Sermons

Summary: Sa kabila ng Covid-19, ang pandemya, mayroon tayong dahilan upang maging mapayapa at maligaya sa ating buhay at magbibigay ako ng tip para sa ating kapayapaan at kaligayahan.

Isang Tip para sa Ating Kapayapaan at Kaligayahan

Ezekiel 33:7-9,

Roma 13:8-10,

Mateo 18:15-20.

Pagninilay

Mahal na mga kapatid,

Ngayong Linggo, mayroon kaming isang makabuluhang teksto mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 18:15-20):

"Kung ang iyong kapatid ay nagkasala [laban sa iyo],

pumunta at sabihin sa kanya ang kanyang kasalanan sa pagitan mo at sa kanya lamang.

Kung nakikinig siya sa iyo, nanalo ka sa iyong kapatid.

Kung hindi siya makinig, kumuha ng isa o dalawang iba kasama mo,

kaya 'ang bawat katotohanan ay maaaring maitaguyod sa patotoo ng dalawa o tatlong mga saksi.'

Kung tumanggi siyang makinig sa kanila, sabihin sa simbahan.

Kung tatanggi siyang makinig kahit sa simbahan,

pagkatapos ay tratuhin mo siya tulad ng isang Gentil o isang maniningil ng buwis.

Sa makatuwid, sinasabi ko sa iyo, ang anoman na iyong itinali sa lupa ay tataliin sa langit, at ang anumang malaya sa lupa ay mahuhubad sa langit.

Muli, [amen,] sasabihin ko sa iyo, kung ang dalawa sa inyo ay sumang-ayon sa mundo tungkol sa anumang bagay na dapat nilang ipanalangin, ay ipagkakaloob sa kanila ng aking Ama sa langit.

Sapagkat kung saan dalawa o tatlo ay nagtitipon sa aking pangalan,

nandiyan ako sa gitna nila. "

Minsan, inanyayahan ako ng isang Christian Business Group na magbigay ng isang Mensahe sa Pasko.

Matapos kong ipakilala ay sinimulan ko ang aking pahayag sa isang tanong: 'ano ang gusto mo sa buhay mo?'

Agad, nagpatuloy ako ...

May pamilya ka.

Mayroon kang isang bahay upang manatili.

Mayroon kang iba't ibang mga item sa pagkain tuwing nais mong kumain.

Mayroon kang iba't ibang mga naka-istilong damit na isusuot.

Mayroon kang isang seguridad ng buhay.

Maaari kang mabuhay nang walang maraming mga paghihirap.

Maaari kang pumunta sa pinakamahusay na mga ospital kapag ikaw ay may sakit.

Ang iyong mga anak ay nag-aaral sa mga internasyonal na paaralan.

Wala kang kulang sa buhay mo.

Ngayon, kumuha ka ng ilang sandali at binigyan mo ako ng sagot sa aking tanong: 'ano ang gusto mo sa iyong buhay sa kasalukuyan na isinasaalang-alang ang lahat ng mga luho na tinatamasa mo?'

Nagkaroon ng isang buong katahimikan sa air-air hall.

Walang sumagot sa akin.

Tinanong ko ulit ang parehong tanong na nagsasabi na maaari mong sabihin ang anumang nais mo.

Maaaring imposibleng sabihin ang nais mo ngunit maaari mong ipahiwatig.

Matapos ang isang makabuluhang katahimikan, lahat sila, na magkasama, sa isang tinig, ay sumagot: 'nais naming maging masaya sa ating buhay.'

Ito ay dumating bilang isang pagkabigla para sa akin.

Lahat sila ay mahusay na gawin ang mga negosyante at negosyante.

Sa kabila ng lahat ng mga materyal na yaman na mayroon sila, lahat sila ay nais na maging masaya, isang emosyonal na kayamanan, na nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa kanilang buhay.

Mahal na mga kapatid,

Mayroon kaming kanlungan.

Mayroon kaming pagkain.

Mayroon kaming damit.

May bahay kami.

Ngunit ...

Hindi kami masaya.

Bakit?

Sapagkat, ang mga materyal na bagay ay hindi makapagpapasaya sa ating buhay.

Tanging, ang panloob na kapayapaan at kasiyahan, ay maaaring magbigay sa atin ng tunay na kaligayahan.

Paano natin makakamtan ang panloob na kapayapaan?

Paano tayo nagkakaroon ng kaligayahan?

Sa kabila ng Covid-19, ang pandemya, mayroon tayong dahilan upang maging mapayapa at maligaya sa ating buhay at magbibigay ako ng tip para sa ating kapayapaan at kaligayahan.

Ngayon, binabanggit ni Jesus ang tungkol sa dalawang mga tema.

Sila ay:

1. Pagkasundo , at

2. Panalangin.

Ang pagkakasundo at pagdarasal ay magkakaugnay.

Ang pagsasama at pananalangin ay pinagtagpo.

Ang pagkakasundo at pagdarasal ay magkasama.

Hindi natin sila maaaring paghiwalayin.

Ang isa ay hindi maaaring umiiral nang wala.

Ngayon, pag-isipan natin kung paano sila magkakaugnay at magkasama.

1. Pagkakasundo:

Ano ang kahulugan ng 'pagkakasundo'?

Ang muling pagkakasundo ay muling pagsasama.

Ang muling pagkakasundo ay muling pagsasama.

Ang pagkakasundo ay pinagsasama-sama.

Ang pagkakasundo ay hindi pagkakalayo.

Ano ang pinagsasama-sama natin?

Ano ang ating pagsasama-sama?

Ano ang muling pagsasama?

Ang kagandahan ng mga katanungang ito, ay tungkol dito sa pangwakas na nilikha ng Diyos: 'ang tao'.

Oo

Mahal na mga kapatid,

Pinagsasama-sama namin ang isa't isa sa pagkakasundo.

Nagsasama kami sa iba pa sa pamamagitan ng pagkakasundo.

Nagkaroon kami ng muling pagsasama sa totoong pagkakasundo.

Maaari nating i-save ang ating buhay kapag naging messenger ng Diyos 's pagkakasundo sa mundo.

Maliligtas natin ang ating buhay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng isa't isa, sa pamamagitan ng muling pagsasama sa isa pa, at sa muling pagsasama sa likas na katangian habang naririnig natin (Ezekiel 33:7-9):

"Ikaw, anak ng tao , hinirang kita

bilang isang sentino para sa sangbahayan ni Israel;

kapag narinig mo ang isang salita mula sa aking bibig,

dapat mong babalaan sila para sa akin.

Kapag sinabi ko sa masama,

"Masama ka, dapat kang mamatay, ”

at hindi ka nagsasalita

upang balaan ang masama tungkol sa kanilang mga lakad,

mamamatay sila sa kanilang mga kasalanan,

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion