Sermons

Summary: A sermon that will teach us what will we do when we feel we are drained out

  Study Tools
  Study Tools

Ubos Na..?

What Do You Do When Your Wine Runs Out?

John 2:1-10

SCRIPTURE READING

Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. (2) Si Jesus at ang kan¬yang mga alagad ay naroon din. (3) Kina¬pos ng alak kaya’t sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, “Naubusan sila ng alak.” (4) Si¬nabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pa¬ngunahan, Ginang! Hindi pa ito ang panahon ko. (5) Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, “Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo.” (6) Doo’y may anim na tapayan, ang bawat isa’y naglalaman ng dalawampu hanggang tatlumpung galon. (Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Judio.) (7) Sinabi ni Jesus sa mga katulong, “Pu¬nuin ninyo ng tubig ang mga tapayan.” At pinuno nga nila hangang sa labi. (8) Pagkatapos sinabi niya, Sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan.” Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. (9) Tinikman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig, kaya’t tinawag nya ang lalaking ikinasal. (10) Sinabi niya rito, “Ang una pong inihahain ay ang masarap na alak. Kapqg marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang maba¬bang uri. Ngunit ipinagpahuli ninyo ang masarap na alak.”

OPENING STATEMENT

Ang talatang ating nabasa ay ang unang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesu-Cristo sa bayan ng Galilee. May kasalan ruon. Nasa custom o tradisyon na ng mga Judio na kapag may handaan ay mayroong mga alak na inihahanda. Isang kahihiyan sa host o naghahanda ang maubusan ng alak sa gitna ng handaan. Kaya ng naubos na ang alak, may isang babae na lumapit kay Hesus. At iyun ang kanyang ina na si Maria.

May mga perception ang ibang relihiyon lalo na ang mga katoliko na ang mga born again Christians eh anti-Mary. Eh kasi naman ang patotoo nila na ito yung mga nagbabasag ng mag rebulto ni Mary, nagsusunog ng kanyang mga larawan. Kaya ang akala tuloy mga anti-Mary tayo. Na hindi natin binibigyang halaga si Maria. Which is not true.

Si Maria ay isang kahanga-hangang babae. Nang dahil sa kanyang willingness na magdalang-tao para kay Hesus, finulfill niya ang propesiya na ipanganak si Jesus ng isang birhen. Nakita rin natin na siya’y naging isang huwarang ina. Ngunit katulad natin, si Maria ay nangangailangan din ng Tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Pinapahalagahan natin siya ngunit hindi natin siya sinasamba.

Anyway, sa teksto natin ngayon tingnan natin kung anu-ano ang ginawa ni Maria at ng mga katulong ng mawalan ng alak.

Ang kwentong ito ay mairerelate natin sa ating spiritual na pamumuhay. Nang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesu-Cristo na bilang ating Dios at tagapagligtas eh nagaroon tayo ng kasalan at pagdiriwang. Ngunit sa pagdiriwang na iyun, ang ating alak ay nauubos. Yung joy, yung love, yung peace na ating nararanasan eh biglang nauubos.

Kaya’t sa umagang ito nais ko pong magsalita sa inyo sa mensaheng Ubos na..? (eh hindi mo kayang isipin na meron pa, ubos na nga eh) So What Do you do when your wine runs out?

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Prayer For Healing
SermonCentral
PowerPoint Template
Rooted In Jesus
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion