Sermons

Summary: Paano tayo tutugon sa COVID-19 bilang mga disipulo ni Cristo Jesus?

COVID-19 at ang Pagiging Disipulo

Mateo 21:33-43,

Filipos 4:6-9,

Isaias 5:1-7.

Pagninilay

Mahal na mga kapatid na babae,

Kami ay nakaranas na COVID-19, ang pandemic nilikha kalituhan sa mundo.

Ang bawat isa mula sa lunsod hanggang sa nayon, pinag-usapan tungkol dito at tinalakay tungkol sa bakuna para sa COVID-19 sa hinaharap.

Ang mga pahayagan, magasin at journal ay naglathala ng mga espesyal na isyu sa COVID-19 at ang epekto nito sa mundo sa iba't ibang larangan sa pamamagitan ng online at offline na mga publication.

Ang mga channel sa News ay nakarating sa pagsabog ng balita at patuloy na pag-broadcast ng lumalaking bilang ng COVID-19 sa kanilang mga channel.

Ang mga lider ng mundo blamed bawat isa para sa mga trahedya sa halip na magtulungan upang mahanap ang isang solusyon.

Ang mga pinuno , dahil sa kanilang pagmamataas, ay hindi nag-ingat sa kanilang sariling mga mamamayan at hindi nakayanan ang pandemiya.

Samantala, ang lahat ay nag-alala sa mga problemang pang-ekonomiya, kahirapan at sakuna sa indibidwal na buhay, sa pamilya, sa lipunan, sa mga bansa, at sa buong mundo.

Lockdown ay mabilis na itinaas up sa ilang mga bansa dahil sa pang-ekonomiyang aktibidad.

Kasabay nito, nagkaroon ng krisis ng maling pamamahala ng pandemya sa ilang mga bansa.

Di nagtagal, ang mga paaralan at unibersidad ay lumipat sa mga klase sa online para sa kanilang mga mag-aaral.

Ang webinar ay naging isang bagong normal at isang kasanayan sa akademiko para sa marami.

Nawalan ng trabaho ang mga tao.

Nagpupumiglas ang mga tao d para sa kanilang kaligtasan sa limitadong pagtipid na mayroon sila.

Ang mga tao ay nalumbay sa pagiging at nanatili sa loob ng kanilang maliliit na bahay.

Ang mga migrante ay lumipat mula sa kanilang pinagtatrabahuhan sa kanilang mga katutubong lugar nang walang anumang garantiya sa trabaho sa hinaharap.

Ang unang alon ay sumilip sa buong mundo.

At hindi pa tayo ganap na nakakalabas dito hanggang ngayon.

Sinimulan kaming babalaan ng mga siyentista tungkol sa pangalawang alon na nasa hinaharap habang binubuksan namin ang karamihan sa mga aktibidad sa mundo.

Sa panahong ito, marami tayong mga katanungan sa ating isipan.

Ang unang tanong ay maaaring tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan.

Ano sila

Sila ay:

Sino ang gumawa ng nakamamatay na virus na ito?

Galing ba ito sa mga hayop?

Galing ba ito sa mga ibon?

Galing ba ito sa bio-lab?

Ang tao ba ay ginawa?

Hindi namin alam kung ano ang eksaktong tamang sagot para sa mga katanungang ito .

Ngunit, mayroon kaming nakamamatay na virus sa ating paligid , at sigurado kami tungkol dito.

Nauunawaan namin na hindi namin ito mapipigilan sa aming mahusay na binuo na pang- agham na kaalaman at teknolohiya na mayroon tayo ngayon.

Pagkatapos, lumipat tayo sa hinaharap.

Sa pagkabalisa sa ating mga puso at isipan, hinihiling namin ang futuristic katanungan pagkatapos kami ay nangagdaan sa kalunus-lunos na abala agad sa ating buhay para sa nakaraang ilang buwan.

Ano sila

Sila ay:

Mayroon bang hinaharap para sa lahat sa mundo ng Post-COVID-19?

Walang malinaw na hiwa ng sagot para sa katanungang ito.

Kumusta naman ang kinabukasan ng mga bata, na dumadalo sa mga klase sa online?

Makakaapekto ba ang mayroon sila ng isang relasyon sa ang lipunan ng paraan nagkaroon kami sa ating buhay?

Malalaman ba nila ang halaga ng lipunan at relasyon habang nakatira sila sa virtual na mundo?

Magiging mabuting mamamayan ba sila?

O sila ay sarado na mamamayan ng pinto, sino ang makasarili at makatao?

Magiging isang bagong normal ba ang distansya sa lipunan?

Ano ang magiging pamilya sa hinaharap?

Ang maskara ba ang magiging bagong mukha ng indibidwal?

Walang matalas o maikling sagot para sa lahat ng mga katanungang ito.

Mayroon kaming upang maghintay lang at manood na malaman ang hinaharap , umaasa na mabuting bagay ang mangyayari , dahil ito ay palaging sa mundo at sa ating buhay.

Nevertheles s, binabalik nito ang dating mga alaala sa bawat isa sa atin upang isipin kung ano ang Pre-COVID-19 na mundo.

Ang aklat ng propetang si Isaias ay nakakuha ng ating pansin sa sandaling ito (Isaias 5:1-2) upang bigyan tayo kung ano ang pre-covid-19 na mundo.

Sinasabi nito,

"Hayaan mo akong kumanta ngayon ng aking kaibigan,

awit ng aking kaibigan hinggil sa kanyang ubasan.

Ang aking kaibigan ay mayroong ubasan

sa isang mayabong burol;

nilagay niya ito, nilinis ang mga bato,

at itinanim ang mga pinipiling puno ng ubas;

sa loob nito ay nagtayo siya ng bantayan,

at humugot ng isang pambahay ng alak. "

Ang Diyos ay lumikha ng isang magandang bulate d kasama ang lupa at ang langit. W hen Nakita niya ito, mabuti.

"Pagkatapos ay hinanap niya ang ani ng ubas,

ngunit ang binunga nito ay mga mabangong ubas ”(Isaias 5:2).

Oo

Mahal na mga kapatid na babae,

Ang aklat ng Genesis (Genesis 1:27-31) ay nagsasabi na:

Copy Sermon to Clipboard with PRO Download Sermon with PRO
Talk about it...

Nobody has commented yet. Be the first!

Join the discussion