Sermons

Summary: Ngayon isang araw, ay mangagsilaki sa post-katotohanan mundo pakikinig sa gawa kasinungalingan, pagbabasa ng sistematikong propaganda ng mga pekeng balita, at ipinapahayag ang parehong na may ang tulong ng mataas na profile mga tao sa lipunan upang makamit ang kanilang sariling mga layunin.

Ang Manghahasik, Binhi at Lupa

Isaias 55: 10-11,

Lucas 8: 8,

Roma 8: 18-23,

Mateo 13: 1-23.

Pagninilay

Ang Manghahasik, Binhi at Lupa

Mahal na mga kapatid,

Ngayon isang araw, ay mangagsilaki sa post-katotohanan mundo pakikinig sa gawa kasinungalingan, pagbabasa ng sistematikong propaganda ng mga pekeng balita, at ipinapahayag ang parehong na may ang tulong ng mataas na profile mga tao sa lipunan upang makamit ang kanilang sariling mga layunin.

Sa kontekstong ito, binibigyan tayo ni Jesus ng talinghaga tungkol sa Maghahasik.

Una sa lahat, basahin natin ang teksto mula sa Ebanghelyo ni Mateo (Mateo 13:1-9):

Nang araw ding iyon, lumabas si Jesus sa bahay at umupo sa tabi ng dagat.

Ang gayong mga mahusay na pulutong ay nagtipon sa paligid niya

na sumakay siya sa isang bangka at umupo doon,

habang ang buong karamihan ay tumayo sa beach.

At sinabi niya sa kanila ang maraming bagay sa mga talinghaga, na sinasabi:

"Makinig! Lumabas ang isang manghahasik upang maghasik.

At nang siya ay naghasik, ang ilang mga binhi ay nahulog sa landas,

at ang mga ibon ay dumating at kinain sila.

Ang iba pang mga binhi ay nahulog sa mabatong lupa, kung saan wala silang maraming lupa,

at bumangon nang mabilis, dahil wala silang malalim na lupa.

Ngunit kapag ang araw ay sumikat, sila ay naso;

at dahil wala silang ugat , nalalanta sila.

Ang iba pang mga binhi ay nahulog sa gitna ng mga tinik, at ang mga tinik ay lumaki at sinaktan sila.

Mga iba'y nangahulog sa mabuting s langis at nanganak ng butil,

ilang daan , ilan animnapu, ilan tatlumpu.

Pakinggan ang sinumang may mga tainga. "

Ang daanan ay nagsisimula sa :

"Nang araw ding iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at umupo sa tabi ng dagat" (Mateo 13:1).

Mayroong tatlong mahahalagang puntos na dapat pansinin dito.

Sila ay:

1. Sa araw ding iyon,

2. Nagpunta sa labas ng bahay, &

3. Sa tabi ng dagat.

Pag-isipan natin ang una.

1. Sa araw ding iyon:

Bakit sinimulan ni Mateo ang daanan sa 'araw ding iyon'?

Ang nakaraang daanan ay nagtatapos sa sinasabi ni Jesus (Mateo 12:49-50):

Nang araw ding iyon, sinabi ni Jesus, "Narito ang aking ina at mga kapatid! Sapagka't ang sinumang gumawa ng kalooban ng aking Ama sa langit ay aking kapatid at kapatid at ina ”(Mateo 12:49-50).

Nakilala ba ni Jesus ang Kanyang ina at mga kapatid pagkatapos ng Kanyang pangangaral?

Hindi. Hindi sila sinalubong ni Jesus.

Walang sipi na nagbabanggit na nakilala sila ni Jesus pagkatapos ng kanyang pangangaral sa bahay.

Ano ang ginawa ni Jesus noon?

Lumabas si Jesus sa bahay nang hindi nakilala ang kanyang ina at mga kapatid.

2. Nagpunta sa labas ng bahay:

Pangalawa, "lumabas si Jesus sa bahay" na may parehong pakiramdam na ang lahat ng mga taong nabibilang sa Diyos ang Kanyang ina, kapatid na babae at kapatid na lalaki o lahat ng mga taong gawin ang kalooban ng Kanyang Ama (Mateo 12:49-50) ay sa kanyang puso at isip.

Nakatuon lamang siya sa pamilya ng Diyos.

Sa madaling salita, masasabi nating nakatuon siya sa 'Kaharian ng Diyos'.

3. Sat sa tabi ng dagat:

Pagkatapos, binasa ang daanan: "naupo sa tabi ng dagat" (Mateo 13:1).

Magandang sinabi ni Mateo : 'Si Jesus ay lumabas sa bahay at umupo sa tabi ng dagat'.

Sa aking sariling mga salita, nais kong sabihin na nagpunta si Jesus mula sa isang saradong bahay sa kalakhan ng mga dagat.

Ano ang sinasagisag dito?

Jesus, ang paglipat mula sa bahay sa dagat, symbolically conveyed na kailangan namin upang ilipat mula sa aming maliit na p etty mga bagay tulad ng pamilya, self-layunin at iba pa , na ang kalakhan ng mga Kingdom of Love.

Kailangan nating lumipat mula sa pamilya sa pamayanan.

Kailangan nating lumipat mula sa personal na layunin patungo sa layunin ng Diyos.

Kailangan nating lumipat mula sa propesyon tungo sa bokasyon.

Kailangan nating lumipat mula sa isang puso ng bato sa isang puso ng laman.

Kailangan nating lumipat mula sa laman patungo sa Espiritu.

Ito ang ibig sabihin , paglipat mula sa bahay patungo sa dagat , sa aking palagay.

Ang daanan ay karagdagang basahin:

"Ang gayong mga malaking pulutong ay nagtipon sa paligid niya na sumakay siya sa isang bangka at naupo doon, habang ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin" (Mateo 13:2).

Bakit nagtipon sa paligid niya ang gayong mga malaking pulutong?

Sino sila?

Una at higit sa lahat, kailangan nating maunawaan ang kahulugan ng ' pulutong' .

Ang 'Crowd' ay isang pangngalan. Ito ay nasa isahan ding anyo. Ito ay nangangahulugang 'isang malaking pangkat ng mga tao'.

Ang 'Crowds' ay ang pangmaramihang anyo ng 'karamihan ng tao'. Tumutukoy ito sa 'malaking grupo ng mga tao'.

Nangangahulugan ito na mayroong iba't ibang mga grupo at hindi lamang isang solong grupo sa paligid ni Jesus.

Dito, ang 'Crowds' ay sinasadya na ginamit ng manunulat ng Ebanghelyo upang ipakita na hindi ito isang grupo o isang nag- iisang grupo ngunit mayroong "mga grupo".

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion