Sermons

Summary: Sa pagmuni-muni na ito, ipinapamalayan namin kung paano kami lumipat mula sa pagkalito ni Pedro sa pokus ni Jesus, mula sa krus ng ating buhay hanggang sa korona ng ating makalangit na buhay sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo Jesus sa pananampalataya.

Walang Krus, Walang Crown

Jeremias 20:7-9 ,

Roma 12:1-2 ,

Mateo 16:21-27 .

Pagninilay

Mahal na mga kapatid,

Basahin natin ang Salita ng Diyos para sa Linggo. Ang teksto ay kinuha mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 16:21-27):

" Mula noon, sinimulan ni Jesus na ipakita ang kanyang mga alagad

na siya ay dapat pumunta sa Jerusalem at magdusa nang labis sa mga matatanda,

ang mga punong saserdote, at ang mga eskriba,

at papatayin at sa ikatlong araw ay magbangon.

Pagkatapos ay hinawakan siya ni Pedro

at sinimulang sawayin siya, "Ipinagbawal ng Diyos, Lord!

Walang anumang bagay na mangyayari sa iyo. "

Lumingon siya at sinabi kay Peter, "Umalis sa likod ko, Satanas!

Ikaw ay isang hadlang sa akin.

Iniisip mo hindi tulad ng ginagawa ng Diyos,

ngunit tulad ng ginagawa ng tao. "

Pagkatapos ay sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, "Kung sino man ang gustong sumunod sa akin

dapat tanggihan ang kanyang sarili, kumuha ng kanyang krus, at sumunod sa akin.

Sapagkat ang sinumang nais magligtas ng kanyang buhay ay mawala ito,

ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay para sa akin ay hahanapin ito.

Ano ang pakinabang na makukuha ng isang tao sa buong mundo

at nawala ang kanyang buhay? O ano ang maibibigay ng isa kapalit ng kanyang buhay?

Sapagkat ang Anak ng Tao ay darating kasama ang kanyang mga anghel sa kanyang Ama 'kaluwalhatian,

at pagkatapos ay igaganti niya ang lahat ayon sa kanyang pag-uugali. "

Sa pagmuni-muni na ito, ipinapamalayan natin kung paano tayo lumipat mula sa pagkalito ni Peter patungo sa pokus ni Jesus, mula sa krus ng ating buhay hanggang sa korona ng ating makalangit na buhay sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo Jesus kasama ang ating pag-uugali sa ating buhay sa mundong ito.

1. Si Peter, ang Lito

L ast Linggo w e masasalamin mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 16:13-20), na si Simon Pedro recognis ed Jesus at ipinagtapat na maging ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos na Buhay.

Ang parehong Peter, na kinikilala at kinumpirma si Jesus na ang Mesiyas, ay mayroong isang popular na Hudyo ay isang paniniwala sa panahon ni Jesus na inaasahan ang isang Mesiyas na magdadala ng instant na kaluwalhatian sa Israel sa mga tuntunin ng tagumpay ng militar, kayamanan at kasaganaan. Ang mga alagad masyadong ibinahagi ito palasak na paniniwala.

Kaya , nang marinig ni Pedro na ipinahayag ni Jesus na dapat niyang tiisin muna ang mga cro , nalaman niya na nagkamali si Jesus. Kaya, agad na sinabi ni Pedro kay Jesus sa pribado: “Ipinagbawal ng Diyos, Lord! Walang anumang bagay na mangyayari sa iyo. "

Ano ang Jesus ' sagot?

Lumingon si Jesus at sinabi kay Peter, "Umalis sa likod ko, Satanas! Ikaw ay isang hadlang sa akin. Iniisip mong hindi tulad ng ginagawa ng Diyos, kundi tulad ng ginagawa ng tao. "

Nagpahayag si Pedro, si Hesus ay ang Mesiyas, nakakuha si Jesus ' pagkilala bilang ' Rock. ' Sa madaling salita, ang pagpapakita ng pananampalataya ay nakakuha sa kanya ng pangalang Peter, ' Bato ' at ang pangyayari ay isang puntong punto sa pag-unlad ng misyon ni Jesus.

Akala ni Jesus na naiintindihan ng mga alagad ang kanyang misyon, kaya tiwala si Jesus na ibunyag ang tungkol sa kanyang pagnanasa, kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli.

Nalito si Peter sa pagitan ng dalawang paniniwala.

Ang una ay si Peter 's popular na paniniwala kasama na ang iba pang mga Israelita na si Hesus, ang militar Mesiyas, w ould palayain ang mga ito mula sa Roman panuntunan.

Ngunit hindi ito totoo. Si Jesus ay hindi sumakay sa isang kabayo. Sumakay siya sa isang asno. Si Pedro ay may maling sistema ng paniniwala tungkol sa m essiah.

Inisip ni Pedro na si Jesus, ang Mesiyas ay isang Hari, na lalaban sa Romanong pamamahala upang palayain ang Israel at itatag ang kaharian ng Israel. Ito ay matatag na naniwala ito. Ito ang paraan na itinuro mula sa kanyang kapanganakan. Hindi siya mali .

Ang ikalawang isa ay hindi sa Peter ' s sistema ng paniniwala. Hindi kailanman inisip ni Pedro na si Jesus, ang Mesiyas, ay dumating sa mundo para sa kaligtasan ng sangkatauhan at itatag ang kaharian ng pag-ibig. Si Jesus, ang Mesiyas ay isang bagong paghahayag para kay Pedro.

Hindi tinanggap ni Pedro si Jesus, ang Mesiyas, na magdusa, mamatay at bumangon upang magbigay buhay para sa lahat.

Pangalawa,

Peter Matindi ang naniniwala na si Hesus ay magtatatag ng kaharian ng kapangyarihan at awtoridad nang walang anumang pakikibaka at sakit , b ecause siya ay kinuha up sa pamamagitan ng mga himala matapos ang mga himalang ginawa ni Jesus, ang Mesiyas.

Lantaran sinira ni Jesus ang mga alagad ' sistema ng paniniwala sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay.

Ito ay isang bagong simula para maunawaan ng mga alagad kung sino ang Mesiyas , hindi para sa Israel lamang kundi para sa buong sangkatauhan.

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Browse All Media

Related Media


Royal Family
SermonCentral
Preaching Slide
Color Crown
SermonCentral
Preaching Slide
God So Loved
SermonCentral
Preaching Slide
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion
using System; using System.Web; using System.IO; ;