Sermons

Summary: Kami ay isang "STREAM MULA SA LEBANON", na ibagsak ang maraming pagbagsak ng tubig at dash forward kasama ang hindi mapaglabanan na puwersa ng Diyos, na pinapawi ang lahat, hanggang sa makahanap kami ng perpektong pahinga.

STREAMS MULA SA LEBANON

"Isang bukal ng mga hardin, isang balon ng mga buhay na tubig, at mga STREAMS MULA SA LEBANON" (Mga Kanta ni Solomon 4:15).

Ang sinaunang biblikal na Lebanon ay isa sa mga pinakatamis na lugar sa buong lupain ng Canaan (Isaias 29:17), na mayroong isang puting, snow-capped na saklaw ng bundok (Jeremias 18:14) na ang paitaas na kilusan ay nagpakita ng isang craggy terrain. Ang landas patungo sa rurok ay hindi para sa mga paa ng mga sanggol; ito ay sa halip ay angkop para sa mga kalalakihan na tulad ng leon (2 Samuel 23:20) at ang mga taong may karanasan na, sa kadahilanan ng paggamit, ay ginawa ang kanilang mga paa tulad ng mga paa ng hind na maaari silang tumayo sa kanilang mataas na lugar (Mga Awit 18:33).

Ang Mount Lebanon ay lumaki ng matataas na puno ng sedro na itinanim ng Panginoon (Awit 104: 16). Ang puno ng sedro ng Lebanon, na itinampok sa modernong watawat ng Lebanon, ay na-prized dahil sa mataas na kalidad, mabangong kahoy. Ginamit ni Haring Solomon ang mga puno ng sedro mula sa Lebanon sa pagtatayo ng templo, pati na rin sa pagtatayo ng kanyang palasyo, na tinawag na "Palasyo ng Kagubatan ng Lebanon" (1 Hari 5: 5–6; 7: 1–3 ). Upang mangolekta ng napakalaking halaga ng kahoy na kinakailangan para sa templo at palasyo, 30,000 mga kalalakihan ng Israel ang na-conscripted at ipinadala sa Lebanon nang isang buwan nang sabay-sabay (1 Hari 5: 13–14). Si Hiram, hari ng Tiro, ay pinutol ng kanyang mga manggagawa ang mga puno, hinatak ang mga troso sa dagat, at lumutang sila sa isang lugar kung saan makokolekta sila ng mga kalalakihan ni Solomon (1 Hari 5: 8–9).

Ang mga punong ito ay kakaiba sa mga puno ng Panginoon (Awit 104: 16), sapagkat utang na loob nila ang kanilang pagtatanim sa Kanya. Walang masigasig na kamay ang nagbagsak sa lupa; walang maingat na asawa na bumagsak sa mabunga na kono. Marahil, ang tubig ng napakalaking baha ay naghugas ng mga cones, at ligtas na inilagay ang mga ito sa dalisdis ng bato sa tuktok ng burol, at doon sila umusbong at lumaki. Dapat nating iwanan ang maagang pagtatanim ng mga makapangyarihang puno sa mga lihim na pag-aari ng Diyos.

Ang mga sedro ng Lebanon ay pinapanatili at pinangalagaan ng Diyos; at ginagawa niya rin sa atin (Ang Kanyang bayan) na tinubos niya (Mga Awit 111: 9); "sapagkat iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala tayo sa kaharian ng Anak na mahal niya" (Colosas 1:13). Pinapanatili niya ang mga Kristiyano, na nakalantad araw-araw sa mga tukso ni sataniko at mahigpit na pagdurusa sa buhay; at nagsisilbing tanging proteksyon (Awit 91: 1), na nakaugat at itinayo sa kanya (Colosas 2: 7) upang madagdagan ang mga bunga ng ating katuwiran (2 Mga Taga-Corinto 9:10).

Mga kapatid, Palakihin ang iyong mga ugat sa kanya, at itayo ang iyong buhay sa kanya. Ang mga puno ng sedro ay hindi nakasalalay sa tao para sa kanilang pagtutubig. Ang mga kalapit na puno sa kapatagan ay ibinibigay ng mga pampalusog sa pamamagitan ng maliliit na kanal na tumatakbo sa kanilang mga ugat, at umunlad sila; ngunit ang mga punong ito sa tuktok ng Mount Lebanon, na makakahanap ng isang stream para sa kanila? Sino ang magdadala ng mga ilog ng tubig sa kanilang mga paa? Ang mga puno ay nakatayo sa matayog na bato, hindi moistened ng patubig ng tao; at gayon pa man ang aming makalangit na Ama ay nagbibigay sa kanila. Ang mga ulap na umikot sa kanila ay nagbibigay ng tubig sa kanilang mga sanga, at inutusan ng Diyos ang ulan upang maligo sa mga sedro sa kanyang takdang panahon, ang unang ulan at ang huling ulan (Deuteronomio 11:14), upang ang sikat na alak ng Lebanon (Oseas 14: 7) maaaring magawa. Ano ang isang dakilang Diyos!

ORIGIN NG "STREAMS MULA SA LEBANON"

Nasaan ang pinagmulan ng kamangha-manghang stream na ito na dumadaloy sa tagaytay ng bundok ng Lebanon na halos 6000 talampakan sa itaas ng antas ng Dagat? Maaari ba itong mula sa labis na pag-ulan? Ang mga ledge ng bato ay nagpapanatili ng mga streamlet na gumagala mula sa mga snowy peak ng Lebanon, at pagkatapos ay ang mga ugat ng sedro ay uminom ng pagpapakain na kanilang hinihiling.

Ang snow ay madalas na nakasalalay sa mga sanga ng puno ng sedro sa napakalaking masa, kung saan nagmula ang stream na ito? Ito ay nakikita ng mga tao sa kapatagan. Ang misteryo na ito ay kilala lamang sa Diyos, na siyang bukal ng stream ng Lebanon na nakapaloob sa Kanyang hardin (Mga Kanta ni Solomon 4:15).

Ang mga Kristiyano ay ang "STREAMS MULA SA LEBANON", na ang dalisay na biyaya 'ay dumadaloy mula sa Diyos at ibigay ang mga tao sa libis (mga hindi naniniwala) na may malaking pagbubuhos ng Banal na espiritu upang hilahin ang mga pintuan ng impiyerno (Mateo 16:18) sa kanilang daan at ibigay ang pinangangalagaan na tubig upang mailigtas ang mga kaluluwa.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
;