Sermons

Summary: IKATLONG LINGGO NG EASTER

Kayo ang mga saksi

Banal na kasulatan:

Luke 24:35-48.

Pagninilay

Mahal kong mga kapatid na babae,

Ngayon, makinig tayo sa pagbabasa ng Ebanghelyo ayon kay Saint Luke (Lucas 24: 35-48) para sa aming pagsasalamin:

Ang dalawang disipulo ay ikinuwento kung ano ang nangyari sa daan,

at kung paano ipinakilala sa kanila si Jesus

sa pagpira-piraso ng tinapay.

Habang pinag-uusapan pa nila ito,

Tumayo siya sa gitna nila at sinabi sa kanila,

“ Kapayapaan ang sumainyo. "

Ngunit nagulat sila at kinilabutan

at naisip na nakakakita sila ng multo.

At sinabi niya sa kanila, "Bakit ka naguguluhan?

At bakit lumilitaw ang mga katanungan sa iyong puso?

Tingnan ang aking mga kamay at paa, na ako mismo.

Hawakan ako at tingnan, sapagkat ang isang aswang ay walang laman at buto

tulad ng nakikita mong meron ako. "

At habang sinabi niya ito,

ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa.

Habang hindi pa rin sila makapaniwala sa kagalakan at namangha,

tinanong niya sila, "Mayroon ba kayong kumain dito? "

Binigyan nila siya ng isang piraso ng lutong isda;

kinuha niya ito at kinain sa harap nila.

Sinabi niya sa kanila,

" Ito ang aking mga salita na sinabi ko sa iyo habang kasama kita,

na lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises

at sa mga propeta at salmo ay dapat ganapin. "

Pagkatapos ay binuksan niya ang kanilang isipan upang maunawaan ang Banal na Kasulatan.

At sinabi niya sa kanila,

" Sa gayon nakasulat na ang Cristo ay magdurusa

at bumangon mula sa mga patay sa ikatlong araw

at ang pagsisisi na iyon, para sa kapatawaran ng mga kasalanan,

ipangangaral sa kanyang pangalan

sa lahat ng mga bansa, na nagsisimula sa Jerusalem.

Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito.

Kayo ang aking mga saksi ... th ese ang mga huling salita ng nabasa sa itaas.

Lumilitaw ang tanong: paano ako magiging isang saksi?

Nasa atin ang kasagutan sa ebanghelisyong ito sa itaas .

Susasalamin namin isa-isa ...

1. Ang Salita ng Diyos:

Sa pamamagitan ng pagbabasa at pagsasalamin sa banal na kasulatan, maaari akong maging isang saksi kay Cristo Jesus sa aking buhay.

Ang Salita ay makapangyarihan, at ito transform ang ating buhay habang nakikinig tayo sa Diyos ' na mensahe s.

2. Maging isang tagapagsama:

Sa pamamagitan ng pagiging tagapagdala ng nakikipagkasundo, hindi lamang natin ipinangangaral ang kapatawaran ng Diyos, ngunit ipinangangaral din natin ang kapayapaan ni Cristo Jesus. Bilang isang tagapayapa, dinadala namin ang pakikipagkasundo ni Cristo Jesus sa mga mahihinang tao at kabilang sa mga nasirang pamilya at amo ng mga pinaghiwalay na pamayanan at kabilang sa mga nawasak na bansa.

3. Pagputol ng Tinapay:

Araw-araw, 25,000 katao, kabilang ang higit sa 10,000 mga bata, ang namamatay sa gutom at mga kaugnay na sanhi.

Ang taong nagugutom ay hindi nakikinig ng kahit ano hanggang sa ang kanyang tiyan ay umakma sa pagkain.

Pakainin ang nagugutom ay hindi isang slogan ngunit ang makapangyarihang paraan upang ipangaral ang Salita ng Diyos sa at sa pamamagitan ng kongkretong mga pagkilos.

Naging saksi tayo sa Nabangon na si Hesukristo sa ating buhay kapag nasasalamin natin ang Salita ng Diyos, kapag tayo ay naging isang tagapayapa at reconci ler at kapag pinapakain natin ng tinapay ang mga nagugutom.

Nawa ang Pusong Hesus ay mabuhay sa puso ng lahat. Amen ...

Copy Sermon to Clipboard with PRO

Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;