Sermons

Summary: Maraming tao ang dumadaan o nakatayo malapit sa krus, ngunit ang nakita nila ay nakasalalay sa hinahanap nila nang tumingin sila kay Jesus.

Malapit sa The Cross Maundy Huwebes Biyernes Santo

Lukas 23: 26-49

Ang Maundy Huwebes ay ang simula ng proseso na magdadala kay Jesus sa krus. Si Jesus ay ipinako sa krus sa isang napaka-publiko na lugar, na nangangahulugang maraming mga tao ang nakakita kung ano ang nangyayari.

Saan sa palagay mo ay magkakasya ka sa araw na iyon batay sa kung ano ang iniisip mo tungkol kay Jesus?

Gusto mo bang maging tulad ng lalaking nagsisikap na magtrabaho sa araw na iyon at nagalit sa mga taong humahadlang sa kalsada na nakatingin sa krus?

Alam mo kung paano ito kapag bumagal ang trapiko sa highway dahil sa isang aksidente. Walang plano na huminto at makisali, nais lang nilang makita kung anong nangyari.

Ang relasyon mo ba kay Jesus, katulad ng lalaking ito. Si Hesus ay walang iba kundi ang isang pansamantalang paggambala sa iyong buhay o isang abala sa mas masahol pa?

Tiyak na narinig mo ang tungkol sa kanya, ngunit ang paglapit sa kanya ang huling bagay na nasa isip mo.

Gusto mo bang maging tulad ng babaeng umiiyak at umiiyak sa krus? Sinisigawan niya ang aking anak, ang aking anak, ang aking nag-iisang anak. Paano nila nagawa ito sa iyo?

Hindi niya mapigilan ang paghikbi, hanggang sa sinabi ng asawa niya na “halika na dapat tayo. Alam kong isang pagkakamali na payagan kang dumating at makita ito. ”

Nakukuha ng anak namin ang nararapat sa kanya. Pinili niya ang isang buhay ng krimen at ngayon naabutan siya nito. Nakikita mo ang mag-asawang ito na naroroon sa paglansang sa krus ni Jesus, ngunit hindi nila naparito upang makita si Hesus, naroon sila para sa isa sa iba pang mga kriminal na ipinako sa krus.

Nakita nila si Hesus nang hindi talaga siya nakikita. Ang kanilang anak na ipinako sa krus, ay higit na nangangahulugang sa kanila kaysa kay Jesus.

Ang pagdurusa ni Hesus ay walang kahulugan sa kanila. Lubos nilang hindi namamalayan ang pangangailangan para kay Jesus sa kanilang buhay.

Marahil ay nandiyan ka ngayon. Hindi mo alam kung bakit si Jesus ay nasa krus o kung ano siya dong doon. Mas nababahala ka sa iyong sariling mga problema kaysa kay Jesus.

Hindi mo talaga iniisip na lahat siya ay ganon kahalaga.

Marahil ay katulad ka ng taong nagpunta sa krus sapagkat narinig niya ang tungkol kay Jesus at ang mga himalang ginawa niya.

Ilang linggo lamang ang nakakalipas na binuhay ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay.

Ngayon ay medyo kahanga-hanga iyon, ngunit hindi mo ito nakita mismo. Hindi ka sigurado kung si Jesus ang inaangkin niya, ngunit kung makakagawa siya ng isang himala at bumaba sa krus, maaari ka lang magsimulang maniwala sa kanya.

Nagpapatakbo ka sa maling paniniwala na kailangang patunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo sa isang dramatikong pamamaraan upang makamit ang iyong katapatan.

Kaya't sa karamihan ng tao, pinasisigla mo ang pangkat na nagsasabing, kung siya ay anak ng Diyos, pabayaan siyang bumaba sa krus upang maniwala kami.

Ang problema sa ganitong pag-iisip ay hindi mo napagtanto kung gaano kaseryoso ang isang bagay na kasalanan mo. Sinusubukan mong bargain ang iyong kaluluwa sa patunay na walang pag-aalinlangan.

Sinumang lumapit sa krus, ay dapat na lumapit sa pananampalataya Upang ang gawain ni Kristo ay linisin sila mula sa kanilang kasalanan.

Kung pinili ni Jesus na gumawa ng isang kamangha-manghang bagay upang makita natin sa krus, hindi Siya namatay para sa ating mga kasalanan at mawala pa rin tayo.

Gusto mo bang maging katulad ng isa sa mga sundalo na napunta sa krus ay dumating sa krus dahil ito ang iyong trabaho. Ang mga sundalo ay walang pakialam kay Hesus sa anumang paraan o sa iba pa.

Kailangan nilang nasa krus. Nang tumingin sila kay Hesus, nakakita sila ng pagkakataong masulong sa ekonomiya.

Hindi kakailanganin ni Jesus ang kanyang damit. Ang isa ay nakuha ang kanyang sapatos, isa ang nakuha ang kanyang balabal, at ang isa ay nakuha ang kanyang scarf.

Ngunit ang tunika, mayroon si Jesus ay talagang maganda. Mahalaga lamang ito bilang isang solong piraso upang igulong ang dice upang makita kung sino ang makakakuha nito.

Ang mga sundalo ay hindi interesado kay Jesus na namamatay para sa kanilang mga kasalanan o kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanila. Gusto lang nilang mamatay siya.

Mas interesado sila sa kung ano ang makukuha nila kay Jesus sa buhay na ito.

Napakadaling gamitin si Jesus ngayon bilang aming tagagawa ng paraan na pagpapalain tayo sa pananalapi. Hindi kami interesado sa pagsunod at nagbago ng buhay.

Nais lamang naming pagpalain tayo ni Jesus. Oh maaari tayong makapunta sa simbahan at upang mag-aral sa bibliya, hindi dahil sa pagmamahal kay Cristo, ngunit dahil sa tungkulin. Inaasahan ng aming pamilya na magsimba kami o kahit mas masama pa kami.

Kapag nagpunta kami, tulad ng mga sundalo tinitingnan lamang namin kung ano ang nasa akin.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion