Sermons

Summary: Mayroon kaming tatlong beses na pag-ibig.

Romansa sa Iyong Sarili!

Mateo 22: 34-40,

Exodo 22: 20-26,

1 Tesalonica 1: 5-10.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Ngayon, mayroon tayong teksto mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 22: 34-40):

"Nang marinig ng mga Fariseo na pinatahimik ni Jesus ang mga Saduceo,

nagtipon sila, at ang isa sa kanila,

isang scholar ng batas ang sumubok sa kanya sa pamamagitan ng pagtatanong,

"Guro, anong utos sa kautusan ang pinakadakila?"

Sinabi niya sa kanya,

"Mahal mo ang Panginoon, iyong Diyos,

buong puso mo,

sa buong kaluluwa mo,

at sa buong isip mo.

Ito ang pinakamalaki at ang unang utos.

Ang pangalawa ay tulad nito:

Iibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili.

Ang buong batas at ang mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. "

Mayroon kaming tatlong beses na Pag-ibig sa tekstong ito.

1. Mapagmahal na Diyos,

2. Mapagmahal na Kapwa, &

3. Mapagmahal sa Sarili.

1. Mapagmahal na Diyos

"Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos,

buong puso mo,

sa buong kaluluwa mo,

at sa buong isip mo.

Ito ang pinakamalaki at ang unang utos. "

Ang mapagmahal na Diyos ay ang pundasyon para sa ating pagiging tao.

Huminga ang Diyos sa amin.

Nilikha tayo kasama ng Kanyang Espiritu.

Puno tayo ng Kanyang pagkakatulad.

Tao tayo.

Mahal niya tayo.

Naging tayo.

Bakit ko nasabing pagiging?

Ang pagiging ay isang bagay na nilikha tayo.

Ang pag-unawa ay pag-unawa sa wholistic na nilikha sa pagiging tao.

Ang Diyos, dahil sa Kanyang pag-ibig, ay lumilikha sa atin tulad ng Kanyang imahe at wangis.

Nasa larawan tayo ng Diyos.

Kami ay katulad ng Diyos.

Pagiging banal.

Ang pagiging tao ay tao

Ang kabanalan ay hindi isang hitsura.

Ang kabanalan ay isang panloob na pag-uugali.

Ito ay pagiging pusong mapagmahal.

Ito ay pagiging malulumbay ng pag-ibig.

Ito ay ang pag-iisip ng pag-ibig.

Ang wika natin sa puso ay pag-ibig.

Ang ating diwa ng kaluluwa ay pag-ibig.

Ang ating kaalaman sa pag-iisip ay pag-ibig.

Nilikha tayo sa pag-ibig.

Napapaligiran tayo ng pagmamahal.

Ang binhi ng pag-ibig ay nahasik sa bawat isa 'Ang buhay muna ng ating Maylalang kapag nilikha niya tayo.

Ito ay nakasalalay sa atin kung papayagan natin ang binhi ng pag-ibig na lumago o matuyo o mamatay o gumawa.

Binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos.

Iyon ang dahilan, sinasabing kung mahal mo ang isang tao iwan mo sila libre.

Kung siya ay babalik sa iyo, siya ay iyo.

Ang pagpapakandili na ito ay nagbabago sa atin upang maging isang tao kung saan tayo nilikha.

Iyon ay ang nilalang sa parehong oras na nagiging Kanyang mapagmahal na Mga Anak.

Ang pagiging tayo ay bahagi.

Ang buhay ay regalong mula sa Diyos.

Ang naging tayo ay ang regalong ibinibigay natin sa Diyos.

Nais ba nating maging tao na may banal na pagkakahawig?

O kaya naman

Nais ba nating maging tao na may kasamaan?

Hangad namin ...

Pinipili namin ...

Nagpapasya kami ...

Kung ano ang gusto nating maging.

Sa prosesong ito, 'pagiging' dahan-dahang nagbabago upang maging 'nagiging' buong tao at buong buhay.

Hindi lamang ako nagiging tao ngunit naging ganap akong tao at buong buhay.

Ang pagkakatawang-tao ni Hesukristo, ay upang baguhin tayo upang maging ganap na tao at buong buhay sa at sa pamamagitan ng Kaligtasan sa Krus.

Kung ganito ...

Ang naging nalikom upang magdagdag ng dalawa pang mga tiklop sa prosesong ito.

Sila ay:

a. Mapagmahal na Kapwa, &

b. Mapagmahal sa Sarili.

2. Mapagmahal na Kapwa

Ang Loving Neighbor ay ang ikalawang tiklop sa tatlong pagmamahal.

Sino ang kapit-bahay natin?

Malinaw na ipinaliwanag ng ating Tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang pagtuturo kung sino ang aming kapwa.

Binibigyan niya tayo ng Mabuting Parabulang Samaritano upang ipaliwanag ito.

Kategoryang isinasaad ng mabuting parabulang Samaritano na ang mga nangangailangan, awtomatikong magiging kapitbahay natin.

Nag-aalala ba tayo sa ating mga kapit-bahay?

Nag-aalala ba tayo sa ating mga kapit-bahay?

Nakatira kami sa mundo ng paggamit at pagtatapon.

Nakatira tayo sa mundo ng kanan o kaliwa.

Nabigo tayo.

Nabigo tayo kapag iniiwas natin ang ating mga mata mula sa pagtulong sa tao, na nakakatagpo sa harap natin.

Nabibigo tayo kapag madali nating mai-shut ang aming bibig mula sa pagsasalita tungkol sa rasismo na nangyayari sa aming mga kapitbahayan.

Nabigo tayo kapag isinara natin ang ating tainga mula sa pakikinig kapag ang mahirap, ang mga migrante ay sumisigaw ng masisilungan.

Nabigo tayo kapag pinaghihigpitan namin ang aming mga kamay upang maabot ang mga bata at kababaihan para sa kanilang dignidad at respeto.

Nabigo tayo kapag pinahinto natin ang ating mga binti upang tumakbo upang mai-save ang isang namamatay na tao sa ospital.

Nabibigo tayo kapag hindi tayo sensitibo sa mga nangangailangan ng ating mga kapit-bahay.

Samakatuwid, kailangan nating maunawaan na ang pagmamahal sa kapwa ay hindi nangangahulugang nag-iisang materyal na tulong ngunit maging isang sensitibong tao tulad ni Jesus.

Sa parehong kadahilanan, tinawag tayo ni Hesus na mahalin ang ating mga kapwa tulad ng ating sarili (sarili).

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion