Sermons

Summary: Ang Advent ay isang magandang pagkakataon.

Tumatawag ang Pasko…

Banal na kasulatan:

Isaias 63: 16-17,

Isaias 63: 19,

Isaias 64: 2-7,

1 Corinto 1: 3-9,

M ark 13: 33-37.

Pagninilay

Minamahal na mga kapatid na babae,

Ang Advent ay isang magandang pagkakataon.

Dumarating ito taun-taon, at hinayaan naming dumulas ito nang hindi napapansin.

Ito ang panahon kung kailan kailangan nating ihanda ang ating sarili upang tanggapin si Cristo at hindi lamang mga regalo, pagkain at iba pang mga panlipunang bagay.

Advent, isang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon.

Handa na si Jesus na pumunta sa mundong ito, ngunit nangako sa Kanyang mga tao na Siya ay babalik muli, kapag hindi natin alam.

Samakatuwid, ang Simbahan ay naglalaan ng oras bawat taon upang gunitain ang Kanyang unang pagparito, upang ihanda ang ating sarili para sa oras ng Kanyang pagbabalik.

Ang pinakamahusay na paraan upang maihanda ang ating sarili na tanggapin ang Batang si Hesus ay upang magsisi.

Ito ay isang pagkakataon upang tingnan ang taon at talikuran ang mga bagay na magdadala sa atin palayo sa Diyos lalo na sa mga oras na hindi tayo gumawa ng tamang mga pagpipilian o mga oras kung saan tayo nagagambala at tinalikuran ang Panginoon dahil sa ang pandemya.

Ang paghahanda na ito ay karagdagang magdadala sa amin upang ikumpisal ang ating mga kasalanan at makipagkasundo sa mga taong nasaktan natin sa bahaging ito ng taon.

Humihingi din tayo ng paumanhin para sa ating masamang pag- uugali sa bawat tao at nilikha ng Diyos sa mundo upang hindi lamang natin mabago ang ating mga masasamang paraan patungo sa mabuting paraan ngunit magkaroon din ng mas malalim na pagbabalik-loob upang matanggap si Cristo sa ating mga puso at buhay.

Makakatulong ito sa amin na ibalik ang aming mga relasyon at bigyan kami ng lakas ng loob na bumuo ng mga tulay sa mga taong nasaktan namin.

Kung nais talaga nating maghanda para sa pagdating ng Panginoon, marami tayong dapat gawin, magsisi at makipagkasundo.

Maaari ba akong maging isang mahusay na alagad / instrumento upang pagalingin ang mga sugat ng isang sirang ugnayan sa pagitan ng Diyos, lalaki at babae?

Maaari nating ibigay sa iba ang hindi natin pag-aari.

Kung naranasan natin ang kasiyahan at ang kagalakan ng kaligtasan sa gayon lamang natin ito madadala sa iba.

Kapag naghahanda kami, nararanasan natin ang Mesiyas sa ating mga kawalan ng katiyakan.

Hindi siya naniniwala sa kapangyarihan at kataas-taasang kapangyarihan sa halip na pagalingin ang mga maysakit, pagbibigay ng paningin sa mga bulag, muling pagbuhay ng mga patay at pagpapanumbalik sa atin sa kabuuan ng ating kaugnayan sa Diyos.

Habang naghahanda kaming tanggapin ang pagdating ng ating Panginoong Jesus, Inaalok Niya sa atin ang mga himalang ito bilang ating mga regalo sa Pasko.

Sa mga regalong ito, magagawa nating maisakatuparan ang ating mga responsibilidad, upang matupad ang hangarin kung saan tayo inilagay dito sa mundo at upang magtrabaho para sa kaluwalhatian ng Kanyang Kaharian.

Ito ang misyon kung saan ipinadala si Jesucristo sa mundo, upang tubusin ang mga nasa pagkaalipin sa kasalanan.

Sa pagpapadala ng Mesiyas, ang Diyos ay gumawa ng isang mabuting pagbisita sa Kanyang mga tao upang matubos tayo.

Tayo ba ang bukas upang mag-tubos mula sa makasalanang katayuan sa iyong pang- araw-araw na buhay?

Hayaan natin sa panahon ng Adbiyento na ito upang ang Banal na Espiritu ay magbigay inspirasyon sa amin at punan kami ng kagalakan at katapangan upang ipahayag ang mensahe ng Panginoon 's pagbisita at pagtubos sa ating buhay.

Paano naiintindihan ng Simbahan ang Adbiyento?

Ang Simbahan ay nais nating maunawaan na ang bawat pagtitipon sa pangalan ni Cristo Jesus at papuri at pagsamba, ay isang pagdating ng Panginoon.

Siya na nagmula sa laman, na ipinanganak ng Birhen, ang parehong darating sa dakilang kaluwalhatian sa oras ni Corona, sa pagtatapos ng panahon sa mga ulap ng langit, ay lumapit sa atin sa lahat ng paraan na kasing totoo ng Kanyang pagdating. sa laman, at pati na rin ang Kanyang pagdating sa kamahalan na magiging sa pagtatapos ng oras.

Jesus 'ang mga salita ay napakalinaw sa Banal na Kasulatan na ang pagpasok sa kaharian ay natutukoy sa pamamagitan ng paggawa ng Fat sa kanya's ay at hindi lamang binibigkas ang matamis na tunog na walang laman na mga salita.

Sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangan nating maging isa na maabot ang katotohanan ng sirang mundo bilang si Cristo 'mga kamay.

Nangangahulugan ito na kailangan nating tanungin ang ating sarili kung ang ating mga halaga ay itinayo sa bato o buhangin o isang matibay na pundasyon na makatiis sa mga bagyo ng buhay tulad ng isang bahay na itinayo sa bato.

Kailangan nating maglaan ng oras upang maghintay, manuod at maghanda, upang pahalagahan ang lahat ng dumating sa atin.

Huwag tayong madala ng mahihirap na oras ng pandemya.

Pagnilayan natin ang ating mga regalo sa buhay, ng mga tao sa paligid natin at ng ating pananampalataya sa mga panahong ito ng Advent Season.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion