Sermons

Summary: Mayroong 4 na kalaban na kailangan nating makuha sa ring upang mapanalunan ang ating laban sa pananampalataya: 1. Ako 2. Ikaw, 3. Ang Daigdig at 4. Diyos. Ang sermon na ito ay tumingin sa labanan na kailangan nating manalo laban sa ating sarili.

Kailangan Mong Kumuha Sa Ring Upang Manalo — Ako kumpara sa Akin

1 Samuel 25: 6-35 1 Timoteo 6: 6-16

Nagsisimula kami ng isang bagong serye kung saan kinikilala namin na tinawag kaming pumasok sa isang laban. Sinasabi sa 1 Timoteo 6:12 na labanan natin ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya.

Tulad ng isang boksingero maaari nating asahan na darating sa amin ng ating mga kalaban sa iba't ibang paraan, na may iba't ibang mga diskarte at magkakaibang mga layunin. Sa unang linggo ay magiging Me vs Me ito. Pagkatapos Me vs Ikaw. Pagkatapos Me vs Ang Mundo at sa wakas Ako kumpara sa Diyos. Ang isang tao na itinampok bawat linggo ay Ako.

Kapag naisip mo ang tungkol sa isport ng boksing, alam mo bago ang isang boksingero ay pumasok sa singsing mayroong maraming mahigpit na pagsasanay na napupunta sa proseso. Tinatawag itong pagkuha ng hugis.

Ang ilan sa pagsasanay ay masakit ngunit ginagawa mo ito upang magkaroon ng pinakamahusay na pagkakataong manalo sa laban. Ang isang bagay na alam ng bawat boksingero ay na "Upang manalo, Kailangan mo man lang pumasok sa singsing. Kailangan mong harapin ang kalaban mo. "

Ang sinumang nagnanais na maging isang kampeon para kay Cristo, ay kailangang makapasok sa ring laban sa isang kalaban. Sa ilang mga punto ay tatayo ka nang harapan. Sa ring ay mayroong hindi lamang kalaban, kundi pati na rin ng isang referee na tumutukoy kung ano ang maaari at hindi magagawa sa paglaban.

Ang tagahatol na iyon para sa mananampalataya ay walang iba kundi si Jesucristo. Narito ang kabiguan sa pangalang referee na ito na Jesus. Tatawagan ka ni Jesus para sa mga foul at infraction, at mababang hagupit na pinapayagan niyang lumayo ang iyong kalaban sa oras at oras.

Kaya alam mo bago ka pumasok sa singsing, hindi ito kinakailangang maging isang patas na laban. Ngunit bilang isang naniniwala, makakapasok ka sa ring kahit saan.

Ang pagkakaalam na ang laban ay hindi magiging patas ay isa sa mga kadahilanan, mas gugustuhin naming gawin ang aming pakikipag-away sa labas ng ring kung saan sa tingin namin ay hindi kami makikita ng referee, at maaari naming i-level ang patlang ng paglalaro. Gayunpaman kung gagawin namin, hindi tayo maaaring maging isang kampeon para kay Kristo.

Dapat din nating tandaan, ang Referee Jesus ay makakahinga ng kaunting kapangyarihan sa atin kapag bumababa tayo na hindi Siya hihinga sa ating kalaban kapag nakarating kami ng isang matinding dagok.

Sa ating pagbasa sa Lumang Tipan, si David ay isang taong naghahangad na sundin ang Diyos, ngunit sa puntong ito ng kanyang buhay, siya ay nabansagan bilang isang traydor sa hari na may hangaring ibagsak ang gobyerno.

Kaya't napilitan si David na magtago sa mga burol kasama ang isang pangkat ng mga kalalakihang nais sumunod kay David. Dumating si David sa mga hayop ng mayaman na taong ito at iniisip sa sarili, "Ngayon ay makukuha ko lang ang gusto ko, ngunit hindi gagawin ko ang tama."

Babantayan ko ang mga hayop ng mayaman na ito, protektahan ang kanyang mga manggagawa, at ilayo ang iba pang mga magnanakaw. Kapag nalaman ng mayamang taong si Nabal ang aking ginawa, labis siyang magpapasalamat, babayaran niya ako at ang aking mga tauhan ng mga pagpapala sa pagbabantay sa kanyang mga kawan.

Si David at ang kanyang mga tauhan ay gumugol ng ilang linggo sa pagprotekta sa pag-aari ni Nabal. Pagdating sa pagkuha ng lana mula sa mga tupa, at pagpatay sa ilan sa mga hayop para sa isang kapistahan, pinadalhan ni David ang kanyang mga lingkod upang sabihin kay Nabal kung ano ang isang mahusay na trabahong nagawa niya sa pagprotekta sa kanya, at ngayon ay bayaran lamang siya ng anuman sa palagay niya na sulit ang trabaho.

Sinabi ni Nabal, "Hindi ko siya hiniling na gawin ito. Hindi ko alam kung sino si David. Hindi ako nagbibigay sa kanya ng alinman sa aking pag-aari. Sinabi niya kay David na mga kalalakihan, "umalis sa kanyang pag-aari at huwag bumalik."

Galit na galit si David. Iniisip ni David, binigyan ko siya ng aking oras, aking mga tauhan para sa proteksyon, at ang pagkakaroon ko ng kanyang likuran at ganito niya ako tinatrato. Lahat ng tao kumuha ng iyong tabak. Babalik kami roon at papatayin si Nabal.

Sinuklian niya ako ng kasamaan sa mabuting ginawa ko at babayaran niya ito. Papatayin namin ang bawat lalaki sa kanyang bahay at sa kanyang bukid. Sa palagay ni David, kailangan niyang makasama sa ring kasama si Nabal upang magwagi sa labanang ito.

Ngunit ang nais ng Diyos na gawin ni David, ay maunawaan na kailangan ni David na makarating sa singsing kasama si David. Sapagkat mayroong isang David na nais na gawin ang nais niyang gawin na nakikipagkumpitensya sa isang David na nais na maging isang tao ayon sa sariling puso ng Diyos.

Ang taong napagtanto kung sino ang kailangang nasa singsing, ay ang asawa ni Nabal na si Abigail. Nang malaman niya kung paano tratuhin ni Nabal ang mga lingkod ni David pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa para sa kanila, naghahanda siya ng lahat ng uri ng pagkain, karne, at disyerto upang dalhin kay David at sa kanyang mga tauhan. Naabot niya si David at ang kanyang giyera bago sila makarating sa bahay ni Nabal at iharap sa kanila ang pagkain.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;