago sa pinakamalalim na kadiliman. Hindi lamang inilalabas ng Diyos ang mga malalalim na bagay sa kadiliman kundi pati na rin ang mga pinakamalalim na bagay mula sa madilim na kadiliman; maging sa labas ng kadiliman na iyon ay kasing lalim at madilim na parang libingan. Maipaliliwanag ng Diyos ang mga nakatagong mga plano at pagsasabwatan sa kalaliman ng puso ng isang tao, ang mga nakatagong sikreto na itinago sa loob ng edad. Ito ay isang katiyakan para sa atin bilang mga mananampalataya kapag lumalakad tayo sa matinding peligro, sa pamamagitan ng libis ng anino ng kamatayan, hindi tayo matatakot na walang kasamaan.

ALAM NG DIYOS ANG LAHAT NG BAGAY

Alam ng tagalikha ng lahat ng bagay ang lahat ng mga bagay na ginawa Niya. Maaari niyang gawin ang mga hindi kilalang bagay na malalaman, at madaling makilala. Ang Diyos na natuklasan ang malalim na mga bagay sa kadiliman ay makikita ang mga bagay na nakasalalay sa bukas na araw. Ang kaalaman ng Diyos sa lahat ng mga bagay ay hindi naglilimita sa Kanyang matalik na kaalaman sa atin. Diyos lamang ito, na walang hanggan sa kaalaman at maaaring magbunyag ng mga malalim na bagay. Walang sinuman sa mundo ang maaaring malutas ang mga malalim na bagay; ang mga bagay na malayo, at labis na malalim, sino ang makakaalam sa kanila? (Eclesiastes 7:24). Alam niya ang iyong lugar sa Kanyang nilikha (Awit 139: 2–3), alam niya kahit na ang iyong mga iniisip (Awit 139: 4). Alam ng Diyos kung nasaan ka at kung ano ang iniisip mo ngayon.

May lalim sa isang tao, mas malaki kaysa sa kanyang mga salita, at iyon ang lalim ng kanyang mga iniisip (Awit 64: 6), kapwa ang panloob na pag-iisip ng bawat isa sa kanila, at ang puso ay malalim. Ang panloob na pag-iisip ay isang kilos ng puso, at ang puso ay ang guro, o kapangyarihan ng pag-iisip. Ang payo sa puso ng isang tao ay tulad ng malalim na tubig (Kawikaan 20: 5). Ang puso ng tao ay napakalalim na walang makakakita dito kundi ang Diyos, Mismo (Jeremias 17:10).

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion