Sermons

Summary: Ang hangarin ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang kabataan. Ang puso ng tao ay karaniwang masama, madaya kaysa sa lahat ng mga bagay, at labis na masama: sino ang makakaalam nito? Panatilihin ang iyong puso ng buong sipag, sapagkat sa labas nito ang tagsibol ng mga isyu ng buhay.

Puso na kumakatha ng mga masamang imahinasyon

"At nakita ng DIYOS na ang kasamaan ng tao ay malaki sa lupa, at na ang bawat imahinasyon ng mga saloobin ng kanyang puso ay masama lamang palagi" (Genesis 6: 5)

Ang mga tao ay hinuhusgahan ang ating mga iniisip sa pamamagitan ng ating mga gawa at kilos, ngunit hinuhusgahan ng Diyos ang ating mga salita at gumagana sa pamamagitan ng ating mga iniisip. Ang lahat ng bisyo ay nagmula sa imahinasyon? Ang isang tao ay walang lakas o pagkakataon na laging kumikilos, ngunit maaaring palaging iniisip niya, at ang imahinasyon ay maaaring magbigay ng lugar ng pagkilos. Ang regalo ng imahinasyon ng Diyos ay mahalaga. Ang isang mapanlikha isip ay maaaring maging malaking pakinabang sa mga tao, kung ang espiritu ay malinis. Pinagpala ng Diyos ang mga bansa sa mundo ng mga imbensyon, mga ideya na ibinigay niya sa mga kalalakihan at kababaihan na mayroong imahinasyon (isang regalo din mula sa Diyos). Ngunit ang parehong kaloob na imahinasyon ay maaaring baluktot upang maging isa sa pitong bagay (isang puso na naglilikha ng masamang imahinasyon) na kinamumuhian ng Diyos kapag ito ay kabilang sa isang taong may madilim na puso (Kawikaan 6:18). Para sa isang masamang tao na manganak ng higit pang kasamaan sa masamang mundo sa pamamagitan ng kanyang imahinasyon ay para sa kanya na hamakin ang tunay na kabutihan ng Diyos.

Ang imahinasyon ni Lucifer ay humantong sa kanya sa isang pag-aalsa sa langit, na naging dahilan upang siya ay tumalikod laban sa Diyos at pigilin ang pagsunod sa Diyos. Si Lucifer, ang diyablo, ay nagsimulang makita ang kanyang sarili na nakataas - ang imahinasyong iyon! Sinabi ni Lucifer, "Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos ..." (Isaias 14:13). Nangangahulugan ito na mayroon siyang kapangyarihan at awtoridad sa ilang mga lugar, ngunit hindi sa trono ng Diyos. Sa trono siya ay isang lingkod.Ang layunin niya ay upang itaas ang kanyang trono kaysa sa iba pa, Ito ang kadakilaan sa sarili. Iyon ang kapangyarihan ng imahinasyon. Ipasiya ng diablo na hindi siya nasiyahan sa kanyang posisyon kahit na siya ay malaki at maganda. Itataas ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. '' Hindi lamang siya nais na umakyat sa langit, ngunit hinahangad na itaas ang kanyang trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Nangangahulugan ito na may mga trono sa langit, mga lugar ng lakas at kapangyarihan. Ngayon, ang imahinasyong ito ng paghihimagsik, na isinulong ng diyablo, ay maaaring maging isang pamatok ng pagkaalipin sa mga tao. Ang masamang imahinasyon ay isang pamatok; ito ay isang pasanin at ito ay isang kalungkutan. Sa Isaias 10:27, "At mangyayari sa araw na iyon, na ang kanyang pasanin ay aalisin mula sa iyong balikat, at ang kanyang pamatok mula sa iyong leeg, at ang pamatok ay masisira dahil sa pagpapahid. '' Gagamitin ng Diyos ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang sirain ang mga walang kabuluhang imahinasyon ng diyablo at ililigtas Niya tayo mula sa lahat ng masamang pag-iisip, anupaman, anuman, anuman, anuman-aalalayin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang kapangyarihan! Sinasabi ng Bibliya na ang masamang imahinasyon ay isang pamatok, hindi isang bagay na maganda, hindi isang bagay na madali, hindi isang bagay na mabuti.Ang mga masamang imahinasyon ay hadlang sa isang matagumpay na buhay.

"Sapagkat ayon sa iniisip niya sa kanyang puso, ganoon din siya ..." (Kawikaan 23: 7). Tulad ng iniisip ng isang tao! "Ang mga iniisip ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga salita ng dalisay ay kaaya-aya na salita" (Kawikaan 15:26). Ang imahinasyon ay laging gutom. Ang imahinasyon ay laging umaabot. Si apostol Pablo, na nakikipag-usap sa iglesya sa Corinto sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ay nagsabi, "Natatakot ako, baka sa anumang paraan, tulad ng pagyaya ng ahas kay Eva sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan, kaya't ang iyong isip ay dapat na masira mula sa pagiging simple na nasa Kristo. "(2 Mga Taga-Corinto 11: 3). Dito nakikipag-usap nang diretso si Paul sa kanilang imahinasyon. Ang diyablo na nanloko kay Eva ay masisira din ang kanilang mga haka-haka na kapangyarihan-kanilang isipan. Ang halas ay niloko si Eva sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan, na nililinlang ang kanyang isipan, na ang kanyang isip ay masira mula sa pagiging simple na nasa Diyos.

Nakarating na ba kayo nakakita ng ilang mga bagong kasamaan at nagtaka, "Anong uri ng pag-iisip ang dumating sa na?" Binalaan ni David ang kanyang anak na si Solomon na mayroong mga tao sa mundo na hindi makapagpahinga sa gabi maliban kung ipinaglihi nila ang ilang kasamaan at ginawa ito. "Hindi sila natutulog," sabi ng pantas na hari sa kanyang anak, "maliban kung sila ay nakagawa ng masamang gawain, at ang kanilang pagtulog ay inalis maliban kung sila ay nagdulot ng pagkahulog ng ilan" (Kawikaan 4:16). Mayroon ding mga kalalakihan at kababaihan, bata man o matanda, na sanay na gumawa ng kasamaan na hindi sila makatulog sa gabi maliban kung nakagawa sila ng isang bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Sinabi ng Diyos na ang mga makasalanan na tulad nito ay maaaring gumawa ng mabuti nang higit pa sa isang leopardo ay maaaring magbago sa kanyang mga spot (Jeremias 13:23). Sila ay naging gumon sa kasalanan; pinukaw sila ng pag-iisip ng ilang bagong paraan sa pagkakasala, ilang mga bagong kabaligtaran, o ilang mga bagong masamang pamamaraan. Noong bata pa sila, hindi nila pinakinggan ang kanilang mga guro, at hindi nila tinanggihan ang masamang landas habang magagawa nila. Ngayon, para sa kanila, ang paraan ng kapayapaan at katuwiran ay nakalimutan, sapagkat ang Diyos ay ibinalik sa kanila upang mahalin ang kadiliman. Sinisumpa sila, at hindi nila ito alam.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion