Sermons

Summary: PENTECOSTING Linggo

Halika Holy Spirit

Banal na kasulatan:

Gawa 2:1-11,

1 Corinto 12:3-7,

1 Corinto 12:12-13,

Gal atians 5:16-25,

John 20:19-23,

John 15:26-27,

Juan 16:12-15.

Pagninilay

Mahal kong mga kapatid na babae,

Ngayon, kunin natin ang ebanghelyo ayon kay Saint John (Juan 20:19-23) sa araw ng Linggo ng Pentecost para sa ating pagmuni-muni:

' Sa gabi ng unang araw ng linggo,

nang ang mga pinto ay naka-lock, kung saan ang mga alagad,

dahil sa takot sa mga Judio,

Dumating si Jesus at tumayo sa kanilang gitna

at sinabi sa kanila, "Sumaiyo ang kapayapaan. "

Nang masabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran.

Ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon.

Sinabi na naman ni Hesus, "Sumaiyo ang kapayapaan.

Kung paanong ang Ama ay nagsugo sa akin, sa gayon ay sinusugo kita. "

At nang masabi niya ito, ay huminga siya sa kanila at sinabi sa kanila,

" Tanggapin ang Banal na Espiritu.

Kaninong mga kasalanan na iyong pinatawad ay pinatawad,

at kaninong mga kasalanan na iyong pinapanatili ay napanatili. ” '

Kaagad na iniiwan sila ni Jesus, ano ang ginagawa ng mga apostol na inatasan ni Jesus na maging kanyang mga saksi sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng mundo?

Nagretiro sila sa kanilang mga itaas na silid at nagtago.

Bakit?

Dahil, takot sila sa mga Hudyo.

Alam nila na hindi sila gusto ng mga tao.

Alam nila na ang kanilang mensahe ay naiiba mula sa tanyag na mensahe ng panahong iyon.

Naramdaman lamang nila na balot ang kanilang mga sarili sa kama at hindi kinakailangang bumangon at harapin ang masungit na lipunan.

Kami rin ay madalas na ganoon, tahimik na nagsisimba.

Natatanggap natin si Jesus sa aming mga puso ng tahimik.

Uuwi kaming muli ng tahimik.

Tahimik naming sinasabi ang aming mga panalangin sa umaga at gabi.

Ngunit ...

Paano ang tungkol sa responsibilidad na iniwan ni Hesus para sa atin!

Ano ang responsibilidad?

Ang responsibilidad ay upang maging kanyang mga saksi.

Ang responsibilidad ay upang ibahagi ang Mabuting Balita ng Diyos ' pag-ibig s sa lahat ng sangkatauhan .

Ginagawa ko ba ito

Tanungin natin ang ating sarili sa Linggo ng Pentecost na ito …

Ang sagot ay maaaring …

Hindi.

Hindi namin.

Bakit?

Ang simpleng sagot ay natatakot tayo.

Kami ay isipin na ang mga tao ay hindi tulad ng upang mapaalalahanan ng Diyos at ang Diyos ' s pag-ibig at sa pamamagitan ni Cristo at paglikha.

Kami ay natatakot ang mga ito ay pagpunta sa sabihin sa amin upang makakuha ng layo kung makipag-usap namin sa kanila tungkol sa Diyos ' pag-ibig s .

Natatakot kaming hindi sila makinig sa amin kapag ipinangangaral namin ang Salita ng Diyos .

Natatakot kaming tawagan nila kami na isang freak out of touch with reality kapag nagsasalita kami ng malakas ng katotohanan .

Natatakot kaming hindi nila kami gusto.

At sa gayon, sumuko kami sa aming responsibilidad na ibinigay ng Diyos at patuloy na tinatangkilik ang aming komportableng katahimikan, ang aming komportableng pagtulog.

Sa kabutihang palad, mayroon kaming isang gabay, ang Banal na Espiritu, na gumising sa amin mula sa aming pagtulog at hinihimok kami na lumabas at mangaral.

Nabasa natin sa ebanghelyo ayon kay Juan (Juan 15:26-27):

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad:

"Pagdating ng Tagataguyod na isusugo ko sa iyo mula sa Ama,

ang espiritu ng katotohanan na nagmula sa Ama,

magpapatotoo siya sa akin.

At nagpatotoo ka rin,

dahil simula pa lang kasama mo na ako.

Ito ang uri ng gawaing ginagawa ng Banal na Espiritu sa puso ng mga naniniwala.

Kung ang takot sa kaguluhan ay may posibilidad na i-freeze ang aming pananampalataya sa tahimik na pagsumite sa kawalan ng pag-asa, ang Banal na Espiritu ay nagpapainit sa amin at binibigyan kami ng lakas na lumabas doon at gumawa ng pagkakaiba.

Pinapaalalahanan tayo ng Banal na Espiritu na mayroon tayong misyon.

"Marami pa akong dapat sabihin sa iyo, ngunit hindi mo ito makayanan ngayon.

Ngunit pagdating niya, ang espiritu ng katotohanan,

gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan.

Hindi siya magsasalita nang mag-isa,

ngunit sasalitain niya ang naririnig niya,

at ihahayag ko sa iyo ang mga bagay na darating.

Luwalhatiin niya ako,

sapagkat kukuha siya mula sa akin at ipahayag sa iyo.

Lahat ng mayroon ang Ama ay akin;

sa kadahilanang ito sinabi ko sa iyo na kukuha siya mula sa akin

at ideklara ito sa iyo. "

Ang aming misyon ay upang sabihin sa lahat ng Magandang Balita na ang Diyos ang kanilang Ama.

Ang Diyos ang Ama nating lahat.

Sa kabila ng lahat ng mga nakikitang pagkakaiba sa rehiyon, kultura, wika, lahi, social status, kasta at pananampalataya, kami ay lahat ng isa sa Diyos ' s pamilya bilang namin basahin sa ang unang titik ng San Pablo sa mga taga-Corinto (1 Corinto 12:12-13):

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;