Sermons

Summary: Ang Pangatlong Linggo ng Adbiyento.

Kilalanin , Isa Siya sa Iyo!

Banal na kasulatan:

Juan 1: 6-8,

Juan 1: 19-28,

Isaias 61: 1-2,

Isaias 61: 10-11,

1 Tesalonica 5: 16-24.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Inaanyayahan tayo ngayon na pagnilayan ang teksto mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan (Juan 1:1-6 & Juan 1:19-28):

“Isang lalaking nagngangalang Juan ay sinugo ng Diyos.

Siya ay dumating para sa patotoo, upang magpatotoo sa ilaw,

upang ang lahat ay maniwala sa pamamagitan niya.

Hindi siya ang ilaw,

ngunit dumating upang magpatotoo sa ilaw.

At ito ang patotoo ni Juan.

Nang ang mga Judio mula sa Jerusalem ay nagsugo ng mga saserdote at Levita sa kaniya

na tanungin siya, "Sino ka?"

inamin niya at hindi ito tinanggihan,

ngunit inamin, "Hindi ako ang Cristo. "

Kaya sila ay nagtanong sa kanya,

"Ano ka ngayon? Ikaw ba si Elijah? "

At sinabi niya, “Hindi ako."

"Ikaw ba ang Propeta? "

Sumagot siya, "Hindi. "

Kaya sinabi nila sa kanya,

"Sino ka, upang maaari kaming magbigay ng sagot sa mga nagsugo sa amin?

Ano ang sasabihin mo para sa iyong sarili? "

Sinabi niya:

" Ako ang tinig ng sumisigaw sa disyerto, ' ituwid ang daan ng Panginoon,'"

gaya ng sinabi ni Propeta Isaias."

Ang ilang mga Fariseo ay pinadalhan din.

Tinanong nila siya,

"Bakit ka ba nagbabautismo

kung hindi ikaw ang Cristo o Elijah o ang Propeta? "

Sinagot sila ni Juan ,

“Nagbabautismo ako sa tubig;

ngunit may isa sa iyo na hindi mo nakikilala,

ang susunod sa akin,

kaninong sandal strap ay hindi ako karapat-dapat na hubaran. "

Nangyari ito sa Betania sa kabila ng Jordan,

kung saan si Juan ay nagbabautismo. "

Mayroong mga mahahalagang katanungan sa teksto upang sumalamin sa buong pag-unawa ng pangatlong Linggo ng Adbiyento.

Tanungin natin ang mga mahahalagang katanungan bago tayo magsimulang mag-isip:

Mahahalagang Katanungan ay:

Sino ako?

Ano ako?

Kumusta ako?

Nasaan ako?

Pagnilayan nating isa-isa ...

1. Ang Ipinadala:

Si Juan ay sinugo mula sa Diyos.

Baka hindi ako si John.

Magkaiba kami ng pangalan.

Mayroon kaming magkakaibang pagkakakilanlan.

Samakatuwid,

Kami ay dumating sa konklusyon na ang bawat at lahat ng tao sa atin ay ipinadala mula sa Diyos.

Tinatawag tayo ng Diyos sa ating mga pangalan.

Mayroon ba tayong pagpipilian?

Hindi.

Wala kaming pagpipilian.

Kami ay may sa sumunod.

Kami ay may sa sumang-ayon.

Kami ay may sa tumagal ng hanggang.

Kailangan ba nating tanggapin?

Oo, kailangan nating tanggapin ang paanyaya mula sa Diyos.

Kailangan nating maunawaan na nilikha tayo upang maipadala tulad ng pagtanggap ni John sa kanyang tawag na maging isang tagapagpauna, upang maging isang tanglaw.

Kailangan nating maunawaan na tinawag tayo ng ating mga pangalan upang maipadala.

Pagkatapos, ang aking pang-unawa kini-clear ang path na maging isang tagapagpauna at upang maging isang torchbearer.

Paano ako pinapadala?

Ipinadala ako bilang isang prie st.

Ipinadala ako bilang isang pastor.

Pinapunta ako bilang isang mangangaral.

Ipinadala ako bilang isang taong relihiyoso.

Pinapunta ako bilang isang guro.

Nagpadala ako bilang isang doktor.

Pinapunta ako bilang isang nars.

Ipinadala ako bilang isang magsasaka.

Pinadalhan ako bilang isang babaeng may asawa.

Ipinadala ako bilang isang may-asawa na lalaki.

Pinadalhan ako bilang isang solong.

Pinapunta ako bilang magulang.

Ipinadala ako bilang isang propesyonal.

Ipinadala ako bilang isang mahirap na tao.

Bakit tayo tinawag ng Diyos sa ating pangalan at ipinapadala sa atin?

Ang aming pangalawang punto ng pagmuni-muni ay sumusunod mula rito.

2. Ang Pakay:

Ang pangalawang punto ng pagmuni-muni ay ang layunin.

Tumatawag sa atin ang Diyos at ipinapadala tayo para sa Kanyang hangarin.

Ang mahalagang punto ay: Ipinadala tayo ng Diyos para sa Kanyang hangarin.

Ano ang layunin Niya?

Upang maunawaan ang ating sariling layunin, kailangan nating maunawaan ang layunin ni Juan.

Ang layunin ni Juan ay upang magpatotoo sa ilaw, upang ang lahat ay maniwala sa pamamagitan niya.

Kaya,

Ang layunin ng Diyos ay upang magpatotoo sa Liwanag.

Sino ang Liwanag na ito na dapat patotoo ni Juan sa kanyang buhay?

Si Jesucristo ang Liwanag.

Kailangang magpatotoo si Juan kay Jesus Ch rist.

Sa madaling salita, kailangang masaksihan ni Juan si Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay.

Kami ay masyadong ay tinatawag na sa pamamagitan ng aming mga pangalan at sinugo ng Diyos sa saksihan ang Banayad, Jesu-Cristo at ang Kanyang kahanga-hangang mga gawa sa pamamagitan ng aming paraan ng li fe .

Ito ang ating hangarin.

Narito tayo sa mundong ito para sa hangaring ito.

Walang ibang layunin maliban sa pagsaksi kay Jesucristo sa ating buhay.

Kung nagkamali tayo sa daan, hindi natin naintindihan ang ating hangarin alinsunod sa kalooban ng Diyos sa ating buhay.

Iyon ang dahilan, wala kaming pakay.

Iyon ang dahilan, naging walang silbi tayo.

Iyon ang dahilan, hindi kami masaya.

Iyon ang dahilan, wala tayo sa kapayapaan.

Iyon ang dahilan, hindi kami maunlad.

Ang negatibong panginginig na ito ay nagtanong sa akin sa karagdagang tanong.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion