Sermons

Summary: Be like Christ when praying, be Christ minded in prayers, with humility and faith. With love for one another and with supplication present your request to God. In all things, in all our life be with our God!

Pambungad na pagbati:

"Kaawaan at kapayapaan at pagibig ang sa inyo nawa'y paramihin mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon!"

Naalala ko nung high school ako mayroon kaming religion teacher. Ngayon wala na ata nun? Pag vacant namin iinvite kami ng religion teacher sa isang sulok ng eskwelahan at dun kami mag uumpisa na mag pray tapos mag bible study. Iilan lang kami nuon kasi di nga din compulsory na umattend ka sa religion class or subject. Pag me spare time ka lang saka ka pwede umattend.

Sa ibang bansa kayaga ng US mga kapatid ay bawal mag pray in public places or ang teacher mag lead ng prayer para sa mga bata. Makukulong siya at maaring matanggalan ng license dahil ayon sa amendments nila sa kanilang mga batas ay bawal mag pray in public.

And they call themselves a non-Christian nation ayon kay Obama. Or in short mga kapatid, sa unang pagbawal pa lang ng pag pray, Christianity is already in a decline, not only in the US but in most parts of the world.

Greek word for the week:

euchomai: to pray

Original Word: εὔχομαι

Part of Speech: Verb

Transliteration: euchomai

Phonetic Spelling: (yoo'-khom-ahee)

Short Definition: I pray, wish

Definition: I pray, wish.

Exhortation:

John Maxwell writes in his book, Partners in Prayer;

"In the summer of 1876, grasshoppers nearly destroyed the crops in Minnesota. SO in the spring of 1877, farmers were worried. They believed that the dreadful plague would once again visit them and again destroy the rich wheat crop, bringing ruin to thousands of people.

The situation was so serious that Governor John S. Pillsbury proclaimed April 26 as a day of prayer and fasting He urged every man, woman and child to ask God to prevent the terrible scourge. On that April day all schools, shops, stores and offices were closed. There was a reverent, quite hush over all the state.

The next day dawned bright and clear. Temperature soared to what they ordinary were in midsummer, which was very unusual for April. Minnesotans were devastated as they discovered billions of grasshopper larvae wiggling to life. For 3 days the unusual heat persisted, and the larvae hatched. It appeared that it wouldn’t be long before they started feeding and destroying the wheat crop.

On the fourth day, however the temperature suddenly dropped, and that night frost, covered the entire state. Result - it killed every one of those creeping, crawling pests as surely as if poison or fire had been used, It went down in the history of Minnesota as the day God answered the prayers of the people."

That is an awesome story! But understand, it was NOT the first and certainly was NOT the last time that Almighty God answered the prayers of his people.

SOURCE: John Maxwell writes in his book, Partners in Prayer;

Sermon Proper:

Kaya sa umagang ito mga kapatid, ang ating paksa ay tungkol sa prayer o panalangin. Tuturuan ko kayong manalangin.

I would rather teach one man how to pray, than teach 10 men to preach.

1 Timothy 2:1-2

1 First of all, then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgivings be made for all people, 2 for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way.

1 Una- una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao; 2 Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan; upang tayo'y mangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan.

Let us examine for a while kung bakit sinabi ito ng apostol Pablo. Ang pinaka una na ipinamamanhik sa atin bago ang lahat ay ang manalangin.

Sino po sa inyo ang malabo ang mata? Yung apat na ang mga mata?

Kasama na po tayo dun mga kapatid. Nasubukan nyo na mag lakad ng walang salamin? Ako po mga kapatid, pag tinanggal ko ang aking salamin hindi ko na kayo makikilala. O di kaya di na ako makapag da drive, lalong lalo na sa gabi.

May ipapakita po ako sa inyong video gusto ko po panuorin natin lahat.

(video playing)

Ganyan po ang buhay natin, pag walang prayer.

Malabo, hindi nating gaanong maaninag ang ating patutunguhan. Yan ang buhay pag walang panalangin, pag walang nananalangin...

I. Importance of Prayer (First Major Point)

Gaano ka importante ang manalangin?

Paulit ulit sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Colossians ay kaniyang idinalangin sila, at sinasabi ni Pablo na siya ay nagpapasalamat sa Dios para sa kanila at sa kanila ding mga walang patid na panalangin. Hindi po ito sinasabi ni Pablo upang maging banal sa paningin ng mga bumabasa ng kaniyang sulat, kundi siya mismo ay nananalangin tutuo para din sa mga taga Colossians.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion