Sermons

Summary: Sinumang nagnanais na gumawa ng langit sa huling araw ay kailangang ipakita ang walang kundisyong pagmamahal ng Diyos sa iba. Hindi dapat pagmalupitan ng tao ang iba kundi ipakita ang pagmamahal na inaaprubahan ng Diyo

MGA KATANGIAN NG TUNAY NA PAGMAMAHAL

"Ang pagmamahal ay nagdurusa nang matagal at mabait; pag-ibig ay hindi inggit; pag-ibig ay hindi paraiso mismo, ay hindi nagmamataas; ay hindi malulugod, hindi naghahangad ng sarili nito, ay hindi masasama, hindi nag-iisip ng masama; ay hindi nagagalak sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan; ang lahat ng bagay, ay naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis sa lahat ng bagay." (I Mga Taga Corinto 13:4-7)

Maraming kaibigan ang karaniwang nakapaligid sa atin kapag may koronang aliw o karangalan sa ating ulunan, o kapag may mga kasuotan tayo ng papuri at kagalakan sa ating mga likod, ngunit kapag tayo ay nasa malupit na tela, sa matinding paghihirap o sa napakaraming problema, halos hindi ninyo makita ang mga kaibigang iyon. Ang tugon ng aming kaibigan sa ating panlabas na kalagayan ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa atin.

Mahirap hanapin ang tunay na pagmamahal sa mga panahong ito at mas mahirap panatilihin. Kailangan nating gawin ito sa maraming maling kaibigan para makarating sa mga tamang bagay, at kahit mahirap pa ring sabihin kung totoo ang inyong pagkatao. Kapag nagsimula kang maging komportable, tila patimog na ang mga bagay-bagay. Paano tayo magtatamo ng tunay at walang-hanggang pagmamahal? Paano natin masasabi na totoo ito, o kapag basura lang ito sa ating panahon?

Mayroong 5 katangian ng tunay at Malakas na Pag-ibig:

1. TRUE LOVE NEVER GROWS OLD

Hindi ito nanghihina sa paglipas ng panahon, ngunit lumalago ang mas malakas at sariwang oras. May kasabihan na "Ang panahon ay isang dakilang kainin", ito ay umaakma sa lahat ng bagay ngunit ang Kawalang-hanggan ay makakakain ng tunay na pag-ibig, maging sa Diyos o sa tao. Ang tunay na pag-ibig ay matanda na, ngunit hindi ito kailanman magiging malamig o mawawala.

Lumalago ba ang pagmamahal? Hindi, hindi. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang Diyos ay hindi lumalaki; Kaya, kung mahal tayo ng Diyos, dapat nating mahalin nang walang ingatan ang asawa at kaibigan kaya ibinigay Niya sa atin na pahalagahan at panghawakan ito.

Ang tunay na pag-ibig ay banal at natatapos na alituntunin mula sa trono ng Diyos na nakakakita ng malakas na lugar sa puso ng Kanyang mga tao. May tunay tayong pagmamahal sa Diyos kapag lumalakad tayo pagkatapos ng Kanyang mga utos at nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos nito.

"Mga minamahal, mahalin natin ang isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos; at lahat ng nagmamahal ay isinilang sa Diyos at kilala ang Diyos. Siya na hindi nagmamahal ay hindi kilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. " (I Ni Juan 4:7-8)

2. TRUE LOVE KNOWS NO DISTANCE

Ito ay hindi humadlang sa pamamagitan ng malayong lugar, pag-ibig ay walang anumang distansya o anumang hangganan. Ang isang kaibigan sa pinakamalayo na bahagi ng mundo, ay malapit nang magkaroon ng tunay na pagmamahal, tulad ng pagdaloy ng tinapay sa ilalim ng iisang bubong, at kumakain ng tinapay kasama natin araw-araw. Ang paglabas ng tanawin ay hindi dapat isipin para sa isang tunay na kaibigan.

Ang distansya ay pagsubok sa pagmamahal. Maraming ay mabibigo para sa mga taong maaaring tumayo dito, ngunit para sa mga taong maaaring, mayroon lamang isang sagot - TUNAY na Pag-ibig

"Gawin ninyong lahat nang may pagmamahal ang lahat ng ginagawa ninyo." (I Mga Taga Corinto 16:14)

3. TRUE LOVE IS FRUITFUL

Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman isinara sa kanyang sarili, na naghahangad ng sarili nitong kapakanan. Sa halip, ang pagmamahal ay lumalabas, na naghahanap ng kabutihan ng other.it hindi lamang para maipahayag at maipagpatuloy ito. Ang pagmamahal na walang mga gawa ay patay na, at tulad ng pananampalatayang nabubuhay, kaya ang pagmamahal ng isang makatarungang tao ay inaring-ganap o binibigyang-katwiran sa pamamagitan ng paggawa. "Mga kapatid, huwag tayong magmahal sa salita o wika, kundi sa gawa at sa katotohanan" (I Ni Juan 3:18); ibig sabihin, ang ating mga gawa ay magsalita ng katotohanan ng ating pagmamahal; madaling sabihin, ngunit malaking bagay ang gawin o gawa ang ating pagmamahal. Ang maraming pag-ibig ay maaaring ipahayag ng dila ngunit ang mga kilos ay ang katuwang ng pagmamahal.

4. TRUE LOVE IS FULL OF COMPASSION

Ang tunay na Pag-ibig ay paghihirap sa mga paghihirap ng mga mahal natin sa buhay; napakalayo nito sa paglisan sa mga yaong nabibigatan, na ito ay may dala ng isang bahagi ng pasanin sa kanila; umiiyak ito sa mga tumatangis (Mga Taga Roma 12:15), at nagiging dahilan para alalahanin natin ang mga nasa bigkis na kagapos nila, at yaong mga nagdurusa sa paghihirap, na gaya rin naman natin sa katawan (Sa Mga Hebreo 13:1-2). Ang mga taong iisa ang nagbabahagi (ang kanilang kawalan at kasiyahan) sa kung ano ang mangyayari sa sinuman.

Ang tunay na pag-ibig ay hindi tayo bulag, upang hindi natin makilala ang kagandahang-loob at panghihina ng loob ng ating mga kaibigan, ngunit napakalinaw nito, na madali tayong makilala sa pagitan ng ating mga kaibigan at ng kanilang mga diskurso.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

James Dina

commented on May 17, 2021

OK

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;