Summary: Pangalawang Linggo sa Ordinaryong Oras.

Karanasan sa Pagbabahagi ng Diyos

Banal na kasulatan:

Juan 1: 35-42,

1 Corinto 6: 13-15,

1 Corinto 6: 17-20,

1 Samuel 3: 3-10,

1 Samuel 3:19,

Mga Awit 40: 8-9.

Pagninilay

Mahal kong mga kapatid na babae,

Ngayon, makinig tayo sa teksto mula sa Ebanghelyo ayon kay Saint John (1: 35-42) para sa aming pagsasalamin:

"Si Juan ay nakatayo kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad,

at habang pinapanood niya si Jesus na dumadaan, sinabi niya,

“ Narito, ang Kordero ng Diyos. "

Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod kay Jesus.

Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod sa kaniya at sinabi sa kanila,

“ Ano ang hinahanap mo? "

Sinabi nila sa kanya, "Rabi "- na kung saan isinalin ay nangangahulugang Guro - ,

“ Saan ka ba tumutuloy? "

Sinabi niya sa kanila, "Halika, at makikita mo. "

Kaya't sila'y yumaon at nakita kung saan tumira si Jesus,

at sila'y nanatili sa kaniya nang araw na yaon.

Bandang alas kwatro ng hapon.

Si Andres, ang kapatid ni Simon Peter,

ay isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus.

Una niyang nahanap ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kaniya,

" Natagpuan namin ang Mesiyas " - na isinalin na Cristo - .

Pagkatapos ay dinala niya siya kay Jesus.

Tumingin sa kanya si Jesus at sinabi,

“ Ikaw ay si Simon na anak ni Juan;

tatawagin kang Cefas ”- na isinaling Pedro. "

Mayroong isang Hari, na gumawa ng mahabang panahon ng pagpenitensya para sa pangitain ng Diyos.

Isang araw, ang hari ay may pangitain tungkol sa Diyos.

Tuwang-tuwa ang hari at humingi ng pagpapala sa Diyos.

Diyos nagalak din sa king ' penitensiya s.

Kaya, sinabi ng Diyos sa hari na humingi ng anumang biyaya.

Mapagpakumbabang humiling ng isang pangitain ang hari sa lahat ng kanyang mga tao kasama ang reyna, ang pamilya ng hari, ang mga ministro, at ang mga tao ng kanyang bansa.

Ito ay kakaiba .

Diyos ay tumugon na ako t ay depende sa bawat isa ' s bokasyon at layunin ng buhay.

Gayunpaman, sumang-ayon ang Diyos sa hari ' wish s.

Ipinagkaloob ng Diyos ang hiniling ng hari.

Sinabi ng Diyos sa hari, “ May isang mataas na bundok, kung saan kayo magkakasama at pagkatapos ay gagawin ko ang nais mo. "

Natuwa ang hari.

Inihayag ng hari sa lahat sa bansa kung ano ang nangyari at inanyayahan ang lahat na magsama upang makapunta sila sa bundok, manalangin at maglakad.

Nagtipon ang lahat at naglakad patungo sa bundok.

Ang bawat isa ay nagsimulang umakyat sa bundok kasama ang hari na sabik na makita ang Diyos.

Matapos maglakad ng kaunting distansya paakyat sa bundok, lumitaw ang mga bato na tanso.

Maraming tao ang umalis kaagad at sinimulan din nilang bitbitin sa kanilang ulo ang tanso na natagpuan sa pamamagitan ng pagbasag sa bato.

Ang k ing sinabi sa mga tao, " Diyos ' presence s ay magiging available para sa lahat at ang lahat ng ito ng tanso ay wala bago ito. "

" Halika sa, sabihin ' s patuloy climbing, " sabi ng hari.

Sumagot sila, "O! hari, ito ang kailangan ngayon para sa atin. Ano ang makukuha natin sa pagkakaroon ng Diyos sa ating buhay?

Tinawag ng hari ang natitira sa kanila at nagsimulang umakyat.

Matapos maglakad nang mas malayo pa patungo sa bundok, nakatagpo sila ng mga batong pilak .

Ang natitirang publiko, na nakakita dito, ay tumakbo papunta dito, at binugbog ang mga piraso ng pilak at nagsimulang lumipat sa kanilang mga tahanan.

Uli ng hari ay sumigaw sa mga tao, " Diyos ' presence s magiging hindi mabibili ng salapi! "

" Magiging madali ito. Ano ang gagamitin para sa mga bukol ng pilak bago ang presensya ng Diyos ? ” , Sabi ng hari.

Ang mga tao ay nagsimulang sukatin hangga't maaari na sinasabi na ang pilak ay higit ngayon sa paningin ng Diyos at ang mga bugal ng pilak ay makakatulong sa kanilang kaligtasan.

Ang hari ay nagsimulang umakyat sa bundok kasama ang natitirang pamilya ng hari.

Ngayon, sa di kalayuan lumitaw ang isang bundok ng ginto.

Ang pamilya ng hari at ang mga ministro ay nagpunta doon.

Ngayon, ang hari at reyna lamang ang natira.

Tumawid ang hari sa kalahati ng bundok kasama ang reyna.

May isang bundok na brilyante.

Nakita ito ng reyna.

Sinabi niya, " Ang brilyante ay napakahalaga sa akin ngayon. "

Sa wakas, naiwan ang hari na mag-isa.

Ang hari ay nagpunta at tumayo mag-isa sa tuktok ng bundok.

Ang Diyos ay muling humarap sa hari, tumawa, at tinanong, " Nasaan ang iyong bayan? " .

Yumuko ang hari at sinabi na lahat sila ay pumunta upang kunin ang mga materyal na bagay.

Sinabi ng hari sa Diyos, “ Hindi nila alam ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama. Patawarin mo ako. "

Sinabi ng Diyos sa hari, "Ilan lamang sa mga tao sa mundo ang nakakaalam kung sino ako . Hindi madali para sa iba na makita ako! Maraming tao sa mundong ito ang natatakpan ng putikan ng mga makamundong pagnanasa. Lahat sila ay nabibilang sa katawan, kayamanan, pag-aari , c opper, pilak, ginto, brilyante, pangalan at katanyagan, kapangyarihan at awtoridad. Ang mga ito ay t rapped sa tulad mapanlinlang na ilusyon. Siya, na nais na maabot ang lahat ng mga ito sa akin, ay tunay na anak na lalaki o babae sa akin. Naintindihan mo ba? " .

Ang hari na humingi ng walang katotohanan boon naintindihan ang katotohanan.

Kung ang ating hangarin ay mataas, ang mga hadlang na kinakaharap natin upang makamit ito ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa atin para sigurado.

Sa parehong oras, dapat nating malaman na ang pinipilit nating gawin ng iba … ay hindi gagana.

Nakatagpo kami ng isang katulad na sitwasyon sa araw na ito ' text Gospel s.

Inihanda ni Juan Bautista ang daan para kay Hesus at malinaw na alam ang kanyang hangarin sa kanyang buhay.

Siya ay hindi isang ilaw, ngunit ipinakita niya ang ilaw sa kanyang mga alagad at sa lahat na sumusunod sa kanya.

Nagpakumbaba siya.

Ipinakita ni Juan Bautista kung paano magkaroon ng isang mapayapang paglipat kung naiintindihan natin ang aming tiyak na layunin sa mundo.

Hindi ito isang madaling gawain.

Ito ay mahirap.

Maaari itong magawa kapag tayo ay malusog sa ating buhay.

Maaari itong maging posible kapag sumasalamin tayo sa Salita ng Diyos araw-araw sa ating buhay.

Kung hindi man, mahirap tanggapin ang katotohanan.

Naintindihan ni Juan Bautista na ang kanyang mga alagad ay kailangang umangat sa mataas na espiritu sa kanilang buhay.

Hindi ang mga alagad ni Juan ay hindi nasisiyahan sa kanya.

Ngunit, ang mga alagad ni Juan Bautista, naunawaan kung bakit nagawa ito ni Juan.

Maaaring hindi ito agad ngunit unti-unting naintindihan nila sa kanilang buhay.

Ito ay ayon sa kategorya sa teksto:

" Una niyang natagpuan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kanya,

" Natagpuan namin ang Mesiyas " - na isinalin na Cristo - .

Pagkatapos ay dinala niya siya kay Jesus. "

Pagkatapos, nabasa natin:

" Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod sa kaniya at sinabi sa kanila,

“ Ano ang hinahanap mo? "

Sinabi nila sa kanya, "Rabi "- na kung saan isinalin ay nangangahulugang Guro - ,

“ Saan ka ba tumutuloy? "

Sinabi niya sa kanila, "Halika, at makikita mo. "

Kaya't sila'y yumaon at nakita kung saan tumira si Jesus,

at sila'y nanatili sa kaniya nang araw na yaon. "

Mayroong dalawang mga katanungan sa teksto :

1. "Ano ang hinahanap mo? ” &

2. "Saan ka nakatira? " .

1. "Ano ang hinahanap mo? "

Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod sa kaniya at sinabi sa kanila.

Ito ay isang hakbangin mula kay Hesus.

Umikot sya.

Nakita nya.

Si Juan Bautista ay may kaugnayan kay Hesus.

Ngunit, nabasa natin:

"Si Juan ay nakatayo kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad,

at habang pinapanood niya si Jesus na dumadaan, sinabi niya,

“ Narito, ang Kordero ng Diyos. ””

Ipakikilala sana ni Juan Bautista si Jesus sa kanyang mga alagad.

O kaya naman

Pupunta sana si Jesus kay Juan Bautista at ipakilala siya ni Juan.

Narito, nabasa natin:

Si Juan ay nakatayo kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad.

Posibleng maging posisyon ang posisyon kapag iniisip natin na naabot na natin ang ating pangwakas na patutunguhan, o naguguluhan tayo kung saan lilipat, o hindi tayo natigil sa ating misyon / ating komunidad o natigil tayo sa ating kasalukuyang responsibilidad / tungkulin / misyon.

Hindi malinaw na nabanggit kung bakit tumayo roon si Juan Bautista.

Tayong lahat ay nalilito sa pandemiya kung ano ang mangyayari sa Simbahan.

Kami ay nagulat sa kung ano ang magiging hinaharap para sa simbahan at pamayanan.

Ang teksto ay maganda na binabasa pa:

' habang pinapanood niya si Jesus na dumadaan '

Pinanood ni Juan Bautista si Jesus na naglalakad sa …

Ang panonood ay isang kasanayan.

Sa diksyonaryo, ang ibig sabihin ng ' relo ' ay : tumingin o nagmamasid nang mabuti sa loob ng isang panahon.

Pinagmasdan ni Juan Bautista si Jesus nang maingat sa loob ng isang panahon.

Ngayon na ang panahon para kay Juan Bautista na magpatuloy …

Kami rin ay nalilito o natigil o napadapa ng ilang yugto ng ating buhay / pamayanan / simbahan / misyon.

Ano ang kailangan namin, ay ' Jesus Christ ' , tulad ni Juan Bautista na kailangan ni Jesus na patuloy Diyos ' mission s.

Nasaan na si Jesus?

Si Jesus ay lumakad sa pamamagitan ni Juan Bautista.

Ang ibig sabihin ng ' Walked by ' ay : malapit sa o malapit sa.

Buod: ' kapag ang isang pinto ay sarado, nagpapatuloy kami sa pag-bang sa parehong saradong pinto kaysa sa panoorin para sa mga bagong posibilidad na malapit o malapit na. '

Ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang naranasan kasama si Jesus:

"Narito, ang Kordero ng Diyos. "

Narinig ng dalawang alagad ni Juan Bautista ang sinabi niya at sumunod kay Jesus.

Ibinahagi ni Juan Bautista ang kanyang karanasan.

Hindi niya sinabi sa kanyang mga alagad na sundin si Jesus.

Ang mga alagad ni Juan Bautista ay nais ding maranasan ang “ang Kordero ng Diyos ” sa kanilang buhay nang marinig nila mula kay Juan Bautista.

Ang mga disipulo ay gumawa ng isang pagpipilian o desisyon na sundin si Jesus.

Ito ay isang panloob na puwersa.

Nasa loob nila ito.

Ito ay isang bagong paraan upang maranasan ang Diyos sa kanilang buhay sa at sa pamamagitan ni Jesucristo.

Sa ating buhay, gumagawa din tayo ng mga pagpipilian o desisyon upang magpatuloy.

Ang pagpipiliang ito o desisyon ay nagmula sa ating panloob na espiritu?

Nagdudulot ba ito ng bago sa ating buhay?

Ang ating pagpili o desisyon ay nagmula ba sa ating karanasan sa Diyos sa pamamagitan ng isang tao o iba pa?

Ang bawat pagpipilian at desisyon na gagawin natin, ay dapat para sa misyon ng Diyos at hangarin ng Diyos sa ating buhay.

Ito ay hindi isang makasariling pagpipilian o desisyon.

Nagdudulot ito ng bago sa ating buhay.

Dumarating ito na may kagalakan ng panloob na kapayapaan.

Ang desisyon o pagpili ng mga alagad ni Juan Bautista, ay may pananabik o kasabikan na maranasan ang ' Hesus, ang Kordero ng Diyos ' sa kanilang buhay.

Ang kasabikan o pananabik na ito, ay nagpasigla kay Jesus upang ibaling at itanong ang tanong:

"Ano ang hinahanap mo? "

Bakit ko nasasabi to?

Kasi,

Ang nakaraang pahayag ay nagsasabi na si Jesus ay lumalakad sa …

Si Jesus ay napakalapit o malapit kay Juan Bautista at sa kanyang mga alagad.

Sa kabila nito, si Jesus ay hindi lumingon at magtanong ng anuman kay Juan o sa kanyang mga alagad.

Minsan, nagpasya ang mga disipulo o pinili na sundin si Jesus, lumingon siya at tinanong sila ng tanong: "Ano ang hinahanap mo? "

' Naghahanap ng ' - nangangahulugang ' paghahanap para sa ' o ' paghahanap para sa ' .

Ang paghahanap o paghahanap para sa o pakikipagsapalaran para sa, ay para sa mga taong may puso ng mga naghahanap.

Naghahanap ng katotohanan.

Naghahanap para sa mesias.

Naghahanap para sa Diyos.

Ano ang tugon mula sa mga alagad?

Narito ang pangalawang tanong.

2. "Saan ka nakatira? "

Sinabi nila sa kanya, "Rabi "- na kung saan isinalin ay nangangahulugang Guro - ,

“ Saan ka ba tumutuloy? "

Sa madaling salita, maaari nating tanungin: Saan ka nakatira? O kanino ka nakatira?

At sumagot si Hesus:

Sinabi niya sa kanila, "Halika, at makikita mo. "

Sinabi ni Hesus sa kanila na puntahan at maranasan ang inyong sarili kung saan ako nanatili o kung saan ako nakatira at kanino ako nakakasama o kanino ako nakatira.

Ano ang ginawa ng mga alagad?

' Kaya't sila'y yumaon at nakita kung saan nanatili si Jesus,

at sila'y nanatili sa kaniya nang araw na yaon. '

Ang mga disipulo ay nagtungo at nakita at naranasan kung saan nanatili o nanirahan si Jesus sa pamamagitan ng pananatili o pamumuhay kasama ni Jesus.

Tinanong tayo ni Jesus ng parehong tanong: ano ang hinahanap natin?

Naghahanap ba ako kay Jesus sa aking paglalakbay sa buhay upang hanapin ang Kanyang presensya?

O kaya naman

Naghahanap ba ako ng isang bagay, maaaring ito ay mga materyal na bagay, maaaring ito ay kapangyarihan sa mundo at awtoridad, maaaring ito ay pangalan at katanyagan o iba pa maliban kay Jesus sa ating buhay?

Handa ba kaming magtanong ng parehong tanong kay Jesus na tinanong ng mga alagad kay Jesus: ' Saan ka tumira? '

Kung oo, kailangan nating gumugol ng oras kasama ang ating Panginoon, ating Tagapagligtas, si Hesukristo sa pananalangin kasama ang Kanyang Salita.

Habang binabasa natin, mas marami kaming nakukuha na impormasyon.

Mas marami kaming impormasyon, mas maraming binibigyang kahulugan ang Salita.

Lalo nating binibigyang-kahulugan ang Salita, mas marami kaming inspirasyon.

Mas maraming inspirasyon tayo, mas ginagaya natin ang Salita.

Ang katulad na karanasan ng alagad na si Andrew.

Nabasa namin:

"Si Andres, ang kapatid ni Simon Peter,

ay isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus.

Una niyang nahanap ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sinabi sa kaniya,

" Natagpuan namin ang Mesiyas " - na isinalin na Cristo - .

Pagkatapos ay dinala niya siya kay Jesus. "

Matapos makasama si Jesus, personal na naranasan ni Andrew si Jesus sa kanyang buhay.

Ngayon, ito ay isang pagganyak na ibahagi ang espirituwal na karanasan sa iba.

Nahanap niya ang sarili niyang kapatid at sinabi sa kanya: "Natagpuan namin ang Mesiyas ”

Ang aming karanasan sa Diyos ay hindi mananatiling nakatayo, ginagawa itong magbahagi at magdala ng maraming mga tao na magkaroon ng katulad na karanasan.

Ito ang totoong bokasyon.

Ito ang totoong sumusunod.

Ito ang totoong nakikita.

Ito ang totoong pananatili.

Ito ang totoong pagiging disipulo kay Jesucristo.

Ang isang personal na nakakaranas kay Jesucristo, nagdadala ng higit pa kay Jesus upang magkaroon ng karanasan sa Mesiyanik.

Personal na naranasan ni Juan Bautista si Jesus at ibinahagi ang karanasan sa kanyang mga alagad.

Ang mga alagad ay personal na naranasan si Hesus at ibinahagi ang karanasan kay Simon at higit pa …

Si Samuel ay nagkaroon din ng katulad na karanasan sa pagbasa natin (1 Samuel 3:3-10):

" Nang matulog si Samuel sa kanyang lugar,

Dumating ang PANGINOON at ipinahayag ang kanyang presensya,

tumatawag tulad ng dati, "Samuel, Samuel! "

Sumagot si Samuel, "Magsalita ka, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod. "

Nagkusa ang Diyos, ngunit tumugon si Samuel sa tulong ni Eli.

Sigurado ako kapag tiningnan tayo ni Jesus at ng iba pa, na sumusunod sa kanya …

Binago Niya tayo, at binago Niya tayo sa isang bagong tao sa Kanyang pag-ibig habang tinitingnan Niya si Simon:

"Si Jesus ay tumingin sa kanya at sinabi,

“ Ikaw ay si Simon na anak ni Juan;

tatawagin kang Cefas ”- na isinaling Pedro. "

&

( 1 Samuel 3:19):

"Si Samuel ay lumaki, at ang PANGINOON ay kasama niya,

hindi pinapayagan ang anumang salita niya na maging walang bisa. "

Ngayon, maranasan natin si Hesus sa ating buhay nang personal sa tulong ng maraming mga banal, banal na tao, na nanirahan at ipinakita sa atin si Jesus ... upang madala natin ang maraming mga taong malapit kay Jesucristo upang maranasan ang kanyang pag-ibig, kanyang sakripisyo, at kanyang kaligtasan habang nagdarasal tayo (Mga Awit 40:8-9):

" Narito ako, Panginoon; Dumating ako upang gawin ang iyong kalooban. "

Mabuhay ang Puso ni Hesus sa puso ng lahat. Amen …