Sermons

Summary: Ang kaisipan ng Diyos ay sadyang mataas kaysa ating kaisipan. Ang kaparaanan ng Diyos ay sadyang mataas kaysa ating kaparaanan. Dapat nating kilalanin ang katotohanang ito.

11-29-20

Theme: Discovering the Will of God

Isaiah 55:8-9

“For my thoughts are not your thoughts,

neither are your ways my ways,”

declares the LORD.

9 “As the heavens are higher than the earth,

so are my ways higher than your ways

and my thoughts than your thoughts.

Title: God’s Way is Higher than our Ways.

(Ang Paraan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa ating mga paraan.)

Ang kaisipan ng Diyos ay sadyang mataas kaysa ating kaisipan.

Ang kaparaanan ng Diyos ay sadyang mataas kaysa ating kaparaanan.

Dapat nating kilalanin ang katotohanang ito.

Sa maraming pagkakataon hindi natin maunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay, at hindi rin natin makita kung ano pa ang mangyayari sa hinaharap.

Sa mga nangyayari sa ating paligid, ang dami ng biktima ng mga kalamidad at pandemya, minsan mapapaisip na lang tayo, “kalooban ba ito ng Diyos sa mga biktima ng kalamidad?”

Isa lang dapat nating ginagawa, magtiwala sa Diyos, ipagkatiwala ang buhay, siya ang may gawa at bigay nito sa atin. Siya ang may kapangyarihang gumawa ng mga bagay na maganda at mabuti sa buhay na ito.

Marami sa mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin control, o wala tayong kakayanan na baguhin, sang-ayon sa ating Plano at Kagustuhan…

Halimbawa: Pandemya – hindi natin ito control at inaasahan, pero nangyari, marami sa atin ang nahirapan sa sitwasyon. Nawalan ng hanapbuhay o kabuhayan, nagkaroon ng mga pagkakautang para matustusan ang kailangan. (marami din naman ang pinagpala at tuloy-tuloy ang hanapbuhay, habang ang iba ay hirap sa hanapbuhay ang iba ay tuloy ang hanapbuhay.)

Nagdaang Bagyo (Rolly at Ulyses) – marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng Bahay, kabuhayan, o mahal sa buhay.

Kasabay ng Pandemya at mga kalamidad, alam nyo po marami ding pamilya ang nakaranas ng mga Family Problem dahil dito: depression sa family member, pagkakahiwalay ng mag-asawa, pang-aabuso sa family member (physical abuse, verbal abuse o sexual abuse). At iba pa.

Mga kapatid, Kung wala ka pang Panginoon, kung hindi mo pa nakilala Si Hesu-kristo sa buhay mo, kanino ka pa magtitiwala ng iyong buhay? Sino ang iyong tatawagan at pagkakatiwalaan ng iyong Buhay?

May mga Factors/Dahilan na nakakaapekto sa mga pangyayari sa buhay natin.

1. Ang ating self-will o mga choices natin sa buhay, mga sariling pagpapasya sa ating buhay. (is our decisions godly/God’s will or Self-will?)

“is it More of our self than it is more of God?”

Lagi mong Siguruhin na kung ikaw ay magpapasiya sa iyong buhay, dapat na ito’y nasa ilalim ng kalooban ng Diyos.

Sa ilalim ng kalooban ng Diyos ay may pagpapala, may magandang direksyon, may kabanalan o katuwiran, kahit na minsan ang mga pangyayari ay taliwas sa ating inaasahan

May mga pagkakasakit; may mga nawalan ng hanapbuhay, may biktima ng kalamidad..

Mapagtitiwalaan pa rin ang Salita ng Diyos.

2. Ang ating pagsunod sa Diyos, Gaano natin pinahahalagahan ang Salita ng Diyos sa buhay natin. (how we value the Word of God in our life.)

Take for example the life of these people: Sa Gitna ng matinding sitwasyon ng Buhay, they remain faithful to God.

1. Shadrack, Meshack and Abednigo – Daniel 3:5-9 Story of Bravery and Faithfulness to God

They were thrown into the fire x7 as hot as the normal fire… Not a single hair burned from them, Jesus Is with them (from 3, they saw 4, in verse25)

This is the great word of the 3

Daniel 3:17 If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from Your Majesty’s hand. 18 But even if he does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up.”

Meron na ba tayong katulad na pananampalataya ng tatlo.

Parang ganito po:

“Lord kahit walang hanapbuhay, maglilingkod pa rin ako sa iyo.”

“Lord kahit may pandemic sa paligid, maglilingkod pa rin ako sa iyo.”

“Lord kahit mahirap ang sitwasyon naming, maglilingkod pa rin ako sa iyo.”

“Lord kahit may pagkakasakit, maglilingkod pa rin ako sa iyo.”

“Magpapatuloy ako sa pananampalataya, magpapatuloy akong sumusunod.”

Talagang ang buhay nila, ay nakapailalalim sa Kalooban ng Diyos sa Buhay nila… Hindi sila nagpatinag

At alam nyo po ang sumunod na nangyari?

God honors their faith, God blessed their faith, God Blessed their faithful allegiance to Him…

Daniel 3v.30 Then the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon.

2. Jesus – God’s plan of salvation through Jesus Christ. It’s not easy to understand. It’s not easy to follow.

Imagine, God in heaven, Majesty and Splendor is with Him, went to earth in a humble form of a man. Not even with the small wealth of this world.

Philippians 2:6-7

6 who, being in the form of God, did not consider it [b]robbery to be equal with God, 7 but [c]made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;