Sermons

Summary: Jesus consistently challenges his followers. Jesus knows each of us need a different type of challenge. This exercise leads students to see their relationships, roles and life events as specific challenges which Jesus specifically chose for them, for Hi

  Study Tools
  Study Tools

The “Jesus Challenge”

What are 3 things Jesus is challenging you with today?

Unsa ang tulo ka butang nga gihagit ni Hesus kanimo, karung adlawa?

1-_________________________________________________

2-_________________________________________________

3-_________________________________________________

In each category list out at least 3 relationships you have today:

Sa tagsa-tagsa ka katigorya paglista sa relasyon nga anaa kanimo karun, pinakagamay 3

Family/Pamilia? 1-__________________________

2-__________________________

3- __________________________

Church/Simbahan? 1-__________________________

2-__________________________

3- __________________________

Rest of the world/Ang Kalibutan?

1-__________________________

2-__________________________

3- __________________________

What are 3 TALENTs or SKILLs Jesus has given you?

Unsa man ang mga talent o kakayahan nga gihatag ni Hesus kaninyo?

1-_________________________________________________

2-_________________________________________________

3-_________________________________________________

Si Hesus kanunay nga naghagit sa Iyang mga “Jesus consistently challenges his followers

Sumosunod, ug tungod kay managlahi and, because we’re each unique, Jesus knows

man kita,Si Hesus nakahibaw nga kita each of us need a different type of

nag kinahanglan ug nagkinahanlan challenge”

ug nagkalain-laing klase sa mga paghagit.

Rick Warren

WAYPOINT 1- Jesus will challenge your priorities.

> Si Hesus maghagit sa inyong mga prayoridad. <

Jesus demands to set THE AGENDA (Program/Desires/Plans/Purposes) in your life..

Si Hesus nagmando nga atong han-ayon ang AGENDA sa atong kinabuhi.

What is your agenda for your life?

Unsa man ang AGENDA nimo para sa imong kinabuhi?

1-_________________________________________________

2-_________________________________________________

3-_________________________________________________

What do you want to see happen for you in your life? What are 3 Programs/ Desires/ Plans/ Purposes you want to see happen for you in your life?

Unsa man ang gusto nimong makita nga mahitabo diha sa imong kinabuhi?

1-_________________________________________________

2-_________________________________________________

3-_________________________________________________

What do you want to see happen for you in each of your 9 relationships?

Unsa man ang gusto nimong makita nga mahitabo diha imong 9 ka mga karelasyon?

Family/Pamilia?

1-____________________________________________

2-____________________________________________

3-____________________________________________

Church/Simbahan?

1-____________________________________________

2-____________________________________________

3-____________________________________________

Rest of the world/Ang Kalibutan?

1-____________________________________________

2-____________________________________________

3-____________________________________________

CHALLENGE 1- Jesus will challenge your priorities.

> Si Hesus mohagit sa inyong mga prayoridad <

Bible Examples:

Jesus challenged the Rich Young Man Gihagit ni Hesus ang Batan-ong Datu sa

to give up his material wealth for pagsalikway sa iyang mga kabtangan para sa

something better – eternal life. mas maayo pa nga mao ang kinabuhing dayon.

The issue wasn’t the young man’s Ang Isyu wala sa iyang kabtangan; kung dili ang

wealth; it was that the young man Batan-ong Datu, wala niya gihimo Si Hesus nga

did not have Jesus as his #1 priority. maoy iyang unang prayoridad.

Jesus challenged The Apostle Peter to Si Hesus naghagit ni Apostol Pedro nga

look beyond what Peter thought Peter’s palawmon pa ang iyang pagtan-aw sa iyang

ability was. Peter first spoke the Truth Si Pedro ang unang nag sulti sa mga abilidad.

of who Jesus was, and Jesus made Kamatuoran kung si Kinsa si Hesus, ug gihimo

Peter the man who brought The Gospel ni Hesus si Pedro nga maoy magdala sa

to the Jews… Maayong Balita ngadto sa mga Hudio…

and across the middle-east and Europe. Ug sa tibouk middle-east ug Europe.

Jesus challenged The Apostle Paul to Si Hesus naghagit ni Apostol Pablo sa pag-

stop abusing Jesus Chruch. Paul thought hunong sa pag abuso sa simbahan ni Hesus.

he was doing the right thing because he Nagtuo si Pablo nga ang iyang binuhatan mao

was following what everyone around him ang matarong kay iya man gituman ang

thought he should do. He had followed gisulti sa mga tawo. Gituman niya ang balaod,

the law, had become a great lawyer and a ug nahimong batantugang Abogado ug

powerful man. But Paul had not bent his gamhanang tawo. Pero ang kasing-kasing ug

heart and mind to the Truth of Who Jesus Is. Ang huna-huna ni Pablo wala makahibawo

And when Paul did that, the result was kung si Kinsa si Hesus. Ug sa dihang nakahibaw

Paul wrote the majority of the New Testament. siya, ang resulta, si Pablo ang nagsulat

sa kadaghanan sa Bag-ong Kasabutan.

Jesus is asking you to GIVE UP many THINGS of the world…

so that you can match your PRIORITIES with His.

Si Hesus naghangyo kanimo sa pag salikway sa mga butang nga kalibutanon nga anaa kanimo…

aron mahisama ang imong prayoridad sama kang Hesus.

What are 3 worldly priorities Jesus is asking you to GIVE UP today?

Unsa man ang 3 ka mga kalibutanong prayoridad nga gihangyo ni Hesus nga isalikway ninyo karung adlawa?

1-_________________________________________________

2-_________________________________________________

3-_________________________________________________

OFTEN Jesus asks us to GIVE UP our PRE-JUDGMENTS of ourselves and of Jesus’s ability to keep His promises.

Kasagarang buhaton kini ni Hesus sa pag hangyo kanato sa pagsalikway sa atong mga pagpanghusgar sa atong kaugalingon ug sa abilidad sa Ginoo sa pagtuman sa Iyang mga saad.

What are 3 false beliefs about ourselves or Jesus that Jesus is asking you to GIVE UP today?

Unsa man ang 3 ka mga sayop nga pagtuo nato sa atong kaugalingon o mga butang nga gihangyo ni Hesus kanimo sa pagsalikway karun?

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion