Sermons

Summary: Isang Pagninilay ng Bagong Taon.

Mary, Theotokos

Banal na kasulatan:

Lucas 2:16-21,

Bilang 6:22-27,

Galacia 4:4-7.

Pagninilay

Mahal kong mga kapatid na babae,

Binabati kita lahat Isang Maligaya at Mapayapang Bagong Taon - 2021!

Ngayon, ipinagdiriwang namin ang solemne ng Maria, Theotokos at mayroon kaming teksto mula sa Ebanghelyo ni Saint Luke (2: 16-21):

"Ang mga pastol ay nagmamadali na nagtungo sa Bethlehem at natagpuan sina Maria at Jose,

at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban.

Nang makita nila ito,

ipinaalam nila ang mensahe

nasabi na sa kanila ang tungkol sa batang ito.

Namangha ang lahat ng nakarinig nito

sa sinabi sa kanila ng mga pastol.

At iningatan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito.

sumasalamin sa mga ito sa kanyang puso.

Nang magkagayo'y bumalik ang mga pastol,

niluluwalhati at pinupuri ang Diyos

para sa lahat ng kanilang narinig at nakita,

tulad ng sinabi sa kanila.

Nang matapos ang walong araw para sa pagtutuli,

pinangalanan siyang Jesus, ang pangalang ibinigay sa kanya ng anghel

bago siya ipinaglihi sa sinapupunan. "

Nagkaroon ng misa sa Pasko sa kauna-unahang pagkakataon sa isang simbahan ng nayon sa India.

Sinimulan ng pari ang misa.

Ngayon, oras na upang kantahin ang Gloria ...

Ang punong baryo ay nagpunta sa pari at hiniling sa pari na maghintay ng 10 minuto.

Alam mo kung bakit?

Sapagkat, nais ng maliliit na taong bayan na ipanganak si Jesus ng 12 am.

Matapos marinig ang kuwentong ito, maaaring tumawa tayo.

Ngunit, may memorya kung saan nais na likhain ng mga taong bayan sa gabing iyon.

Narinig natin ang daan-daang mga sermon sa pagdiriwang ng bagong taon tungkol sa pagiging ina ni Maria, mga resolusyon ng bagong taon at Diyos 'pangako para sa bagong taon at iba pa …

Ngunit,

Sinusubukan kong ipakita ang sermon na ito ng kaunting pag-ikot sa dating kwento.

Naririnig natin sa Ebanghelyo na mayroong limang mga character:

1. Ang mga Anghel,

2. Ang mga pastol,

3. Ang Sanggol,

4. Maria, at

5. Jose.

Ngayon, sa bagong araw na ito, si Maria ang aming pokus at si Maria ay binibigyan ng higit na kahalagahan sa espesyal na araw na ito.

Bakit?

Upang ipaliwanag ito, nais kong ikonekta ang mga tuldok.

Ang mga tuldok ay hindi pinangalanang mga character: ang mga anghel, ang pastol, at ang sanggol na kasama ni Maria, ang nag-iisang babaeng karakter.

Kaya, magsasalamin ako sa isang babae, na naging Theotokos.

Sasalamin natin ang pagkuha ng bawat hindi pinangalanan na character kasama si Maria ... syempre sa buhay din natin.

1. Ang mga Anghel:

Sino ang anghel?

Ang anghel ay nilikha ng Diyos para sa isang hangaring maglingkod sa Diyos.

Ang mga Anghel ay mga messenger, na nagdadala ng mensahe ng Diyos sa iba pa.

Ang mga Anghel ay may misyon na nais magawa.

Kasama si Mary …

Si Maria ay nilikha para sa isang layunin ng Diyos.

Si Mary ay isang messenger sa buong buhay niya.

Si Maria ay may misyon na ilabas ang Anak ng Diyos sa lupa.

Sa aming buhay ...

Tayo rin ay nilikha ng Diyos para sa isang layunin.

Kami ang mga messenger na nagdadala ng mensahe hindi sa ating sinapupunan ngunit sa pamamagitan ng ating mga salita at kilos.

Tinawag tayo sa aming mga pangalan para sa isang misyon ... maaaring maging isang mangangaral, isang pastor, isang misyonero, isang guro, isang nars o isang social worker … at iba pa …

2. Ang mga pastol:

Sino ang mga pastol?

Ang mga pastol ay naging outcaste sa lipunang lipunan.

Tumira sila kasama ng mga tupa.

Tinanggihan sila ng mga pangkat ng relihiyon at lipunan at itinuring na dumi.

Kasama si Mary …

Si Mary ay naging isang outcaste kaagad ng marinig ng mga tao na siya ay buntis bago ang kanyang kasal.

Kahit si Jose ay nais na iwan siya.

Maaaring posible na siya ay tinanggihan ng mga pangkat ng relihiyon at lipunan.

Maaaring siya ay tratuhin bilang isang dumi.

Sa aming buhay ...

Minsan, nararamdaman din natin na tayo ay outcaste sa ating buhay dahil sa ating sariling kahinaan, mga problema sa relasyon …

Maaaring ito ay pisikal, sikolohikal, materyal at iba pa …

Kami ay tinanggihan at itinuturing na isang dumi ng iba dahil sa iba't ibang mga kadahilanan.

Ito ba ay masama para kay Mary nang siya ay tinanggihan o hindi nagamot?

Hindi.

Para sa amin din, ang sagot ay hindi.

Ang aming oras ay hindi pa dumating tulad ng para kay Mary.

Pangalawa, kasama ang mga Pastol …

Ang mga pastol ay nagmamadali na naghanap ng patotoo tulad ng sinabi sa kanila ng anghel.

Hindi nila alam ang eksaktong lugar.

Kahit sila ay hindi nagtanong.

Hindi nila alam kung paano ang hitsura ng lugar at kung paano makarating nang eksakto sa lugar.

Walang gabay upang ipakita ang paraan.

Wala ring GPS (para lang sa katatawanan).

Ngunit, nagkaroon ng sabik na makahanap ng mensahe ... iniwan nila ang kanilang kulungan ng mga tupa.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion