Contributors
 • James Dina

  Contributing sermons since Jun 20, 2020
James 's church

Christ Apostolic Church
,

About James
 • Education: MBA OAU Nigeria
Browse All

Newest Sermons

 • Mga Katangian Ng Tunay Na Pagmamahal

  Contributed on Oct 14, 2020
   | 26 views

  Sinumang nagnanais na gumawa ng langit sa huling araw ay kailangang ipakita ang walang kundisyong pagmamahal ng Diyos sa iba. Hindi dapat pagmalupitan ng tao ang iba kundi ipakita ang pagmamahal na inaaprubahan ng Diyo

  MGA KATANGIAN NG TUNAY NA PAGMAMAHAL "Ang pagmamahal ay nagdurusa nang matagal at mabait; pag-ibig ay hindi inggit; pag-ibig ay hindi paraiso mismo, ay hindi nagmamataas; ay hindi malulugod, hindi naghahangad ng sarili nito, ay hindi masasama, hindi nag-iisip ng masama; ay hindi nagagalak sa ...read more

 • Atributos Del Verdadero Amor

  Contributed on Oct 14, 2020
   | 36 views

  Quien quiera hacer el cielo en el último día debe demostrar el amor incondicional de Dios a los demás. No debe maltratar a los demás, sino demostrar el amor ágape que Dios aprueba.

  ATRIBUTOS DEL VERDADERO AMOR "El amor sufre mucho y es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no se pavonea, no se hincha; no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal; no se alegra de la iniquidad, sino que se alegra de la verdad; todo ...read more

 • Attributes Of True Love

  Contributed on Oct 14, 2020
   | 68 views

  Anyone who intends to make heaven on the last day must demonstrate God’s unconditional love to others. The person must not mistreat others but demonstrate the agape love that God approves.

  ATTRIBUTES OF TRUE LOVE "Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up; does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil; does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth; ...read more

 • Mga Salita Ay Puno Ng Kapangyarihan

  Contributed on Oct 4, 2020
   | 64 views

  Kapag nagsasalita kayo, nagsisimulang magtrabaho ang langit dahil may kapangyarihan sa mga salitang ipinapahayag ninyo. Bawat salitang nagmumula sa inyong bibig ay dapat maging salita ng buhay, magpasigla, maghikayat, at maghatid ng kapanatagan.

  MGA SALITA AY PUNO NG KAPANGYARIHAN "Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila: at ang umiibig ay kakainin nito ang bunga niyon." (Mga Kawikaan 18:21) "..... Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu, at ang mga ito ay buhay.." (Juan 6:63) Ang mga salita ay ...read more

 • Palabras EstÁn Llenas De Poder

  Contributed on Oct 4, 2020
   | 98 views

  Cuando hablas, el cielo comienza a funcionar porque hay poder en las palabras que declaras. Cada palabra que sale de tu boca debe ser una palabra de vida, para edificar, motivar y dar consuelo.

  PALABRAS ESTÁN LLENAS DE PODER "La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto." (Proverbios 18:21) "..... Las palabras que te hablo son espíritu, y son vida.." (Juan 6:63) Las palabras están llenas de poder, ...read more

Browse All

Newest Sermon Illustrations