Sermons

Summary: El mundo necesita más seguidores verdaderos de Cristo Jesús mientras enfrentamos el Covid-19, la pandemia.

Hindi 'Masama Oo' maaari hindi kailanman talunin'Mabuti HINDI '

Mateo 21:28-32,

Ezekiel 18:25-28,

Philippians 2:1-11.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Ngayon, makinig tayo sa teksto mula sa Ebanghelyo ni Mateo para sa aming pagmuni-muni (Mateo 21:28-32 ):

" Sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng mga tao:

" Ano ang iyong opinyon?

Ang isang lalaki ay mayroong dalawang anak na lalaki.

Lumapit siya sa nauna at sinabi,

' Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. '

Sinabi niya bilang tugon, ' Ayoko, '

ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at nagpunta.

Ang lalaki ay dumating sa anak na lalaki at nagbigay ng parehong utos.

Sinabi niya bilang tugon, ' Oo, ginoo, ngunit hindi pumunta ' .

Alin sa dalawa ang gumanap ng kanyang ama ' kalooban s? "

Sinagot nila, “ Ang una. "

Sinabi sa kanila ni Jesus, “ Amen, sinasabi ko sa inyo,

maniningil ng buwis at mga patutot

ay papasok sa kaharian ng Diyos bago ka.

Nang si Juan ay dumating sa iyo sa daan ng katuwiran,

hindi ka naniniwala sa kanya;

ngunit ang mga maniningil ng buwis at mga patutot ay gumawa.

Gayon pa man kahit nakita mo iyan,

hindi mo pinalitan ang iyong pag-iisip at naniniwala sa kanya. ””

Gusto kong maipakita sa iyo ang itaas sa text , sa kung paano ang mga tao , sino ay tinawag ng Diyos, nagbabago ang kanyang / ang kanyang stand sa Kaharian ng Diyos na maging isang bahagi o hindi na maging isang bahagi ayon sa kanyang / kanyang convenien ce at ginhawa ng kanyang sariling buhay.

Inaanyayahan ng Diyos ang bawat isa na maging bahagi ng Kaharian ng Diyos.

Walang pagtatangi.

Walang diskriminasyon.

Walang bias.

Walang rasismo.

Walang kasta at kredito.

Ang Diyos ay ating Ama sa langit.

Tinatawag niya ang bawat isa at lahat na maging bahagi sa pagbuo ng Kaharian ng Diyos.

Tinatrato niya ang lahat bilang kanyang sariling anak na babae o anak na lalaki.

Sa teksto, ipinakita sa amin ang isang ama at ang kanyang dalawang anak na lalaki.

Umiikot ang kwento sa kanila.

Sinabi ng unang anak na lalaki na, ' hindi ' , ngunit kalaunan ay nagbago ang isip niya.

Hindi lamang siya nagbago ng isip, ngunit sumali din sa gawain ng Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging bahagi nito ng buong puso.

Ang pangalawa ay sumagot sa kanyang ama ng isang ' oo ' , ngunit hindi kailanman nagtungo sa Kaharian ng Diyos.

Tinanggihan niya ang tawag mula sa Diyos.

Hindi niya nais na maging bahagi sa Kaharian ng Diyos.

Bilang karagdagan, nasiyahan siya sa pribilehiyo na maging isa sa mga anak na lalaki.

Ginamit ni Jesus ang dalawang anak na ito upang maiparating ang mensahe ng Diyos sa mga tao sa Israel .

Ang mensaheng ito na ibinigay ni Jesus, ay para sa lahat.

Ang punong mga saserdote at matatanda ng mga tao ay tinatanggihan ang tawag mula sa Diyos na maging bahagi ng Kaharian ng Diyos tulad ng unang anak.

Sa parehong oras, ang mga punong pari at matatanda ng mga tao ay tumatanggap ng paanyaya tulad ng pangalawang anak ngunit nagpasya silang hindi maging bahagi ng Kaharian ng Diyos.

Ngayon, kami ay may isang pag-aalinlangan , kung ano ang make s mga punong pr iests at ang matatanda sa bayan sabihin ' Salamat ' para sa unang pagkakataon at sabihin ' Oo ' para sa ikalawang pagkakataon.

Tingnan ang teksto:

" Dumating siya sa nauna at sinabi,

' Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. '

Sinabi niya bilang tugon, ' Ayoko, '

ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip at nagpunta. "

Ang unang anak na lalaki ay sumagot na, 'Hindi ko gagawin, ' ngunit nagbago ang isip niya.

Ang makabuluhang pangungusap ay: ' Nagbago ang isip niya. '

Sino ang nagbago ng isip sa totoong buhay?

Nagbago ba ang isip ng mga punong pari at matanda ng bayan ?

O kaya naman

Nagbago ba ang isip ng mga maniningil ng buwis at patutot?

Malinaw nating nalalaman na ito ay ang mga maniningil ng buwis at mga patutot, na nagbago ng kanilang pag-iisip at naniniwala sa mensahe ng pagsisisi ni Juan at sa maibiging mensahe ni Hesus.

Dito, Gusto kong banggitin na ang t isang x collectors at mga prostitute masyadong sumagot, ' walang ' katulad ng unang anak, nguni't pagkatapos ay mabubusog sila ay nagbago ang kanilang isip upang i-on sa Diyos at naging isang bahagi sa Kaharian ng Diyos.

Bukod dito, naiintindihan ng teksto na ang pangalawang anak na lalaki ay kumakatawan sa mga punong pari at matatanda ng mga tao.

Maaari mong tanungin ako kung bakit ko nasabi ito … ?

Hindi ko sinasabi ito.

Si Hesus mismo ang nagsabi sa teksto.

Ang punong mga saserdote at matatanda ng mga tao ay hindi naniniwala kay Juan, ang pauna ni Jesus.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;