Sermons

Summary: Lifestyle of a True Christians: (1)Living Sacrifice (2)Distinguishable (3)Love God Above All

Nazareno

The Lifestyle Of A True Christians

Numbers 6:1-8

SCRIPTURE READING

Bilang 6:1-8, “Sinabi ni Yahweh kay Moises, (2)Sabihin mo sa bayang Israel: Kung ang sinuman, babae o lalaki, ay gagawa ng panata at itatalaga niya ang sarili kay Yahweh bilang Nazareo (3)huwag siyang titikim ng alak o anumang nakalalasing na inumin. Huwag din siyang iinom ng anumang inuming galing sa katas ng ubas, at huwag kakain ng ubas, o pasas. (4)Sa buong panahon ng kanyang panata ay huwag din siyang titikim ng anumang galing sa punong ubas kahit balat o buto ng ubas.

(5)Ang isang may panata ay huwag magpapaputol ng buhok sa buong panahon ng kanyang panata; pababayaan niya itong humaba. (6)Sa buong panahon ng kaniyang pagtatalaga kay Yahweh, huwag siyang lalapit sa patay, (7)kahit ito’y kanyang ama, ina o kapatid. Huwag siyang gagawa ng anumang makapagpaparumi ayon sa Kautusan, pagkat taglay niya ang pagtatalaga sa kanya bilang Nazareo. (9)Pananatilihin niyang malinis ang kaniyang sarili sa buong panahon ng kanyang panata.”

OPENING STATEMENT

Ang Dios ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Sa umagang ito nais ko pong magsalita sa inyo sa mensaheng: “Nazareno: The Lifestyle of a True Christians.”

OPENING PRAYER

INTRODUCTION

Bago tayo tumungo sa Nazareno na ating paksa, bibigyan ko muna kayo ng background kung paano natin dapat papag-aralin ang lumang tipan. Alam ninyo ang mga kwento at pangyayari sa Old Testament ay mga literal at propesiya. Sa ito ang history ng Israel. Ito ang kanilang mga napagdaanan bago dumating ang ating Panginoong Jesu-Cristo.

Ngunit the Heart of the Bible is Jesus Christ. Meaning to say, si Jesus ay hindi lang lumabas sa Matthew, Mark Luke John. Kundi sa lahat ng libro ng Biblia ay naroroon na siya. Sa Genesis hanggang Apocalipsis ay naroroon si Jesus. Sa lahat ng mga seremonya nung lumang tipan ay pinapakita na siya iyon.

Bibigyan ko kayo ng konting halimbawa. Sa lumang tipan ang way ng kanilang offering, dapat ay kinakailangan na pumatay ng tupa, upang maging alay sa kapatawaran ng kasalanan. Dun sa seremonyang iyon, pinapakita na ang tupa ay dapat patayin sa sa pagpapatawad. Paano natin mapipicture dun si Christ? Ang kamatayan at dugo ng ating Panginoong Jesu-Cristo ay sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan.

So it’s a preparation not only for the Israelites kundi para din sa atin na maunawaan ang paraan ng pagsamba sa Diyos.

Nung ang mga Israelites ay nasa parang at pinagkakagat ng mga ahas dahil sa karereklamo, ang sabi ng Dios kay Moises kunin niya ang kanyang tungkod, itaas ito at ilagay ang isang ahas duon. Ang sinuman na titingin dun ay gagaling. Diba yung nandun sa medical symbol.

Anong relationship nuon kay Jesus… Jesus must be lifted up. Siya ang ating Dakilang Manggagamot.

So you see the connections? The Old Testament and New Testament? Although ang old testmaent ay literal, theres a spirtual meaning behind those passages. At ngayon ating titingnan ang spirtual meaning at relasyon ng isang Nazareno sa ating buhay Christiano.

Kapag naririnig ninyo ang salitang Nazareno ano ang unang pumapasok sa isip ninyo? Ahh, nazareno ayan yung nilalabas sa Quiapo church at nagdadagsaan ang mga may panata. Ahh, ayan yung rebulto na maitim na kulay pula o maroon ang suot. Ano nga ba ang Nazareno.

Ang salitang Nazareno ay nanggaling sa salitang nazir na ang ibig sabihin ay to be separated, signifying merely a separated person, one peculiarly devoted to the service of God. So sila ang mga taong inihiwalay for a certain purpose para makapaglingkod sa Panginoon. Sa ating panahon tayong mga Christiano ang mga Nazareno. Tayo ang pinili ng ating Panginoong Dios na kinakailangan na maging kakaiba sa iba. We are supposed to be separated to be fully devoted to the service of God.

Sa talatang ating nabasa may tatlong bagay na hindi nila maaring gawin. Una bawal uminom ng alak o kumain ng anumang pagkain at inumin na galing sa ubas. Pangalawa bawal silang magpaputol ng buhok. Hindi nila maari itong pagupitan. At Pangatlo bawal lumapit sa patay maging ito ay kanilang ama, ina o kapatid.

Since tayo ang mga nazareno, dapat ba nating gawin ito? Eh wag daw magpapagutpit ng buhok dapat mahaba ang buhok. Eh pano yung mga kalbo. Wag daw lalapit sa patay. Kawawa ka naman at hindi la man lang makapagluksa kapag namatayan ka. So hindi literal natin kukunin iyon sabi ko nga nung una. Ating unawain ang relasyon na iyon spiritually. Isa-isahin natin.

1. ABSTINENCE FROM WINE OR STRONG DRINK OR ANY PART OF THE GRAPE VINE: LIVING SACRIFICE

Ang unang ipinagbabawal sa isang may panata sa nazareo ay bawal uminom ng alak o anumang inumin na nakakalasing. Bawal kumain ng mga pagkain o inumin na galing sa ubas. Spiritual meaning? Living Sacrifice.

Wine represents pleasures of the world. Kasi ito ang mga inumin na kanilang mga iniinum sa oras ng kanilang kasiyahan at pagdiriwang.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion