Sermons

Summary: THE LIFE OF A PASTOR IN THE FAMILY THAT'S VERY HARD

FACTUAL DATA:

SINULAT ITO NI PABLO KUNG SAAN SIYA AY NASA PANGIT NA SITWASYON. SIYA AY NASA ISANG SITWASYON NA KUNG SAAN PANGHIHINAAN KA TALAGA NG PANANAMPALATAYA AT PAGDUDUDAHAN MO ANG DIYOS DAHIL SA KANYANG PAGSUNOD SA DIYOS. SIYA AY IPINAKULONG NG MGA JUDIO SA HINDI MAKATARUNGANG DAHILAN. SI PAUL AY NAGPUNTA SA JERUSALEM. SINABI NA NG BANAL NA ESPIRITO: “gagapusin ng mga Judio sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito, at siya'y ibibigay sa kamay ng mga Hentil. – ACTS 21:11”. ANG MGA HENTIL NA SINASABI DITO AY ANG MGA ROMANO. NAGKAROON NG MATINDING KAGULUHAN SA MGA JUDIO AT TAKOT SA MGA ROMANO DAHIL NALAMAN NILA NA SI PABLO AY IPINANGANAK SA TARSUS SA CILICIA. BAKIT NAGKAROON NG TAKOT ANG MGA ROMANO SA NALAMAN NILA KAY PABLO? DAHIL SA KANILANG BATAS, HINDI PWEDENG IKULONG ANG ISANG ROMANO NG WALANG PAGLILITIS. MAPAPARUSAHAN ANG MGA OPISYAL NA NAGBIGAY NG PARUSA SA ISANG ROMANO NA HINDI NABIGYAN NG PAGLILITIS. NAGKAGULO ANG LAHAT NANG DAHIL LANG SA PAGLILITIS KAY PABLO NA NAGUDYOK SA MGA JEWISH LEADERS NA SIYA AY PATAYIN. NAKALIGTAS SI PABLO SA KAMATAYAN DAHIL SA PRIVILEGE NA MAYROON SIYA BILANG ROMAN CITIZEN. ANG MGA MALING PARATANG NG MGA JEWISH LEADERS AY SIYA AY TROUBLEMAKER AT ANG PAGBASTOS SA TEMPLO SA JERUSALEM PERO ANG LAHAT NG ITO AY PINABULAANAN NI PABLO. MAKAKALAYA NA DAPAT SI PABLO DAHIL WALANG MATIBAY NA EBIDENSYA NA NAGKASALA SIYA PERO DAHIL PROCURATOR SI FELIX HINDI NIYA ITO PINALAYA DAHIL GUSTO NIYANG IPLEASE ANG MGA JUDIO.

BAKIT SIYA NAPUNTA SA ROMA?

DAHIL HINDI MAKATARUNGAN NA SIYA AY LITISIN SA JERUSALEM DAHIL WALA SIYANG KASALANANG GINAWA LABAN SA MGA JUDIO. KARAPATAN LAHAT NG ROMAN CITIZENS NA UMAPILA KAY CAESAR. ANG CAESAR SA PAGLILITIS KAY PABLO AY SI NERO. HINDI PA PERSECUTED ANG MGA CHRISTIANS NOON.

SI PABLO AY PINAKULONG NG MGA JEWISH LEADERS DAHIL SA MAGANDANG BALITA, AT SIYA AY NASA ROMA, PARA IHAYAG ANG MAGANDANG BALITA. ANG SULAT NIYA SA MGA TAGA FILIPOS AY ISANG PAGBABALITA NIYA SA MGA TAGA FILIPOS PATUNGKOL SA KANYANG NAGING BUHAY NANG SIYA AY SUMUNOD SA PANGINOON, AT SI EPAPHRODITUS ANG KANYANG TAGA-BIGAY NG BALITA SA KANILA. ITO AY ISANG SULAT NG ISANG MARTIR SA KAPWA NIYA MARTIR.

PROPOSITION:

ANG MAG DUSA AY HINDI MASAMA O SUMPA GALING SA DIYOS. ITO AY KALAKIP NA SA ATING PAGSUNOD NATIN SA KANYANG KALOOBAN.ANG PAGDURUSA DAHIL SA MAGANDANG BALITA AY DAPAT MAGBUNGA NG PAGPAPASALAMAT DAHIL GINAGAWA NATIN ANG KANYANG KALOOBAN.

TRANSITION:

ANO ANG NILALAMAN NG ATING PASASALAMAT SA DIYOS SA ATING PAGSUNOD SA KANYA?

1. Give thanks because we have partners in the Gospel ( VV. 3 – 8 )

2. Give thanks because we are growing Spiritually because of the Gospel ( VV. 9 – 11 )

3. Give thanks because the Gospel is advanced in spite of Sufferings ( VV. 12 – 14 )

1. Give thanks because we have partners in the Gospel ( VV. 3 – 8 )

MALIGAYA SI PABLO DAHIL NAKIKITA NIYA ANG MGA BENEFITS NA KANYANG NATANGAP SIMULA NANG IHAYAG NIYA ANG MAGANDANG BALITA SA MGA TAGA FILIPOS. ANG KANYANG PANALANGIN SA DIYOS AY MAYROONG LABIS NA KALIGAYAHAN AT KASIYAHAN DAHIL NAALALA NIYA ANG PAGMAMAHAL AT ANG KANILANG MALALIM NA RELASYON SA BAWAT ISA. MAY NATANGGAP SI PABLO SA MGA TAGA FILIPOS NA MAS HIGIT PA SA MATERIAL NA BAGAY. LABIS ANG KAGALAKAN AT KASIYAHAN NI PABLO DAHIL SILA AY KATUWANG NI PABLO SA MAGANDANG BALITA. NATUPAD ANG TUNGKULIN NG MGA APOSTOL. DAHIL SA PAKIKIPAGISA NG MGA TAGA FILIPOS SA LAYUNIN NI PABLO NA IHAYAG ANG MAGANDANG BALITA. MAYROON SILANG IISANG PUSO AT IISANG MITHIIN BILANG MAGKAKAPATID SA PANANAMPALATAYA.

MAYROON MGA TAO NA BINANGGIT SI PABLO NA NAGING KATUWANG SA MAGANDANG BALITA

1. EUDOIA

2. SYNTYCHE

3. CLEMENT

4. AT IBANG KAPATID SA PANANAMPALATAYA (CF. 4:2 – 3)

5. EPAPHRODITUS

ANO ANG NILALAMAN NG MAGANDANG BALITA NA IHINAYAG NI PABLO AT NG MGA TAGA-FILIPOS?

1. SI JESUS ANG KRISTO (ANOINTED)

2. SI JESUS ANG FOUNDER NG KANYANG KAHARIAN

3. SI JESUS AY NAMATAY PARA SA PARA SA KALIGTASAN NG SANLIBUTAN

4. SI JESUS AY NABUHAY AT LAHAT NG MANANAMPALATAYA SA KANYA AY MAGKAKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN

ANG PAKIKIPISAN NG MGA TAGA-FILIPOS SA MAGANDANG BALITA AY NAGING MATIBAY MULA SIMULA HANGGANG SILA AY MAGDUSA SA NGALAN NG MAGANDANG BALITA. HINIHIMOK NI PABLO ANG MGA TAGA FILIPOS NA MAGTIWALA SA DIYOS NA ANG LAHAT NG KANILANG PAGPAPAGAL NILA SA MAGANDANG BALITA. ANO ANG IBIG SABIHIN NG “good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.”? ITO AY YUNG DESIRE NA TULUNGAN SI PAUL SA KANYANG MINISTRY SA PAGPAPAHAYAG AT SA PAGBIBIGAY NG TULONG SA KANYA FINANCIALLY. (CF. 4:15 – 16) ANO MAN ANG DANASIN NILA SA PAGSUNOD SA DIYOS, HINDI SILA PABABAYAAN AT MAGIGING TAPAT SIYA SAKANILA.

TRANSITION: KUNG ANG UNA AY:

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;