Summary: ASCENSION NG PANGINOON

ASCENSION NG PANGINOON

Banal na kasulatan:

Mark 16:15-20.

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad:

"Pumunta sa buong mundo

at ipahayag ang ebanghelyo sa bawat nilalang.

Ang sinumang naniniwala at nabinyagan ay maliligtas;

sinumang hindi naniniwala ay hahatulan.

Ang mga palatandaang ito ay makakasama sa mga naniniwala:

sa aking pangalan ay palalayasin nila ang mga demonyo,

magsasalita sila ng mga bagong wika.

Sila ay kukuha ng mga ahas gamit ang kanilang mga kamay,

at kung uminom sila ng anumang nakamamatay na bagay, hindi ito makakasama sa kanila.

Ipapatong nila ang kanilang ha nds sa may sakit, at sila'y magsisigaling. "

Kaya't ang Panginoong Jesus, pagkatapos niyang magsalita sa kanila,

dinala sa langit

at umupo sa kanan ng Diyos.

Ngunit sila ay nagpunta at nagpangaral saanman,

habang ang Panginoon ay nagtatrabaho sa kanila

at nakumpirma ang salita sa pamamagitan ng mga kasamang palatandaan.

Ipinagdiriwang natin ang Piyesta ng Pag-akyat ng Panginoon.

Ang pagbabasa ay kinuha mula sa Ebanghelyo ni San Marcos ( Marcos 16:15-20 ) para sa aming pagsasalamin.

T ang pagbabasa ng teksto ng Ebanghelyo ay natapos sa :

' Ngunit sila ay nagpunta at nagpangaral saanman,

habang ang Panginoon ay nagtatrabaho sa kanila

at nakumpirma ang salita sa pamamagitan ng mga kasamang palatandaan. '

Bakit mayroong ' ngunit ' sa pangungusap na ito?

' ngunit ' ang panimulang punto ng aming pagsasalamin ngayon.

Sapagkat si Hesus ay dinala sa langit at umupo sa kanan ng Diyos.

Nangangahulugan ito na si Jesus ay hindi kasama nila noong sila ay umalis.

Ngayon, sino ang ' sila ' ?

Ang mga ito ay mga alagad ni Hesukristo.

Lumabas sila … para saan?

Lumabas sila para mangaral.

Ano ang ipinangaral nila?

Ipinangaral nila ang ebanghelyo sa bawat nilalang.

Saan

Kahit saan ...

Sa madaling salita, ang mga disipulo ay umalis nang si Hesus ay dinala sa langit at umupo sa kanan ng Diyos . Sa kabila nito, ipinangaral ng mga alagad ang ebanghelyo sa bawat nilalang at saanman.

Paano ipinangangaral ng mga alagad ang ebanghelyo sa bawat nilalang at saanman nang wala si Jesus sa kanila ?

Nagpapatuloy ang teksto ng ebanghelyo:

' Datapuwa't sila'y nagsialis ng isang nd ipinangaral sa lahat ng dako,

habang ang Panginoon ay nagtatrabaho sa kanila … '

Binibigyan tayo ng teksto ng ebanghelyo ng kasagutan na ang mga disipulo ay nagpunta at ipinangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang at saanman habang ang Panginoon ay nakikipagtulungan sa kanila.

Oo, mahal na mga kapatid na babae ,

Ang mga disipulo ay naniniwala kay Jesucristo, ang Muling Nabuhay na Tagapagligtas.

At sinamahan sila ni Jesucristo ng kanyang Espiritu na gumagawa ng mga himala.

Ito ang palatandaan para sa mga alagad na si Jesucristo, ang Panginoon ay gumagana sa kanila.

Ang mga pangunahing salita ng teksto ng gosp el ay: Kahit saan at bawat Nilalang.

Dito, iniabot ni Jesus ang dakilang misyon sa mga alagad na ako ang kaligtasan ng buong mundo at lahat ng mga nilalang.

Nahulog na

Ipinanganak ni Hesukristo ang nahulog na mundo sa pamamagitan ng kanyang pagkahilig, kamatayan at pagkabuhay na mag - uli.

At ang mga alagad ay nagpatuloy sa parehong misyon.

Iyon ang mabuting balita para sa ating lahat.

Ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbabago ng klima at kapayapaan sa mundo.

Posible lamang ito sa at sa pamamagitan ni Jesucristo.

Kami, ang mga alagad niya, kailangan upang isagawa ang t siya mission na si Hesus Kristo ay ipinasa sa ibabaw ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng aming bautismo.

Natatanggap natin ang biyaya ng Diyos kapag tayo ay nabinyagan.

Ipinangangaral namin sa pamamagitan ng aming mga salita at mga gawa nang si Jesus Cristo, accompanies sa amin sa ating Panginoon sa kanyang Risen Espiritu paggawa ng mga himala sa ating buhay na d sa iba ' buhay.

Samakatuwid, Ang Pag-akyat ng Panginoon ay hindi isang bagay na ipinagdiriwang natin isang beses sa isang taon ... Ito ang aming pang- araw-araw na karanasan , umakyat sa Panginoon sa ating mga panalangin , sa pamamagitan ng aming mga salita at paggawa ng mga himala sa pamamagitan ng aming mga gawain araw-araw .

Mabuhay ang Puso ni J esus sa puso ng lahat. Amen …