6-Week Series: Against All Odds

Sermons

Summary: One day all those who have rejected God will lament for their only one soul, but the repentant heart, who looked to Christ, shall reap in joy.

CHURCH NAME: Worship God Forever

JOB POSITION: Bible Teacher/ Writer

LOCATION: Baliuag Bulacan

Name: Marilyn Dela Cruz

TOPIC: THE LOST S.O.U.L. sermon series.

S.lave of Sin.

DENOMINATION: Independent

Matthew 24:37

But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of man be.

One day all those who have rejected God will lament for their only one soul, but the repentant heart, who looked to Christ, shall reap in joy.

INTRO

Insert HUMOR ILLUSTRATION.

To warm the hearts and enliven the spirit of the family of God.

THE LOST SOUL is a

S.LAVE OF SIN

INTRO:

The biblical account pagkatapos likhain ng Dios ang mundo sa Genesis chapter 6,approximately 1,800 years na ang lumipas, nag explode sa dami ang bilang ng tao sa lupa. Nag explode din sa dami ang kasamaan.

Nauna na rito ang ginawa ni Cain sa kapatid nyang si Abel in Genesis chapter 4 verse 4.

Cain murdered his own brother Abel dahil nag offer si Abel sa Dios ng buong buo ng unang tinubo ng kanyang paghahanapbuhay, The first fruit offering.

While si Cain ay tira tira lamang ang binigay.

PPP

Please Read

Genesis 6:5

5.Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito.

6Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao.

7Sinabi niya, “Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito.”

8Ngunit si Noe ay naging kalugud-lugod kay Yahweh.

PRAY

Let me read it again my fiC:

Genesis 6:5 Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito.

Nang idinescribe ng Panginoong Hesus ang kaganapan kung paano natin malalaman ang pagbabalik Niya muli dito sa lupa.

Please READ

PPP

Matthew 24:37

Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao noo'y nagsisi-kain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko.

Dumating ang baha at namatay silang lahat.

Ang pinupunto ng ating LORD JESUS, kung paanong napaka busy ng mga tao sa lahat ng mga personal nilang mga ginagawa.. mga pansariling kapakanan at kasiyahan.. hindi mapipigilan nito ang pagdating ng Panginoon.

Darating at darating ang Panginoon sa ayaw at sa gusto nila.

PPP

1 Thessaloninans 5:2-4

2sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi.

3Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaing manganganak.

4Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa Araw na iyon na darating na parang magnanakaw.

My Family in Christ

Alam niyo ba kung sino ang kauna unahang Soul Winner or Evangelist sa Bible?

Buong puso at ikinagagalak kong ipakikilala sa inyo si

PPP

NOAH

Sinabi ng 2 Peter 2:5 na

si Noah ay "PREACHER OF RIGHTEOUSNESS”

dahil iniukol niya ang kanyang mga taon para I SOUL WIN ang mga tao sa itinakda ng Dios na paghatol dahil sa kasamaan ng mga tao.

Pero wala ni Isa sa libo libong nakarinig ng Pagliligtas ang Naniwala 😢

Lahat ay nagpapatuloy sa sari-sarili nilang mga pangarap at gawain.

They are Contented at Comfortable.

Walang humahanap sa Dios. Walang may panahon sa gawain ng Dios.

Nong time na yun.

Ang gawain ng Dios ay

MAGBUO NG ARKO.

This Morning nireremind tayo ng DIYOS na kung Tayong mga mananampalataya ay Masayang masaya

Sa piling Ng DIYOS

ay Meron din namang mga taong masayang masaya rin ngunit sa piling naman ng KASALANAN..

At sila ang ating Tatalakayin ngayong Umaga.

PPP THE LOST SOUL IS A SLAVE OF SIN.

Mga artista, engineer, mga cum laude, mga happy family,

at kahit ang mga mahihirap,

KUNG WALANG RELASYON SA DIOS, LAHAT AY SLAVE OF SIN,

ALIPIN NG KASALANAN. Lahat ay doon sa apoy ng impyerno.

Ang ALIPIN ay Walang kalayaang magpasya para sa kanilang sarili.

Literal silang nakatali sa kanilang mga panginoon.

Each of them ARE SLAVES TO THEIR OWN lords.

The bible states that it took Noah 120 years to build the ark.

And it may be assumed that Noah preached 100 years before the flood.

And That is the REASON of this message.

MAraming NOAH dito.

Just preach. Just share JESUS.

JUST SHARE THE HOPE that is in you. In your group chats, in your neighborhood, in the canteen, kumare mo.. Barkada mo, kamaganak mo.

Talk about GOD's goodness.

Hindi ka inutusang magligtas. Inutusan kang ipahayag ang kaligtasan.

Hindi natin kayang magligtas.

Ang inutos ng DIOS... MAG PREACH. MAG TEACH.

MAG SHARE.

ISIGAW sa mga facebook walls natin ang ating mga PATOTOO.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


A Lamp On A Stand
SermonCentral
PowerPoint Template
Always Ready
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion