Sermons

Summary: This message discusses the spiritual signs of sleeping and the dangers of it

  Study Tools
  Study Tools

Walang Tulugan..!

Wake Up Sleeping Christians

Mga Gawa 20:7-12

(7) Nang unang araw ng sanlingo kami’y nagkakatipon upang ganapin ang pagpipira-piraso ng tinapay. At si Pablo’y nangaral sa kanila hanggang hatinggabi sapagkat aalis siya kniabukasan. (8) Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. (9)Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang ngala’y Eutico. Dahil sa kahabaab ng pagsasalita ni Pablo, siya’y inantok at nakatulog ng mahimbong. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag sa kanyang kinaroroonan, kaya patay na nang damputin. (10) Ngunit nanaog si Pablo at niyakap ito. “Huwag kayong magkagulo,” wika niya, “buhay siya!” (11) Muling pumanhik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Nagpatuloy siya ng pakikipag-usap sa kanila hanggang sa mag-uumaga, saka umalis. (12) Ang binata nama’y iniuwing buhay, at lubusan silang naaliw.

OPENING PRAYER

INTRODUCTION

Sa tekstong ating nabasa ay nakita natin si Pablo ay nangangaral sa simbahan sa may Troas aalis na siya kinabukasan at tutungo sa Ephesus marahil hindi na sila magkikita. Dahil mami-miss ni Pablo ang iglesia, nangaral siya hanggang hatinggabi. Sa Pangangaral duon ni Pablo, meron isang binata roon na ang pangalan ay Eutico marahil Christiano ang binatang ito sapagkat ang gathering na iyun ay sa pag-alis ni Pablo. Nasa ikatlong palapag sila ng bahay. At dahil siguro sa sobrang dami ng tao at walang mauupuan, sa may bintana na tulog si Eutico. Sa haba ng pagsasalita ni Pablo, inantok ngayon itong si Eutico. Nakatulog siya at nalaglag sa bintana. Namatay ang binata. Hindi siya unconsious kundi namatay talaga siya. Una dahil nasa mula ikatlong palapag siya nalaglag. At pangalawa ang writer ng Acts ay si Luke. Eh si Lucas ay isang doctor. Kaya alam niya na namatay nga si Eutico. Biruin niyo no, minsan lang nabanggit ang pangalang Eutico sa Bible, eh ang pangalan niya pa ay makikilalang namatay dahil sa antok. Ang pangit hano?

Sa umagang ito pagusapan natin ang mga bagay na kaugnay ng sitwasyon na ito sa sitwasyon natin ngaun. What is the relevance of this story in our christian life

Marami sa atin na kapag Word of God na ang pinaguusapn ay boring na. Pero kapag panonood ng TV, hay naku kahit walang tulugan pa. Kapag service na, nagiinitan na ang mga pwet sa upuan, hikaban ng hikban, pero kapag tsisimis na kahit abutin pa ng anung oras. Kahit magliyab pa ang mga pwet.

Sabi nga daw ang mga Christiano ay nakakahanap ng kapahingahan sa kanilang simbahan. Totoo sa nakatutuwang tingin. Dahil may mga Christianong walang ginawa kundi gawing tulugan ang simbahan. Ginawang pahingahan. Tuwang tuwa sa boses ng pastor dahil parang kinakantahan siya ng lullaby at hinehele siya. Kaya nga merong mga pastor eh ang istilo “Hallelujah” bakit para magising ung mga miyembro.

Pero bukod sa physical sleeping na ating pinaguusapn, medyo lumalim tayo ng konti. Pagusapan natin ngaun ang spiritual sleeping. Ang mga inaantok na tao ay makikita mo sa mga signs na naghihikab, bumabagsak ang mga mata, matamlay at parang malayo ang iniisip. Pero kapag ang ating espiritu na ba ang natutulog, what are the signs?

Download Sermon With PRO View On One Page With PRO
Browse All Media

Related Media


Breaking Through
SermonCentral
PowerPoint Template
Growing In Grace
SermonCentral
PowerPoint Template
Journey Of Faith
SermonCentral
PowerPoint Template
Talk about it...

Craig Benner

commented on Nov 23, 2007

¿Qué pasó? No es español.

Join the discussion