"Double Blessing challenges us to reframe our perception of blessing, seeing God's gifts as opportunities for increased generosity." —Pastor Louie Giglio

Sermons

Summary: Blessed Hope

O folafolaga sili lava ua maua e tagata e mai le na foafoaina mea uma, ma le na Faaola mai, o le tulaga ua avea ai i tatou o tagata o le faamoemoe, tatou te faalagolago ai i folafolaga a le Atua e pei ona faailoa mai i ai tatou. Se i o tatou suesueina mafuaaga o le tulaga e faatuatuaina ai nei folafolaga.

O le soifuaga o Aperaamo ua atagia mai ai le faataunuuina e le Atua o ana folafolaga. Aua na folafola e le Atua ia Aperaamo o le a avea o ia ma tupuga o se nuu tele (Kenese 12:2,3) Na toe faailoa mai foi i ai e le Atua le mautinoaga o le fanau mai o sona suli. Peitai na manatu Aperaamo e faataunuuina lea folafolaga e ala i lana auauna o Elisara, peitai na faailoa atu e le Atua ia te ia, “Faauta foi, ua tulei mai le afioga a Ieova ia te ia, ua faapea mai, E le fai lea tagata mou suli; a o le e fanaua e oe lava e fai o ia mou suli.” Úa aumaia foi o ia i fafo, ma faapea atu, Ina vaavaai ae ia i le talgi, ma e faitauina fetu, pe afai e mafaia ona e faitauina; ua ia faapea atu foi ia te ia, E faapea lava lau fanau. Ua faatuatua foi o ia Ieova ona ia ta’uamiotonuina mai lea ia te ia.” (Kenese 17:6-8).

E tusa ma le 25 tausaga faatoa faataunuu ai lea ia Sara le mea na folafola atu ai e le Atua. (Kenese 21:1) Na folafola atu e le Atua ia Aperaamo le nuu o Kanana, e fai mona tofi, ina ua mavae le 400 tausaga o lo latou nofo pologa. “Ona fetalai mai lea o ia ia Aperaamo, Ia e iloa lelei e aumau lau fanau i le nuu ese, e nofo pologa foi i latou ia te i latou, e faatigaina foi i latou e i latou, o tausaga ia e fa selau;” O lenei folafolaga na faataunuuina. I le taimi o le Esoto, na faamauina ai e Mose le i ai o Isaraelu i Aikupito mo le 430 tausaga. (Esoto 12:40; Galuega 7:5-7).

Ina ua taunuu Isaraelu i le nuu o le folafolaga ona faapea mai lea o Iosua, “O lenei, e pei ona taunuu ia te outou o upu lelei uma na fetalai mai ai Ieova lo outou Atua ia te outou, e faapea foi ona faataunuu e Ieova …. (Iosua 23:15,16)

Peitai ona o le le usitai o Isaraelu o le ala lea o lo latou fetaia’i ma malaia o le feagaiga, ma o lea na toe tafea ai Iuta i Papelonia mo le 70 tausaga. Na ia auina atu i ai le tusi i Papelonia ma faapea atu, “Aua o loo faapea ona fetalai mai o Ieova, e faaatoatoaina tausaga e fitugafulu i Papelonia, ona ou asiasi ai lea ia te outou, ma ou faataunuuina la’u upu lelei ia te outou, i le faafoisia mai o outou i lenei mea. Aua ua ou iloa manatu ua ou manatu ai ia te outou, o manatu i le manuia. A e le o le malaia, o loo fetalai mai ai Ieova, e foaiina atu ia te outou le iuga e i ai le faamoemoe.” (Ieremia 29:10-11). Ina ua mavae le 70 tausaga, na tuuina mai ai lea o le poloaiga a Kuresa le tupu o Metai ma Peresia, ina ia toe fausia pa ma le aai o Ierusalema “ina ia faataunuu ai le afioga a Ieova mai le perofeta o Ieremia” (2 Nofoaiga a Tupu 36:22, 23.)

O le mautinoaga o folafolaga

O se tasi o folafolaga tulaga ese i le Tusi Paia, o le folafolaga lea i le afio mai o le Mesia. Na o mai soo o Ioane ia Iesu ma fesili mai, “Ona tali atu ai lea o Iesu, ua faapea atu ia te i laua, Ina o atu ia oulua, ma faailoa atu ia Ioane o mea na oulua faalogo i ai, ma vaai i ai; ua pupula tauaso ma ua savavali pipili, ua faamamaina lepela ma ua logo tutuli, ua faatutuina o e na oti ma ua folafolaina foi le tala lelei i e matitiva” (Mataio 11:3-5) Na faamatalaina ma le manino e Iesu le uiga o le galuega a Ioane i lona faapea mai, “Na afua mai i onapo o Ioane le papatiso, ua oo i nei ona po, ua taufaoa ai le malo o le lagi, o loo ua avea faamalosi foi e i latou o taufao. Aua ua vavalo mai le au perofeta uma ma le tulafono, ua oo lava ia Ioane.” (Mataio 11:12-13) O lea ua faailoa e Iesu o Ioane o le muamua e faalauleleia le ala o le Alii. Ona ia faapea atu lea, “Afai foi tou te loto ina talia, o Elia lava lea na tuu e sau.” (Mataio 11:14).

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion