Sermons

Summary: Easter

Pagkabuhay na Mag-uli: Isang Pagpapahayag ng Pag-ibig

Banal na kasulatan:

Mateo 28:1-10,

Marcos 16:1-14,

Lucas 24:1-44,

Juan 20:1-29.

Pagninilay

Mahal kong mga kapatid na babae,

Lahat ng tao ha s nalikha sa pamamagitan ng Diyos na maging ang panginoon ng paglikha.

Kahit na siya / siya ay nakakatugon na may kahirapan sa pagkamit ng layunin na ito, siya / siya ay hindi kailanman ibinigay up ito .

H e / hindi pa siya nakuntento na manatili sa pagpigil .

Kinakailangan na ang bawat isa ay dapat na pumasok sa plano ng Diyos ng buong-buo .

Ito ay nakamit sa pamamagitan m aKing araw-araw na epekto s sa kanyang / kanyang buhay .

Naniniwala kami na ang kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus ay ginawang si Cristo upang maging pinuno ng napalaya na sangkatauhan.

Kailangang mapagtanto ng bawat isa ang kanyang panloob na pagnanasa para sa kalayaan at tagumpay .

Una sa lahat, ito ay dapat na natanto sa kanyang / ang kanyang sariling buhay .

Siya / siya ay dapat na maging ang kanyang / ang kanyang sariling master bago siya / siya ay nagiging ang master ng uniberso.

Ang aming unyon sa nabuhay na Kristo assures sa amin na kami ay able sa accomplish pangitain na ito sa ating buhay.

Bilang mga Kristiyano hindi natin titingnan ang evolution ng tao na unti-unting makakarating sa isang estado ng perpektong kalayaan mula sa isang pananaw lamang ng tao.

Ang isa sa mga puwersa ay gumana sa kilusang ito tungo sa pag-unlad , ay ang kapangyarihan ng nabuhay na Panginoon.

Ang bawat pagdiriwang ng Mahal na Araw ay nagdadala sa mundo at ng tao na malapit at malapit sa araw ng ganap na kalayaan , kalayaan at tagumpay.

Nakikipagtulungan kami kay Cristo sa gawaing ito sa pamamagitan ng pagsunod sa landas na pinili Niya upang mapagtanto ang tagumpay na ito sa isang pinaka perpektong pamamaraan sa Kanyang sariling pagkatao.

Ang Pagkabuhay na Mag-uli ay ang makasagisag na salita na nagpapahayag ng kaligtasan ng tao pagkamatay.

Ang buong tao ay nakalaan upang mabuhay magpakailanman.

Ang kaligtasan ng tao pagkatapos ng kamatayan ay hindi kasama ang bangkay ng tao na nalaglag sa pagkamatay.

Ang katawan ay walang kinalaman sa dogma ng muling pagkabuhay.

Ito ay lampas sa dogma, ang pag-ibig ng Diyos.

Ang apat na salaysay ng Ebanghelyo tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus ay ibang-iba sa bawat isa.

Hindi ito nangangahulugang walang pagkakaisa sa kanila.

Ang bawat isa sa mga teksto na ito ay may kanya-kanyang katangian .

Gayunpaman, wala silang nilalaman na kontradiksyon.

Binanggit ni Mateo ang pagbabantay sa libingan at isang lindol na tinanggal ng ibang mga Ebanghelista.

Si Mark ay maikli at binabanggit ang napakakaunting mga detalye ng kanyang sarili.

Si Luke ay nagbibigay ng higit na kahalagahan sa magandang yugto ng mga peregrino mula sa Emmaus.

Inilalarawan ni Juan na may labis na pagiging sensitibo ang pagdating ni Pedro sa walang laman na libingan; ikinuwento rin niya ang nakakaantig na pakikipagtagpo ni Maria Magdalene kay Jesus na hindi niya tinanggap para sa hardinero.

Sa kabilang banda, ang apat na Ebanghelyo ay may magkatulad na puntos.

Nabanggit nilang lahat ang tanda ng walang laman na libingan at ang katotohanan na si Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay.

Ang mga kababaihan ang unang natuklasan na ang bangkay ni Jesus ay nawala.

Sa muling pagkabuhay ni Cristo , ipinapakita sa atin ng Diyos ang kabanalan ng Kanyang pag-ibig.

Ako ay nakikilala mula sa lahat ng iba pang pag-ibig.

Ang kabanalan na iyon ay hindi isang kahulugan at limitasyon ng Kanyang pag-ibig.

Sa halip nangangahulugan ito na kahit sa Kanyang pag-ibig, kahit na sa Kanyang pagbibigay ng Kanyang sarili sa atin ay nananatili siyang Panginoon.

Ang pag-ibig na iyon ay ipinakita sa pinakamalalim na antas nito sa Kanyang kakayahan at pagpayag na magdusa, hindi lamang sa atin, kundi para sa atin.

Ang krus ni Kristo ang nangyayari kapag ang mga tao ay nakaharap sa Diyos.

Ang pagkabuhay na mag-uli ni Cristo ay nauugnay ang buhay sa lupa ni Jesus sa pinagmulan nito sa Diyos.

Ang buhay sa lupa na iyon ang alam natin tungkol kay Jesucristo, at doon natin mahahanap kung ano ang Diyos.

Kay Cristo , ipinahayag ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin.

Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, ay nais niya at magkaroon ng pakikisama sa kanila.

Gayunpaman, hindi natin masasabi ang pag-ibig ng Diyos bukod sa naihayag sa kilos, sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo.

Sa makalupang buhay nagbabahagi ng Panginoon sa buhay ng tao at gumagawa ng mga ito upang ibahagi ang Kanyang.

Hindi niya mahal mula sa malayo o mula sa itaas .

Hindi niya sinusuportahan ang mga tao .

Nakatayo siya sa kinatatayuan nila .

Isa siya sa mga ito.

Lahat ay natutukso ayon sa kanyang pagkatao at sitwasyon .

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Gordon A Ward Jr

commented on Jun 12, 2021

I was looking forward to reading this... But it wasn't in English... Sighhhh blessing to you sir, an will follow you here ....

Join the discussion
;