Sermons

Summary: Ang paghahanap sa Panginoon ay ang nakakamalay na pag-aayos ng pansin ng ating isip at pagmamahal ng Diyos sa Diyos. Siya ang aming matalik na kaibigan at kaibigan lamang. Hanapin ang Panginoon at ang Kanyang lakas; hahanapin ang Kanyang presensya palagi.

HAHAHANAPIN ANG PANGINOON

JOB 5: 8, " Nguni't sa ganang akin, ay hahanapin ko ang Dios, at sa Dios ay aking ihahabilin ang aking usap:"

Ito ang karangalan at pribilehiyo ng bawat Kristiyano na makilala ang Diyos at lumakad kasama Siya sa pang-araw-araw na batayan. Siya ang isang tunay at maluwalhating Diyos na nilikha sa atin at tinubos tayo upang tayo ay makalakad kasama Siya sa buhay na ito at sa susunod. Ang konsepto ng paghahanap sa Diyos ay katangian ng mga Kristiyano, hindi mga hindi Kristiyano. Ito ay isang patuloy na pag-iisip at pamumuhay ng mga nagnanais na malaman, mahalin, at sundin ang Diyos. Ang pagiging isang Kristiyano ay isang hakbang sa proseso ng paghahanap sa Diyos, ngunit ang unang hakbang lamang, at ang nalalabi sa buhay ng isang tao ay gugugol na lumapit sa Kanya.

Ang paghahanap sa Panginoon ay nangangahulugang naghahanap ng kanyang presensya. Ito ang sinasadya na pag-aayos o pagtutuon ng atensyon ng ating isip at pagmamahal ng ating puso sa Diyos, "Ngayon itakda ang iyong isip at puso upang hanapin ang Panginoon mong Diyos" (1 Cronica 22:19). "Kung sa gayon ikaw ay binuhay na kasama ni Cristo, hanapin ang mga bagay na nasa itaas, kung nasaan si Cristo, na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Ituon ang iyong isipan sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa ”(Colosas 3: 1-2)

Ang paghahanap sa Panginoon ay isang palaging tungkulin. Ito ang negosyo ng buong buhay. Ang maghanap sa Diyos ay ang humingi ng Kanyang direksyon, humiling ng Kanyang mga pabor, at umasa sa Kanya bilang ating tulong at bahagi. Ang maghanap sa Panginoon ay makatipid para sa buhay at sa kawalang-hanggan ang banal na biyaya. Samakatuwid ito ay ginustong sa bawat iba pang mga bagay, "Sino ang mayroon ako sa Langit ngunit ikaw? At ang mundo ay wala akong ninanais maliban sa iyo. Ang aking laman at aking puso ay maaaring mabigo, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at ang aking bahagi magpakailanman!" Awit 73: 25-26. Ang mananampalataya ay dapat maghanap sa kanya nang may kasigasig at kasipagan. Ang buong puso ay nakikibahagi. Ang kabutihan na kinagigiliwan nilang walang hanggan - hindi sila tamad. "Hinahanap kita nang buong puso!" (Awit 119: 10). "Hahanapin mo ako at mahahanap ako - kapag hinahanap mo ako nang buong puso!" (Jeremias 29:13).

Sa panahon ng matinding pagdurusa, itigil ang pagreklamo laban sa iyong araw, pagmumura ng mga nilalang, pag-iwas sa iyong ulo at pag-aalala sa iyong puso sa mga damdaming tulad ni Job, ngunit pumunta at makipag-usap sa iyong sarili sa Diyos, mag-aplay sa iyong sarili sa Langit at humingi ng lunas doon, ang lupa ay hindi kayang tumulong ikaw. "Hahanapin ko nang eksakto at magtanong ako sa Diyos" (Eclesiastes 1:13), "Ibinigay ko ang aking puso upang maghanap at maghanap sa pamamagitan ng karunungan".

Ang masiglang paghahanap ay nangangailangan ng isang pakiramdam ng ating mga nais; walang tao na naghahanap kung ano ang mayroon siya. Ito ay isang matinding pagnanais na hanapin kung ano ang gusto natin nang hindi mapigil, Awit 132: 4, "Hindi ako magbibigay ng kapahingahan sa aking mga mata, ni matulog sa aking mga eyelid", hanggang sa matagpuan ko ang Panginoon ". Ang isang naghahanap ng espiritu ay isang maingat na espiritu, naghahanap ng ilaw at payo. Ang isang tamad na espiritu ay hindi karapat-dapat hanapin.

Ipagtataguyod ko ang aking dahilan sa aking Diyos. Ang malinaw na dalangin ay ang pagpapalit ng ating mga saloobin sa mga salita, o paglalagay ng ating kaso sa Diyos, ito ay nakikiusap sa panginoon. Nag-uugnay ito ng isang pagbibitiw sa ating sarili at sa ating mga kondisyon sa mga kamay ng Diyos. Hayaan ang Diyos na gawin kung ano ang Kanyang hahanapin o matukoy kung ano ang nais niya tungkol sa akin, hindi ako magsusumikap o maglalaban, tanungin o alitan ang Kanyang desisyon o paghatol sa aking kadahilanan. Ihiga ko ang aking sarili sa Kanyang paanan, at sasabihin sa Kanya kung paano nakatayo ang kaso sa akin; pagkatapos ay gawin Niyang gawin sa akin, kung ano ang tila mabuti sa Kanyang mga mata. Ito ang ibig sabihin ng ipagtapat ang ating kadahilanan, at kundisyon sa Diyos. Ang dakila at walang pasubaling hukom ng Langit at lupa; ang Diyos na nagmamahal sa Paghuhukom, at ang Kanyang trono na tirahan ay matuwid. Ang Diyos na marunong makikilala nang eksakto sa pagitan ng isang dahilan at sa isa pa, at walang alinlangan na magbibigay ng isang matuwid na hatol tungkol sa bawat kadahilanan at tao, na nag-aalala sa harap Niya.

PANGKITA NG PARAAN SA PAGTANONG NG DIYOS.

Ang paghanap sa mukha ng Diyos ay ang proseso ng paglapit sa Diyos, at samakatuwid ay nakakaakit ng Kanyang presensya sa iyong buhay. Ito ay mahirap na trabaho upang hanapin ang mukha ng Diyos, na nangangailangan ng oras at pagsisikap tulad ng anumang bagay na karapat-dapat na hangarin sa buhay na ito. Ang pagiging isang Kristiyano lamang ang unang hakbang, at nang walang masigasig na inilapat ang iyong sarili, hindi ka lalapit sa Panginoon o makakaranas ng Kanyang pagkakaroon at kapangyarihan sa iyong buhay. Masigasig mong hinahangad upang matuklasan kung ano ang Kanyang minamahal at pinahahalagahan, at pagkonekta sa Kanya upang magkaroon ng parehong mga halaga ang iyong sariling puso. Tungkol ito sa pag-alam ng puso ng Diyos, pagkilala sa Kanya at isinasagawa ang Kanyang mga layunin. Kailangan ng maraming oras at pagsisikap na hanapin Siya, at tutugon Siya sa iyo at darating sa iyong buhay na nasa kapangyarihan upang matupad mo ang iyong kapalaran.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion