Summary: Sinumang nagnanais na gumawa ng langit sa huling araw ay kailangang ipakita ang walang kundisyong pagmamahal ng Diyos sa iba. Hindi dapat pagmalupitan ng tao ang iba kundi ipakita ang pagmamahal na inaaprubahan ng Diyo

MGA KATANGIAN NG TUNAY NA PAGMAMAHAL

"Ang pagmamahal ay nagdurusa nang matagal at mabait; pag-ibig ay hindi inggit; pag-ibig ay hindi paraiso mismo, ay hindi nagmamataas; ay hindi malulugod, hindi naghahangad ng sarili nito, ay hindi masasama, hindi nag-iisip ng masama; ay hindi nagagalak sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan; ang lahat ng bagay, ay naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagtitiis sa lahat ng bagay." (I Mga Taga Corinto 13:4-7)

Maraming kaibigan ang karaniwang nakapaligid sa atin kapag may koronang aliw o karangalan sa ating ulunan, o kapag may mga kasuotan tayo ng papuri at kagalakan sa ating mga likod, ngunit kapag tayo ay nasa malupit na tela, sa matinding paghihirap o sa napakaraming problema, halos hindi ninyo makita ang mga kaibigang iyon. Ang tugon ng aming kaibigan sa ating panlabas na kalagayan ay nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa atin.

Mahirap hanapin ang tunay na pagmamahal sa mga panahong ito at mas mahirap panatilihin. Kailangan nating gawin ito sa maraming maling kaibigan para makarating sa mga tamang bagay, at kahit mahirap pa ring sabihin kung totoo ang inyong pagkatao. Kapag nagsimula kang maging komportable, tila patimog na ang mga bagay-bagay. Paano tayo magtatamo ng tunay at walang-hanggang pagmamahal? Paano natin masasabi na totoo ito, o kapag basura lang ito sa ating panahon?

Mayroong 5 katangian ng tunay at Malakas na Pag-ibig:

1. TRUE LOVE NEVER GROWS OLD

Hindi ito nanghihina sa paglipas ng panahon, ngunit lumalago ang mas malakas at sariwang oras. May kasabihan na "Ang panahon ay isang dakilang kainin", ito ay umaakma sa lahat ng bagay ngunit ang Kawalang-hanggan ay makakakain ng tunay na pag-ibig, maging sa Diyos o sa tao. Ang tunay na pag-ibig ay matanda na, ngunit hindi ito kailanman magiging malamig o mawawala.

Lumalago ba ang pagmamahal? Hindi, hindi. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang Diyos ay hindi lumalaki; Kaya, kung mahal tayo ng Diyos, dapat nating mahalin nang walang ingatan ang asawa at kaibigan kaya ibinigay Niya sa atin na pahalagahan at panghawakan ito.

Ang tunay na pag-ibig ay banal at natatapos na alituntunin mula sa trono ng Diyos na nakakakita ng malakas na lugar sa puso ng Kanyang mga tao. May tunay tayong pagmamahal sa Diyos kapag lumalakad tayo pagkatapos ng Kanyang mga utos at nagkukuwadro sa ating buhay pagkatapos nito.

"Mga minamahal, mahalin natin ang isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos; at lahat ng nagmamahal ay isinilang sa Diyos at kilala ang Diyos. Siya na hindi nagmamahal ay hindi kilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. " (I Ni Juan 4:7-8)

2. TRUE LOVE KNOWS NO DISTANCE

Ito ay hindi humadlang sa pamamagitan ng malayong lugar, pag-ibig ay walang anumang distansya o anumang hangganan. Ang isang kaibigan sa pinakamalayo na bahagi ng mundo, ay malapit nang magkaroon ng tunay na pagmamahal, tulad ng pagdaloy ng tinapay sa ilalim ng iisang bubong, at kumakain ng tinapay kasama natin araw-araw. Ang paglabas ng tanawin ay hindi dapat isipin para sa isang tunay na kaibigan.

Ang distansya ay pagsubok sa pagmamahal. Maraming ay mabibigo para sa mga taong maaaring tumayo dito, ngunit para sa mga taong maaaring, mayroon lamang isang sagot - TUNAY na Pag-ibig

"Gawin ninyong lahat nang may pagmamahal ang lahat ng ginagawa ninyo." (I Mga Taga Corinto 16:14)

3. TRUE LOVE IS FRUITFUL

Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman isinara sa kanyang sarili, na naghahangad ng sarili nitong kapakanan. Sa halip, ang pagmamahal ay lumalabas, na naghahanap ng kabutihan ng other.it hindi lamang para maipahayag at maipagpatuloy ito. Ang pagmamahal na walang mga gawa ay patay na, at tulad ng pananampalatayang nabubuhay, kaya ang pagmamahal ng isang makatarungang tao ay inaring-ganap o binibigyang-katwiran sa pamamagitan ng paggawa. "Mga kapatid, huwag tayong magmahal sa salita o wika, kundi sa gawa at sa katotohanan" (I Ni Juan 3:18); ibig sabihin, ang ating mga gawa ay magsalita ng katotohanan ng ating pagmamahal; madaling sabihin, ngunit malaking bagay ang gawin o gawa ang ating pagmamahal. Ang maraming pag-ibig ay maaaring ipahayag ng dila ngunit ang mga kilos ay ang katuwang ng pagmamahal.

4. TRUE LOVE IS FULL OF COMPASSION

Ang tunay na Pag-ibig ay paghihirap sa mga paghihirap ng mga mahal natin sa buhay; napakalayo nito sa paglisan sa mga yaong nabibigatan, na ito ay may dala ng isang bahagi ng pasanin sa kanila; umiiyak ito sa mga tumatangis (Mga Taga Roma 12:15), at nagiging dahilan para alalahanin natin ang mga nasa bigkis na kagapos nila, at yaong mga nagdurusa sa paghihirap, na gaya rin naman natin sa katawan (Sa Mga Hebreo 13:1-2). Ang mga taong iisa ang nagbabahagi (ang kanilang kawalan at kasiyahan) sa kung ano ang mangyayari sa sinuman.

Ang tunay na pag-ibig ay hindi tayo bulag, upang hindi natin makilala ang kagandahang-loob at panghihina ng loob ng ating mga kaibigan, ngunit napakalinaw nito, na madali tayong makilala sa pagitan ng ating mga kaibigan at ng kanilang mga diskurso.

5. ANG TUNAY NA PAG-IBIG AY HINDI ORAS NA NAKATALI

"Mahal ng isang kaibigan ang lahat ng panahon" (Mga Kawikaan 17:17), hindi Siya nahihiyang magbigla o magpahayag ng kanyang pagmamahal sa anumang oras. Mahal niya ang kanyang kaibigan sa magandang ulat at ulat, nang may karangalan at kawalan ng pag-asa, (kung hindi sumisigla ang kawalan ng katapatan). Hindi siya nahihiya sa kanyang mga kaibigan sa panlabas na kalagayan. "Mga minamahal, kung mahal tayo ng Diyos, dapat din nating mahalin ang isa't isa." (I Ni Juan 4:11)

Ang isang kaibigang hindi nagmamahal sa lahat ng oras ay hindi mabuting kaibigan. Mahal nila ang sarili ngunit ang dalisay na pag-ibig ay magtitiis at mangangaral hanggang wakas.

1. Dapat nating mahalin na para bang gusto nating mahalin magpakailanman; subalit hinggil sa kawalan ng pagmamahal ng mga tao, dapat tayong magmahal na para bang may pagkakataon tayong mapoot sa bawat sandali.

2.Kailangan nating mahalin ang Diyos tulad ng pagkaalam na mahal Niya hanggang wakas, ibig niyan, nang walang katapusan ng pagmamahal; gayundin, kailangan nating pasayahin ang Diyos, na para bang natatakot tayo sa Kanyang pagmamahal, o mapopoot sa bawat oras.

3. Dapat ay handa tayong bigyang-kasiyahan ang mga tao sa lahat ng matuwid na bagay, na para bang ang pagmamahal nila sa atin ay hindi kailanman magwawakas, subalit kailangan nating mahalin sila nang may impresyon na mabilis na magwakas ang kanilang pagmamahal.

4. Bihira nating ibigay sa ating mga kaibigan ang lahat ng dapat nating mahalin ngunit madalas nating asahan ang higit na pagmamahal mula sa kanila kaysa nararapat. Hindi natin kailanman mabibigyan ng higit na pagmamahal ang Diyos kapag nararapat tayo, ni hindi natin maaasahan ang labis na pagmamahal mula sa kanya tulad ng nararapat. Pinakamainam na ibigay ang lahat ng ating pagmamahal sa Diyos at huwag umasa nang malaki sa tao.

TUNAY NA PAG-IBIG NI JESUCRISTO

Hindi tayo makatitiyak sa sinumang kaibigan kundi si Cristo. Saan man Niya minamahal, gustung-gusto Niya hanggang wakas. Lalaki ay mutable sa kanilang kondisyon ngunit mas mutable sa kanilang mga pagmamahal. Gustung-gusto nila ngayon at kinamumuhian bukas, nagpapasalamat ngayon at nagsasaya bukas.

Pag-ibig ay isang mahalagang kadahilanan na gumagawa ng Kristiyanismo na may kaugnayan sa kristiyanismo sa lupa. Ang Diyos ay naglabas ng pagmamahal at ipinamalas ito para tularan ng mga tao. Hinayaan ng Lumikha ang kanyang Anak na si Jesucristo na mamatay para sa mundo alang-alang sa pagmamahal.

"Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang isa at ang Anak lamang, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapasalahat kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan" (Juan 3:16).

Si Jesucristo ang Anak ng Diyos ay naparito sa lupa at pinamamahalaan ang alituntunin ng pag-ibig ng Diyos. Inusig siya sa pagmamahal; nabuhay at namatay para sa pagmamahal! Ang Tagapagligtas ng sanlibutan, ay nagkampeon ng tunay na pagmamahal sa mga tao sa mundo upang makinabang. Gayon din ang obligasyon ng mga Kristiyano na ipakita ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Sa madaling salita, sinumang nagsasabing kristiyano ay dapat maunawaan ang kahulugan ng tunay na pagmamahal at ipakita ito.

Paano natin mamahalin ang hindi natin alam? Paano natin mamahalin si Cristo kung hindi natin alam ang Kanyang Pagkatao, gawain, pagkatao, pag-angkin, pangako, atbp.? Kailangan nating makilala Siya at punuin ang ating kaluluwa ng Kanyang pagmamahal; at maging masunurin sa Kanya.

Ang tunay na pagmamahal kay Cristo ay, sa bawat pagkakataon, ang gawain ng Banal na Espiritu at kailangang isakatuparan sa puso Niya. Siya ang mahusay na dahilan nito; ngunit ang lohikal na dahilan kung bakit mahal natin si Jesus ay nasa Kanyang sarili.

Bakit natin mahal si Jesus? Dahil una Niya tayong minahal at ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin. Mayroon tayong buhay sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan; may kapayapaan tayo sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Bagama't Siya ay mayaman, subalit dahil sa aming kapakanan Siya ay naging mahirap.

Bakit natin mahal si Jesus? Dahil sa kahusayan ng Kanyang tao. Napupuspos tayo ng kagandahan ng Kanyang kagandahan, paghanga sa Kanyang mga biyaya, kamalayan ng Kanyang walang-hanggang pagiging perpekto. Ang Kanyang kadakilaan, kabutihan, at kaligayahan, sa isang taong magiliw na ray, ay pinagsasama-sama upang mapasaya ang kaluluwa hanggang sa ito ay lubhang nalulugod. Napakapalad ng pagmamahal na nagbibigkis sa puso ng mga taniniman kaysa sutla, subalit mas malakas pa kaysa bakal!

THE LOVE OF MANY SHALL WAX COLD

Binabalaan tayo ni Jesucristo na sa mga huling araw, "sapagka't lalaganap ang kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig"(Mateo 24:21). Ang paglaganap ng kasamaan sa mga panahong iyon ay gagawa ng kawalan ng pagmamahal. Kapag laganap ang kasamaan, mainit ang ulo at ang tunay na pagmamahal ng maraming tao ay mas malamig kaysa rito. Problema ang pinakamatibay na pagsubok sa pagmamahal; at kaya nga, malinaw na sinasabi sa atin ni Cristo na sa panahon ng malaking kaguluhan sa publiko, ay magkakaroon ng kaunting pagmamahal.

Ang kasigasigan ng maraming maling pananampalataya- propesor ay mababawasan. Ang pagmamahal nila sa Diyos at patungo sa simbahan ay mahuhulog sa ibaba ng pamantayan. Ang mga tunay na Kristiyano, maging yaong ang pananampalataya ay mahina, ay magtitiyaga hanggang wakas (Mateo 24: 13). Ito ang tunay na pag-ibig, na bunga ng Banal na Espiritu (Mga Taga Galacia 5:22), at hindi ito mabibigo (I Mga Taga Corinto 13:7). Ang tunay na pag-ibig ay hindi maaaring maging malamig dahil ito ay sinang-ayunan ni Cristo na makahahadlang sa atin sa pagbagsak (Judas 1:24).

Ang mga walang Espiritu ng Diyos ay magkakaroon ng malamig na pagmamahal sa tao at sa Diyos sa mga huling araw. Pinalawak ni Pablo ang ideyang ito sa II Kay Timoteo 3:1–4 nang ilarawan niya ang mga huling araw. Ang pagmamahal ng mga taong iyon ay hindi mainit at buhay na pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang katotohanan at sa Kanyang mga tao. Sa halip, ito ang pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa pera. Inilarawan ni Pablo ang mga taong ang pagmamahal sa Diyos, kay Cristo, at ang mga banal ay nasa pagkukunwari lamang, hindi sa katotohanan. Ginagawa nila ang lahat ng ginagawa nila sa isang relihiyon mula sa pagmamahal sa sarili at sa makasariling mga mithiin. Ang layunin nila ay magtamo ng kaluwalhatian at papuri mula sa kalalakihan o gamitin ang relihiyon para magkaroon ng isang bagay para sa kanilang sarili. Wala silang ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, ang karangalan ni Cristo, o ang kabutihan ng iba.

HOW CAN WE BE SURE THAT THE LOVE WE HAVE FOR CHRIST WILL NEVER GROW COLD?

Nagsisimula tayo sa pagsusuri sa ating sarili upang matiyak na tayo ay tunay sa pananampalataya (II Mga Taga Corinto 13:5). Kung tunay tayong kabilang kay Cristo, maaari tayong magtiwala na nasa atin ang pagmamahal mula sa Espiritu na hindi kailanman lumalago. Pagkatapos ay dapat nating sikaping dagdagan ang ating pagmamahal:

"Dalangin ko ito: nang ang inyong pagmamahal ay lalo pang mangangailangan ng higit na kaalaman at lalim ng kaalaman, upang makilala ninyo ang pinakamainam at maging dalisay at walang kapintasan para sa araw ni Cristo, na puspos ng bunga ng kabutihan na dumarating sa pamamagitan ni Jesucristo—sa kaluwalhatian at papuri ng Diyos" (Mga Taga Filipos 1:9–11)

Sinumang nagnanais na gumawa ng langit sa huling araw ay kailangang ipakita ang walang kundisyong pagmamahal ng Diyos sa iba. Hindi dapat pagmalupitan ng tao ang iba kundi ipakita ang pagmamahal na inaaprubahan ng Diyos.

"Kung may nagmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita; at siya'y iibigin ng aking Ama, at lalapit tayo sa kanya at gagawin natin siyang tahanan. Siya na hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita; at ang salitang inyong naririnig ay hindi akin kundi ang Ama na nagsugo sa Akin.( Juan 14:23-24)

James Dina

jodina5@gmail.com

Ika-15 ng Oktubre 2020

.