3-Week Series: Double Blessing

Sermons

Summary: One day all those who have rejected God will lament for their only one soul, but the repentant heart, who looked to Christ, shall reap in joy.

CHURCH NAME: Worship God Forever

JOB POSITION: Bible Teacher/ Writer

LOCATION: Baliuag Bulacan

Name: Marilyn Dela Cruz

TOPIC: THE LOST S.O.U.L. sermon series,

"O.BSESSED WITH SELF"

DENOMINATION: Independent

📌

INTRO

Insert HUMOR ILLUSTRATION.

To wARM the hearts and enliven the spirit of the family of God.

ARE YOU READY?

To drink and eat from the LORD's abundant table?

Last Sunday we talked about the LoSt SOUL who is a

S - LAVE OF SIN.

And we understood that they need JESUS. BUT WE NEED

TO SEEK THEM.

SPEAK TO THEM and

PREACH THE GOSPEL TO THEM!

Amen!

Let us read the THEME VERSE,

Luke 19:10 (NIV)

"For the Son of Man came to SEEK and to SAVE the lost.”

AMEN!

Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.

SINO ANG NAWAWALA?

Our families. Our parents.

Our children.

Our friends.

Our co workers.

Our neighbors.

They are all LOST.

Kapag sinabing LOST,

LIGAW.

WALA SA TAHANAN.

HINDI NAKAUWI.

At kapag LOST....sila ay nasa kapahamakan.

My Family in Christ (FIC)

Galing tayo sa kalagayang LOST.

AMEN?

tayo po ay sobrang deserving of GOD’S JUDGMENT.

Dati.. Ang akala natin, kapag mabait tayo at walang natatapakang tao. ENOUGH NA YUN.

UNTIL..... narinig nating nagsalita ang PANGINOONG HESUS at nagpreach about..

(PPP)

Romans 3:23

that.

NO ONE IS GOOD.

Na.. Ang DIOS LAMANG ang mabait at mabuti.

In other words kahit gaano kabait ang tingin natin sa ating sarili.

Makasalanan talaga tayo.

At walang makasalanan na maaaring tumuntong sa banal na

Lungsod....'The City of God.'

Today, my FIC, ILALANTAD NG BANAL NA ESPIRITU ang ISANG MABIGAT NA DAHILAN kung bakit kailangan tayo ng MGA LOST SOULS.

What is this?

MY FIC, THEY ARE

" O - BSESSED With SELF"

..lets pray.

Our Bible Character is KING SOLOMON.. I know na famous na ang story niya sa karamihan satin.

Pero iRECALL natin ang mga highlightS ng buhay niya.

He is the third and last king of the united kingdom of Israel, at kaisa isang naging hari hindi lang sa bayan nila ng JUDAH kundi sa buong bansang Israel ng "straight 40years."

Sa BIBLE siya ang nagsulat ng Song of Solomon, book of Ecclesiastes, and much of the book of Proverbs

Nang maluklok siya sa trono, Hinanap niya ang DIOS.

Sabihin mo nga sa tabi mo.

SMILE.... 😍

SEEK GOD.

Nang mataas si SOLOMON ng posisyon, ang una niyang HINANAP AY ANG DIOS.

Bakit hinanap ni Solomon ang DIOS?

PPP 1KING 3:3a (NLT)

Solomon loved the LORD and

followed all the decrees of his father, David..

Unang hinanap ni SOLOMON ang DIOS, BECAUSE

FIRST

SOLOMON loved God.. So he

PUT HIM FIRST.

SECOND

SOLOMON is an obedient son.

Lahat ng inutos ng Daddy David niya ay sinunod nya...

One night, Dahil KINALUGDAN ng DIOS si David, NAGPAKITA ANG DIOS sa anak nitong si SOLOMON

At pinag WISH ng kahit anong gusto.

At ipagkakaloob ng PANGINOONG DIOS.

My fiC, ANG WISH ni SOLOMON ay..

'hindi YAMAN.'

'hindi din mahabang buhay o kagwapuhan. Hindi rin sya humiling na pagpapatayin ng Lord ang lahat ng kaaway ng kanilang kaharian.

My FIC TRIVIA.

Bukod sa Love niya si LORD,

And as an Obedient son...

May roon pang

mga amazing na mga katangian si SOLOMON kahit noong wala pa siyang talinong galing sa DIOS.

Alam nyo po kung ano?

He IS COMPLETELY HUMBLE At HINDI MAKASARILI.

Pls read PPP

1KING 3: 9 Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. 

Ang WISH ni SOLOMON:

'WISDOM'.

Ang magamit siya upang mapangunahan ang mga tao sa kung ano ang masama at mabuti.

At mapamahalaan sila ng buong husay na may

KAUNAWAANG Galing sa DIOS.

My fiC, CHANCE nya na yun. Grabe.

Ngunit SELFLESS WISH ang hiniling. Kaya naman...

Pls read

1KING 3:10-14

10The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom.

 11So God replied, “Because you have asked for wisdom in governing my people with justice and have not asked for a long life or wealth or the death of your enemies— 12I will give you what you asked for! I will give you a wise and understanding heart such as no one else has had or ever will have!13And I will also give you what you did not ask for—riches and fame! No other king in all the world will be compared to you for the rest of your life! 14And if you follow me and obey my decrees and my commands as your father, David, did, I will give you a long life.”

Walang yayaman na higit kay Solomon my fiC na mabubuhay sa mundong ito.

Walang hihigit sa naachieve nya.

According to the google's approximate calculation

pwedeng umaabot ito sa $2 trillion or $3 trillion a YEAR

take note.. Thats surely unsure!

He was the wisest, the most glorified, and most blessed man on the Earth.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


A Lamp On A Stand
SermonCentral
PowerPoint Template
Always Ready
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion