Sermons

Summary: Bilang mga anak ng ilaw nagiging presensya tayo ng ating Human Savior at ipinapahayag natin ang Humanity sa aksyon na tulad ni Cristo Jesus sa lahat ng mga tao, sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon sa ating buhay durin g COVID-19 at higit pa.

Maging Mga Tulad ni Kristo Sa Panahon ng COVID-19

Lucas 13: 10-17 ,

Gawa 7: 47-50,

Mga Taga-Efeso 4:32,

Hebreo 13: 8,

Mateo 28:20,

Mga Taga-Efeso 5: 1 -8.

Pagninilay

Mahal na mga kapatid na babae,

"Si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng Sabado .

At isang babae ay naroon na sa labing walong taon

ay lumpo ng isang espiritu;

siya ay nakayuko, ganap na walang kakayahan na tumayo nang maayos.

Nang makita siya ni Jesus, tinawag niya siya at sinabi,

"Babae, napalaya ka sa iyong karamdaman. "

Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya,

at siya ay kaagad na tumayo tuwid at niluwalhati ang Diyos.

Ngunit ang pinuno ng sinagoga,

nagagalit na si Jesus ay gumaling sa araw ng Sabado ,

sinabi sa karamihan bilang tugon,

"Mayroong anim na araw kung kailan dapat gawin ang trabaho.

Halika sa mga araw na iyon upang magpagaling , hindi sa araw ng Sabado . "

Sinabi sa kanya ng Panginoon bilang tugon, "Mga mapagpaimbabaw!

Hindi ba ang bawat isa sa inyo sa araw ng Sabado?

hubarin ang kanyang baka o ang kanyang asno mula sa sabsaban

at ilabas ito para sa pagtutubig?

Ang anak na babae ni Abraham,

na pinagbuklod ni Satanas sa labing walong taon ngayon,

ala siya na hindi naitakda libre sa sabbath araw

mula sa pagkaalipin na ito? "

Nang sinabi niya ito, ang lahat niyang mga kalaban ay napahiya;

at ang buong karamihan ay nagalak sa lahat ng magagandang gawa na ginawa niya. "

T siya sa itaas ng teksto , nagpapaliwanag tungkol sa isang insidente na naganap sa buhay ng isang babae na masama masigla para sa 18 taon. Napansin siya ni Jesus.

Tinatawag siya nito at kinakausap.

Pagkatapos, ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya.

Gumaling siya ngayon.

Ginagawa ito sa araw ng Sabado .

Hindi matanggap ng mga Pariseo ang kilos ni Jesus sa araw ng Sabado .

Naghahanap sila ng tao.

Mayroong anim na araw sa isang linggo, dumating sa mga araw na iyon at magpagaling.

Bakit darating sa araw ng Sabado ?

Ang mga Pariseo ay nahuhumaling sa araw ng Sabado .

Nahuhumaling sila sa mga ritwal at pagiging relihiyoso.

Si Jesus ay nakatuon sa sangkatauhan.

Sinusundan ba natin si C hrist Jesus sa ating buhay bilang follo wers of Christ, na nakatuon sa sangkatauhan?

O kaya naman

Sinusundan ba natin si Cristo Jesus sa ating buhay na nahuhumaling sa mga ritwal at pagiging relihiyoso tulad ng mga Pariseo?

Ang mga katanungang ito ay nauugnay din sa atin ngayon.

Paano?

Una at pinakamaliit na remost, nahuhumaling tayo sa pagkakaroon ni Kristo Hesus, ang ating Panginoon at Guro , sa ating mga Simbahan at Kapilya lamang?

Nabasa natin sa Gawa 7: 47-50,

"Si Solomon ay nagtayo ng isang bahay para sa kanya (Diyos) .

Gayunpaman ang Kataas-taasan ay hindi tumira sa mga bahay na gawa ng mga kamay ng tao. Tulad ng sinabi ng propesiya :

'Ang langit ang aking trono,

ang mundo ay ang tuntungan ng aking mga paa.

Anong uri ng bahay ang maitatayo mo para sa akin?

sabi ng Panginoon,

o ano ang aking pahingahan?

Hindi ba ang aking kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? '"

Pangalawa, napaka-maka-Diyos kami.

Relihiyoso kami.

Kami ay deboto .

Kami ay nakatuon.

Kami ay nakatuon.

Kami ay magalang .

Kami ay may takot sa Diyos.

Nagsisimba kami.

Kami ay espirituwal .

Panalangin kami.

Kami ay banal .

Makadiyos kami.

Santo kami.

Kami ay tapat .

Kami ay masunurin .

Kami ay matuwid.

Kami ay magkakaibang tao s -sama-sama kapag nagdarasal kami sa aming mga Simbahan at Kapilya.

&

Kami ibang tao s bilang lumabas kami mula sa Simbahan o Kapilya.

Kami ang totoong mga mapagpaimbabaw tulad ng mga Pariseo.

Si Jesus ay laging pareho.

Sa kabila ng pag-alam na tayo ay nakakabitin bawat segundo pisikal, espiritwal, emosyonal, dapat nating malaman na si Cristo Jesus ay hindi kailanman nagbabago.

"Si Jesucristo ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman " (Hebreo 13: 8).

Si Kristo Hesus ay ngayon at magpakailanman pareho.

Hindi siya maaaring magbago.

Siya ang Diyos.

Ang Salita ay naging laman at tumahan sa gitna natin.

Sa ikatlo, nakatira kami sa isang pagbabago ng mundo at para sa nakalipas na ilang buwan tayo ay naninirahan sa krisis ng COVID-19.

Nagbabago kami.

Sinusuot namin ang maskara.

Patuloy kaming naglalayo ng panlipunan.

Naglilinis kami .

Ihiwalay namin.

Nag-quarantine kami.

Mayroon kaming mga serbisyo sa panalangin online.

Mayroon kaming papuri at pagsamba sa online.

Ang mundong ginagalawan natin, nagbabago.

Ang pagbabago ay pare-pareho.

Nagpapatuloy ang pagbabago.

Ang pagbabago ay nagdudulot ng mga bagong bagay.

Sa kabila ng lahat ng mga pagbabagong ito, si Kristo Jesus ay hindi kailanman nag-ch anges.

Nangako siya, " Ako ay laging kasama mo hanggang sa katapusan ng panahon " (Mateo 28:20).

Kung ganito, paano ako magiging katulad ni Jesus?

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


Holy Communion
John Chetta
Video Illustration
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion